LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010

LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 3 ianuarie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 4 ianuarie 201

AtaşamentMărime
LEGE nr 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea O.U.G. 76 din 2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.doc96 KB

Am citit bine - chestia asta

Am citit bine - chestia asta este valabila 1 zi??? Iar dam legi de 1 zi pt unu' sau altu'?

nu bogdane

în Legis, aşa se scrie : de când a intrat în vigoare şi valabil până când ... şi se trece ori data curentă (cum e scris în ataşament) ori data până când a fost valabil documentul !

deci de data asta, e valabil până la noi ordine ;)

Art 124????

Art. 124, pc. c, este corect????????????

art 124

da e corect. rezultatul este ca orice licitatia desfasurata numai in Romania (sub pragurile) se poate face prin cerere de oferte si peste pragrul se face licitatie internationala cu publicare in jurnalul oficial al Unione Europeana. Devine mult mai simplu, nu?

Cu permisiunea ...

autoarei acestui articol - Doamna Iulia VASS (http://www.linkedin.com/news?viewArticle=&articleID=323254911&gid=330168...), îl reproduc şi aici pentru o cât mai profundă dezbatere, dacă cineva va considera incitantă această provocare !

"In M.Of. nr. 898 din data de 31 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Completarile si modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele:
definitia contractului de achizitie publica;
domeniul de aplicare;
pragurile valorice;
procedura de cerere de oferte;
solutionarea contestatiilor;
contraventii si sanctiuni.

Definitia contractului de achizitie publica

Contractul de achizitie publica este definit in mod expres ca fiind un contract de natura comerciala.

Domeniul de aplicare

S-a introdus un nou caz de inaplicabilitate a prevederilor Ordonantei, respectiv pentru serviciile de cercetare si descarcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic si siturile arheologice. Lucrarile vor fi realizate de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei si de celelalte institutii muzeale legal abilitate.

In acelasi timp, Ordonanta se va aplica pentru contractele ce au ca obiect servicii din Anexa nr. 2B si atunci cand valoarea acestora este egala cu cea prevazuta la art. 57 alin. (2).

Pragurile valorice

Noua reglementare introduce sintagma “egala sau mai mare” pentru urmatoarele praguri valorice:
pragul de 4.845.000 euro pentru contractul de lucrari, respectiv de 193.000 euro pentru contractul de servicii in raport de care se apreciaza obligativitatea aplicarii Ordonantei de catre o entitate juridica fara calitatea de autoritate contractanta;
pragurile prevazute la art. 55 alin. (2) pentru publicarea anunturilor in functie de care autoritatea contractanta are obligatia de a include in anunturile de intentie/participare/atribuire si in invitatiile de participare cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3A;
pragurile prevazute la art. 124, raportat la care ANRMAP verifica anunturile transmise spre publicare in SEAP;
pragurile valorice in functie de care publicarea anunturilor de participare si de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare “JOUE”) este obligatorie;
pragul valoric in raport de care se apreciaza obligatia publicarii anuntului de atribuire;
pragul de 4.845.000 euro pentru contractul de concesiune de lucrari publice fata de care se apreciaza obligativitatea publicarii anuntului de participare in JOUE;
pragul de 4.845.000 euro in functie de care concesionarul care nu are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c) are obligatia, atunci cand atribuie un contract de lucrari sau de servicii unei terte parti, de a publica un anunt de participare in JOUE, in SEAP si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei.

In acelasi timp, a fost eliminata sintagma “egala sau”, mentinandu-se doar expresia “mai mica” pentru unele praguri, precum:
pragurile prevazute la art. 124 fata de care se apreciaza aplicabilitatea prevederilor Ordonantei pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de catre structuri ale autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state;
pragul prevazut la art. 55 alin. (2) in raport de care autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor (licitatie deschisa), cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor (licitatie restransa), cu cel putin 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor (licitatie restransa) sau cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor (dialog competitiv).

Procedura de cerere de oferte

S-au marit pragurile valorice in functie de care autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte, astfel:
pentru contractul de furnizare, de la 100.000 euro la 125.000 euro;
pentru contractul de lucrari, de la 1.000.000 euro la 4.845.000 euro.

In acelasi timp, potrivit noii modificari, procedura de cerere de oferte se aplica numai in ipoteza in care valoarea estimata a contractelor este mai mica decat pragurile antementionate.

Solutionarea contestatiilor

Modificarile si completarile referitoare la solutionarea contestatiilor privesc, in principal, urmatoarele aspecte:
competenta – contestatiile vor fi formulate numai pe cale administrativ-jurisdictionala, in fata Consiliului de Solutionare a Contestatiilor (denumit in continuare “CNSC”); se elimina astfel posibilitatea formularii contestatiei in fata instantelor de judecata;
notificarea pretinsei incalcari – notificarea autoritatii contractante cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice reglementata anterior numai pentru situatia depunerii contestatiei la instanta de judecata se va mentine, referirile la instanta fiind inlocuite cu cele la CNSC;
incheierea contractului – in cazul primirii unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei CNSC in termenul legal de 3 zile de la pronuntare, dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare; potrivit reglementarii anterioare, dreptul de a incheia contractul se raporta la data pronuntarii deciziei de catre CNSC;
cererea de suspendare in fata CNSC – s-a introdus posibilitatea partii interesate de a solicita suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea fondului cauzei, in cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente; termenul pentru solutionarea cererii de suspendare este de 3 zile; CNSC va solutiona cererea de suspendare luand in considerare consecintele acestei masuri asupra tuturor categoriile de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public; decizia CNSC este susceptibila de a fi atacata la instanta competenta in termen de 5 zile de la comunicare;
obligativitatea deciziei CNSC – a fost eliminata mentiunea potrivit careia decizia CNSC este executorie; se precizeaza insa ca este obligatorie pentru autoritatea contractanta decizia prin care Consiliul anuleaza in tot sau in parte actul atacat;
cai de atac impotriva deciziei CNSC – nu se mai face mentiunea ca CNSC nu are calitatea de parte in proces, cu exceptia cazurilor in care plangerea are ca obiect contestarea amenzii;
solutionarea litigiilor in instanta – se vor solutiona de catre instanta de judecata procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica; acestea sunt de competenta sectiei comerciale a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante;
despagubirile pentru repararea prejudiciului – despagubirile pentru repararea prejudiciului cauzat in cadrul procedurii de atribuire se solicita in justitie prin actiune separata;
suspendarea executarii contractului – pana la solutionarea fondului cauzei, in cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta poate sa dispuna la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului; se elimina posibilitatea instantei de a dispune alte masuri care sa asigure oprirea implementarii anumitor decizii a autoritatii contractante;
amanarea judecarii cauzei – s-a abrogat prevederea potrivit careia instanta putea dispune o singura data amanarea judecarii cauzei numai in mod exceptional;
solutionarea recursului – recursul formulat impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta se judeca de sectia comerciala a curtii de apel.

Organizarea si functionarea CNSC
statutul CNSC – CNSC este calificat drept un organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala, acesta nemaifunctionand pe langa Secretariatul General al Guvernului; in acelasi timp, finantarea Consiliului nu se mai asigura prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar presedintele CNSC devine ordonator principal de credite;
presedintele CNSC – s-a introdus conditia ca presedintele Consiliului sa fie licentiat in drept;
evaluarea activitatii CNSC – a fost eliminata posibilitatea primului-ministru de a dispune, prin decizie, eliberarea din functie a acelor consilieri de solutionare a contestatiilor care au obtinut calificativul nesatisfacator, pe baza propunerilor din raportul de evaluare; in acelasi timp, procedura de evaluare a activitatii Consiliului si a presedintelui acestuia se va stabili la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, iar nu a Secretariatului General al Guvernului.

Contraventii si sanctiuni

Prin derogare de la prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, legea stabileste ca instanta competenta pentru solutionarea plangerilor formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de persoanele imputernicite din cadrul ANRMAP este Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

Totodata, se introduce o noua situatie in care ANRMAP are dreptul de a solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractelor, respectiv atunci cand contractul de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice sau de servicii a fost incheiat cu nerespectarea prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 referitor la conflictul de interese.

Nu in ultimul rand, se prevede expres ca sentinta Curtii de Apel Bucuresti referitoare la litigiile avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului, la solcitarea ANRMAP, poate fi atacata cu recurs la ICCJ, in termen de 15 zile de la data comunicarii."

ovidiu