MODEL PROCES VERBAL SEDINTA DESCHIDERE CONFORM ORDIN 302/2011

Are cineva un pv si un

Are cineva un pv si un raport al procedurii conf. noilor modele? (realizate in word)

da

da. da-mi te rog adresa de mail daca vrei sa ti-l trimit.

Pt. ellam

Salutare
Adresa: jeanb90@yahoo.com; trimite-mi , te rog, proces verbal si raportul procedurii, model nou
Multumesc

Buna,

Imi trimiti si mie un model de proces verbal si raport al procedurii, la adresa: simona.halaida@yahoo.com?
Multumesc mult.

Modele noi cf. 302/2011

Va rog sa imi trimiteti si mie modelele noi de proces verbal si raport al procedurii, la adresa: aerolf1970@yahoo.com .
Multumesc anticipat .

modelele noi

Imi trimitei si mie modelele noi de proces verbal si raport al procedurii, la adresa:iza.tudor@yahoo.com

Modele noi

Am si eu o rugaminte, cine are sa-mi trimita si mie noile modele de proces verbal si de raport al procedurii, la adresa : mihaisibiuro@yahoo.com
Multumesc anticipat.

model proces verbal

Imi poate trimite si mie cineva pe adresa alexandru_rosu@yahoo.com, proces verbal si raportul procedurii, model nou.
Va multumesc

modele

Imi poate trimite cineva si mie pe adresa bal_aurelia73@yahoo.com,procesv verbal si raportul procedurii model nou.
Va multumesc

Modele

Va rog, imi poate trimite si mie cineva un model nou de proces verbal si raportul procedurii (in Word). Imi trebuiesc urgent. Adresa de e-mail este auroraboreala72@yahoo.com.
Mii de multumiri.

model

Buna
Imi puteti trimite si mie un pv,si raportul procedurii,model nou(Word)pe adresa tammioprea@yahoo.com
Multumesc anticipat

Modele

Buna ziua

Va rog, imi poate trimite cineva si mie un model de proces verbal si raportul procedurii (in Word) pe adresa ileana.burlacu@yahoo.com.
Va multumesc

modele

Help- va rog trimiteti si pe aprovizionare@spitalulmedias.ro- model de proces verbal si raportul procedurii ! Va multumesc

modele noi

Buna ziua,
Va rog, imi trimiteti si mie modelele noi de proces verbal si raport al procedurii, la adresa:nc_mariana@yahoo.com

Multumesc frumos

Rugaminte

Buna..as avea si eu nevoie, daca se poate, de noul model de PV si raportul procedurii. Adresa mea de mail este:bia_rise@yahoo.com.
Multumesc frumos si weekend placut tuturor!!!

PV si raportul procedurii

Buna..

Rog si eu pe cineva care are putin timp liber sa imi trimita si mie noul model de PV si raportul procedurii pe adresa laura.selestean@yahoo.com

Multumesc anticipat!
Laura

pv si raportul procedurii

Poate sa-mi trimita si mie cineva noul model de PV si raportul procedurii?
adresa de mail: egeta67@yahoo.com
sau macar elementele care au suferit modificari
multumesc

va rog trimitetimi si mie

va rog trimitetimi si mie noul model de PV si raportul procedurii
adresa de maill: dobrescu_octavian_cornel@yahoo.com
Multumesc

pv si raport procedura noi

va rog sa imi trimiteti si mie noile modele la adresa gcraia@yahoo.com. Multumesc!

Doresc si eu

Doresc si eu noul PV si raport de procedura pe adresa marian.gratian@gmail.com . Va multumesc anticipat

ordin 302/2011 model PV si raport procedura

ORDIN nr. 302 din 1 iunie 2011
privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011
Data intrarii in vigoare : 14/06/2011

Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere:
- necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice, pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare alocate României;
- necesitatea standardizării documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat în cadrul discuţiilor cu Comisia Europeană;
- prevenirea apariţiei erorilor şi combaterea fenomenului corupţiei în domeniul achiziţiilor publice;
- prevenirea aplicării de posibile corecţii financiare de către Comisia Europeană,
în temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă formularul standard al Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, prevăzut în anexa nr. 1, şi formularul standard al Raportului procedurii, prevăzut în anexa nr. 2, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
ART. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Cristina Trăilă

Bucureşti, 1 iunie 2011.
Nr. 302.

ANEXA 1

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor
...................................................
(denumirea şi sediul autorităţii contractante)

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere a ofertelor

Încheiat astăzi, .............., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului
de achiziţie publică []
încheierii acordului-cadru []
(se bifează opţiunea aplicabilă)

având ca obiect ............
cod CPV ...........
nr. invitaţie/anunţ de participare ..........
valoare estimată .............

Procedura de atribuire este:
Licitaţie deschisă []
Licitaţie restrânsă []
Dialog competitiv []
Cerere de oferte []
(se bifează opţiunea aplicabilă)

Autoritatea contractantă a ales să organizeze şedinţa de deschidere a ofertelor/soluţiilor atunci când procedura de atribuire aplicată este:
Negociere cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare []
Negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare []
Concurs de soluţii []
(se bifează opţiunea aplicabilă)

Se utilizează licitaţia electronică ca etapă finală a procedurii de atribuire:
Da [] Nu []

Comisia de evaluare numită prin ............... nr. .............. din data ................, compusă din:
..............., preşedinte cu/fără drept de vot;
..............., membru;
..............., membru de rezervă,

a procedat astăzi, ............., ora ....., la ......(se precizează locul deschiderii ofertelor, cel indicat în anunţul/invitaţia de participare)....,

la deschiderea ofertelor depuse.
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în conformitate cu: (se enumeră actele normative)
1. ......................................................................
2. ......................................................................
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei şi invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate, care se anexează prezentului proces-verbal de deschidere.
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs
ori, după caz,
s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs astfel:
1. S.C. ..................... prin adresa nr. .......... din .............
2. S.C. ..................... prin adresa nr. .......... din .............
3. S.C. ..................... prin adresa nr. .......... din .............

În cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate în Sistemul electronic de achiziţii publice într-un document ataşat anunţului/invitaţiei de participare.
În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, de negociere sau a concursului de soluţii, răspunsurile la solicitările de clarificare au fost transmise tuturor candidaţilor selectaţi/preselectaţi/concurenţilor.
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:
- Denumirea contestatarului:
- Motive:
- Decizie/Decizii:

Operatorii economici au depus oferte astfel:
- în termenul-limită, următorii:
1. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......
2. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......

- oferte întârziate (dacă este cazul):
1. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......
2. S.C. .................. - cu adresa nr. ....../..........., ora .......

La şedinţa de deschidere participă ofertanţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, după cum urmează:
*T*
┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ Numele/prenumele │ Nr./data │
│crt.│ Ofertanţi/candidaţi │ reprezentantului │ actului de │
│ │ │ împuternicit │ împuternicire │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│ ...│ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘
*ST*

Se trece la deschiderea ofertelor.
Toţi participanţii recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele.
Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic şi se dă citire datelor principale ale fiecărei oferte.

LOT 1*):
Valoare estimată:
---------
*) Dacă este cazul.

*T*
*Font 9*
┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ ● Ofertant │ Ofertant 1 │ Ofertant 2 │ Ofertant 3 │ Ofertant ...│
│ Elementele ● │ │ │ │ │
│ principale ale ● │ │ │ │ │
│ ofertei şi lista ● │ │ │ │ │
│ documentelor depuse ● │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Preţ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Perioada de valabilitate a │ │ │ │ │
│ofertei │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ........... │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Exemplu: Declaraţie pe proprie │ │ │ │ │
│răspundere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ........... │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
*ST*

Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere şi motivele respingerii sunt următorii/următoarele:
*T*
┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Motivul respingerii │
│crt.│ Denumirea ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ operatorului economic │ Ofertă întârziată │ Lipsă/conformitate │
│ │ │ │garanţie de participare│
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1.│ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│....│ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘
*ST*

S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează:
...........................................................................
...........................................................................

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii acesteia, împreună cu experţii cooptaţi (după caz), să analizeze în detaliu ofertele, în şedinţe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire şi cu clarificările precizate la deschidere.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi transmis tuturor ofertanţilor.
*T*
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Spaţiu destinat observatorilor Ministerului │ Comisia de evaluare │
│Finanţelor Publice - Unitatea pentru │ Preşedinte .................. │
│Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor │ (numele, prenumele │
│Publice/Direcţiei Generale a Finanţelor │ şi semnătura) │
│Publice ................... - Compartimentul │ Membru ..................... │
│de Verificare a Achiziţiilor Publice │ (numele, prenumele │
│desemnaţi prin Decizia de verificare │ şi semnătura) │
│nr. ............../........................ │ Membru ..................... │
│............................................ │ (numele, prenumele │
│............................................ │ şi semnătura) │
│ (descrierea observaţiilor rezultate din │ │
│ activitatea de verificare) │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Observatori desemnaţi │ Reprezentanţii operatorilor │
│ .......................................... │ economici │
│ (numele, prenumele şi semnătura) │ ............................ │
│ .......................................... │ (numele, prenumele şi │
│ (numele, prenumele şi semnătura) │ semnătura şi, după caz, │
│ │ observaţii/obiecţii) │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
*ST*

ANEXA 2

*T*
Denumirea şi sediul autorităţii contractante

Aprobat
Conducătorul autorităţii contractante

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ OPINIA │
│ ------ │
│Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea pentru │
│Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (MFP - │
│UCVAP)/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) │
│ .................... - Compartimentul de Verificare a │
│Achiziţiilor Publice (CVAP) rezultată în urma activi- │
│tăţii de verificare procedurală, conform Ordonanţei de │
│urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de │
│verificare a aspectelor procedurale aferente procesului│
│ de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a │
│ contractelor de concesiune de lucrări publice şi a │
│ contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu │
│ modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, │
│ cu modificările şi completările ulterioare │
├───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Director general/Director executiv │
│ (numele şi prenumele, │
│ semnătura şi ştampila) │
├───────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ o Fără observaţii │ o Cu observaţii │
│ │ ....................... │
│ │ ....................... │
│ │ ....................... │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘
*ST*

RAPORTUL PROCEDURII

Referinţe:
- procedura aplicată;
- obiectul contractului şi codul CPV;
- nr. anunţ/invitaţie de participare în SEAP/JOUE/erate;
- nr. anunţ de intenţie (după caz);
- sursa de finanţare.
Conţinutul raportului (cuprins):
Capitolul 1 - Informaţii generale
1.1. Legislaţia aplicabilă
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Observatori UCVAP/CVAP
Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
2.3. Procesul de evaluare
- Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
- Evaluarea propunerilor tehnice
- Evaluarea propunerilor financiare
- Aplicarea criteriului de atribuire
Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
Anexe:
1. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
2. Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere, după caz
3. Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi, după caz

CAP. 1
Informaţii generale

1.1. Legislaţia aplicabilă
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
.........................................................................
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Calendarul derulării procedurii de atribuire │ Data/ora │ Locul │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Anunţ/invitaţie de participare │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Publicarea documentaţiei │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Solicitări de clarificări/răspunsuri │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Termenul-limită de depunere a candidaturilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Termenul-limită de depunere a ofertelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Şedinţa de deschidere a ofertelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Şedinţa de evaluare nr. 1 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Şedinţa de evaluare nr. 2 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│....................... │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Raportul procedurii semnat de comisia de evaluare │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘
*ST*

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:
a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. .../....:
*T*
┌─────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt. │ Numele şi prenumele │ Calitatea │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1. │ ................ │Preşedinte cu/fără drept de vot │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2. │ ................ │ Membru │
├─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3. │ ................ │ Membru de rezervă │
└─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
*ST*

b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ........../............:
*T*
┌────┬─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ Atribuţii şi │ Motivul │
│crt.│ Numele şi prenumele │ responsabilităţi │ necesităţii │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1. │ ................. │ ................... │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2. │ ................. │ ................... │ │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘
*ST*

1.3. Observatori UCVAP/CVAP
*T*
┌────┬─────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Prezent la întâlnirile │ Structura MFP/DGFP - │
│crt.│ Numele şi prenumele │ comisiei de evaluare │ Nr./data deciziei │
│ │ │ din zilele: │ de verificare │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 1.│ .................. │ │Decizia UCVAP/CVAP │
│ │ │ │nr. ...../.......... │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ 2.│ .................. │ │Decizia UCVAP/CVAP │
│ │ │ │nr. ...../.......... │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘
*ST*

CAP. 2
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor
Documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs
[] a fost publicată în SEAP
[] nu a fost publicată/publicată integral în SEAP din următoarele motive ..........................
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire
ori, după caz,
s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire, astfel:
1. S.C. ................. prin adresa nr. ............din ................
2. S.C. ................. prin adresa nr. ........... din ................
3. S.C. ................. prin adresa nr. ........... din ................
Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate în SEAP într-un document ataşat anunţului/invitaţiei de participare.
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:
- Denumirea contestatarului:
- Motive:
- Decizie/Decizii:

2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
Deschiderea ofertelor a avut loc la .....(se precizează locul deschiderii indicat în anunţul/invitaţia de participare)....., în ziua de ...................., ora ........, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare, a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor şi a observatorilor desemnaţi, după caz.
Au depus ofertă următorii operatori economici:
*T*
┌────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────┐
│Nr. de înregistrare │ │ │Observaţii ● │
│ a ofertei │ Denumirea ofertantului/ │ Lot*) │ ● │
│ Data/ora/locul │Reprezentantul împuternicit │ │ ● I.M.M. │
├────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
├────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────┤
└────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┘
*ST*
---------
*) Dacă este cazul

Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere:
*T*
┌────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│Denumirea ofertantului │ Lot*) │ Motivul respingerii │ Observaţii │
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
*ST*
---------
*) Dacă este cazul

Preţurile şi, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:
LOT 1*):
Valoare estimată:
----------
*) Dacă este cazul

*T*
*Font 9*
┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ ● Ofertant │ Ofertant 1 │ Ofertant 2 │ Ofertant 3 │ Ofertant ...│
│ Elementele ● │ │ │ │ │
│ principale ● │ │ │ │ │
│ ale ofertei ● │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Preţ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Exemplu: Termen de execuţie │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ ........... │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
*ST*

Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi în "Lista documentelor prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. ............ din ..................
S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează:
.............................................................................
.............................................................................

2.3. Procesul de evaluare
Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
LOT 1*):
-----------
*) Dacă este cazul.

*T*
*Font 9*
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐
│ Cerinţe minime ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Observaţii (Clarificări │
│ de calificare ● │ │ │ solicitate/răspunsuri) │
│ publicate în ● │ │ │ │
│ anunţul/invitaţia ● │ │ │ │
│ de participare ● │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│Admis respins │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘
*ST*

Pentru fiecare ofertant se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

Evaluarea propunerilor tehnice
LOT 1*):
------------
*) Dacă este cazul

*T*
*Font 9*
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐
│ Cerinţe minime ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Observaţii (Clarificări │
│ din caietul ● │ │ │ solicitate/răspunsuri) │
│ de sarcini ● │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│Conformă/Neconformă │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────────────────┘
*ST*

Pentru fiecare ofertant va fi menţionat succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe.

Evaluarea propunerilor financiare
Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţiilor admise de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat etc.
Comisia de evaluare a solicitat clarificări ofertanţilor după cum urmează:
...........................................................................
...........................................................................
Următoarele oferte au fost declarate inacceptabile:
*T*
┌────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│Denumirea ofertantului │ Lot*) │ Motivul respingerii │ Observaţii │
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
*ST*
----------
*) Dacă este cazul

Utilizarea licitaţiei electronice, dacă este cazul:
*T*
*Font 9*
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Elementele ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Clasament │ Clarificări │
│ ofertei care ● │ │ │ SEAP │ solicitate/ │
│ fac obiectul ● │ │ │ │ răspunsuri │
│ procesului repetitiv ● │ │ │ │ │
│ de ofertare ● │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Preţ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│............. │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘
*ST*

Aplicarea criteriului de atribuire
Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
a) În cazul preţului cel mai scăzut, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:
1. ........................................................................
2. ........................................................................
b) În cazul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:

LOT 1*)
-----------
*) Dacă este cazul.

*T*
*Font 9*
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Elementele ● Ofertanţi │ Ofertant 1 │ Ofertant ...│ Punctaj │ Clasament │
│ criteriului ● │ │ │ total │ │
│ de atribuire ● │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ ● Preţ │ │ │ │ │
│ ● │ │ │ │ │
│Punctaj ● │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ ● ..... │ │ │ │ │
│ ● │ │ │ │ │
│....... ● │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘
*ST*

Clasamentul are la bază Fişa centralizatoare a Comisiei de evaluare cuprinzând punctajele individuale ale membrilor acesteia anexat, însoţite de motivare.

CAP. 3
Concluzii şi semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăşte:
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................ este cea depusă de ofertantul .................. (se specifică dacă este IMM), cu o propunere financiară, fără TVA, de ................... lei, respectiv .............. euro.
Dacă este aplicabil, se va menţiona partea din contract pe care acesta/aceştia a/au declarat că o subcontractează împreună cu ........(denumirea/numele subcontractanţilor)....... .
Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi,......................, la sediul autorităţii contractante.
Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:
..........................................................................
(motive)

*T*
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Spaţiu destinat observatorilor MFP - UCVAP/ │ Comisia de evaluare │
│Finanţelor Publice - Unitatea pentru │ Preşedinte .................. │
│DGFP ....... - CVAP desemnaţi prin Decizia │ (dacă este membru al comisiei) │
│de verificare nr. ......../ ............... │ (numele, prenumele │
│........................................... │ şi semnătura) │
│........................................... │ Membru ..................... │
│ (descrierea observaţiilor rezultate din │ (numele, prenumele │
│ activitatea de verificare) │ şi semnătura) │
│ │ Membru ..................... │
│ │ (numele, prenumele │
│ │ şi semnătura) │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Observatori desemnaţi │ Reprezentanţii comisiei de │
│ .......................................... │ evaluare (fără drept de vot) │
│ (numele, prenumele şi semnătura) │ ............................ │
│ .......................................... │ (numele şi prenumele) │
│ (numele, prenumele şi semnătura) │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
*ST*

-------

proces verbal si raportul procedurii

va rog imi trimiteti si mie noul model de PV si raportul procedurii, adresa mail: angela_510031@yahoo.com

si eu va rog, un model de PV

si eu va rog, un model de PV si raportul procedurii, la adresa mail : angela_510031@yahoo.com

proces verbal si raport procedura

vreau si eu va rog un model nou de PV si Raportul procedurii, in word, la adresa:ambhdlicitatii@upcbiz.ro. cu mii de multumiri

model PV si RP

va rog sa-mi trimiteti si mie un model editat in word de Proces verbal deschidere si raportul procedurii la adresa manito_adi@yahoo.com
multumesc anticipat

model pv si rp nou

Va rog sa-mi trimiteti si mie un model editat in word de Proces verbal deschidere si raportul procedurii la adresa bocsesorin@yahoo.com.
Multumesc !

urgenta maxima...

va rog sa-mi trimiteti si mie un model editat in word de Proces verbal deschidere si raportul procedurii la adresa mihaidinca04@yahoo.com. Am in derulare o CO pentru un contract de furnizare produse agroalimentare.......vine si auditul. multumesc mult

Sal

Te rog trimite-mi si mie un raport al proceduri
Adresa de mail tars_ro@yahoo.com

Rugaminte

Buna ziua.

As avea rugamintea sa-mi transmite-ti si mie un model de proces verbal si raport procedura pe adresa de e-mail: andrada_balaj@yahoo.com

Muntumesc.

MODEL PROCES VERBAL SEDINTA DESCHIDERE CONFORM ORDIN 302/2011

Va rog, imi trimiteti si mie modelele noi de proces verbal si raport al procedurii in word, la adresa:diana.ichim@yahoo.com

Multumesc frumos

Model PV deschidere si RAPORTUL PROCEDURII

Pun la dispozitie PV deschidere si RAPORTUL PROCEDURII in format word. adresa mail: idanisor@yahoo.com

Buna ziua

Buna ziua

Va rog, imi poate trimite cineva si mie un model de proces verbal si raportul procedurii (in Word) pe adresa ionut.icas@yahoo.com
Va multumesc

buna ziua

Are cineva un pv si un raport al procedurii conf. noilor modele? (realizate in word)

calinlucian2002@yahoo.com

INTREBARE-Noul proces verbal

La ce clarificari se refera in ultimul fragment noul model al procesului verbal. Saptamana trecuta cand a fost intrebat ANRMAP-ul prin telefon nu au stiut sa-mi raspunda.. Am zis ca o sa-mi incerc norocul si saptamana asta, sa vedem cat noroc voi avea.
Voi ce parere aveti?

Probabil

că la cele formale, de genul : nu este găsită garanția de participare, ca document separat, atașat ofertei. Se solicită reprezentantului operatorului economic, răspunsul la clarificarea dacă, nu cumva, aceasta există în interiorul plicului ce conține oferta, știut fiind că, totuși, e bine să cauți și în interiorul plicului, pentru a evita o contestație ce poate fi câștigată de operatorul economic, așa cum acest fapt s-a mai întâmplat.

ovidius

p.s. posibil, totuși, de a fi rămas din modelul de p.v. de evaluare iar interpretarea mea să aibe : nici o noimă :D

REPLICA

Da, ati avut dreptate, tocmai am primit un raspuns telefonic de la ANRMAP, prin care se confirma ca aceste clarificari se refera la cele adresate reprezentantilor prezenti la deschidere (la garantie etc.)

model P.V si raport procedura

va rog trimitetimi si mie noul model de PV si raportul procedurii
adresa de maill: ionvoinea41@yahoo.com
Multumesc

Model proces verbal si raportul procedurii

Buna ziua,
Va rog, imi trimiteti si mie modelele noi de proces verbal si raport al procedurii in Word, la adresa de e-mail: mayerludovic@yahoo.com. Multumesc anticipat !

Va rog, sa imi trimiteti si

Va rog, sa imi trimiteti si mie noile modelele de proces verbal si raport al procedurii in Word, la adresa de e-mail: dorina.ciolac@hd.anofm.ro.Am nevoie urgenta de ele!!!!!!!!!!!!
Multumesc !

licitatie pentru furnizare produse

Va rog sa ma lamuriti si pe mine daca, in cazul unei licitatii pentru furnizare produse nedivizata pe loturi, in cazul in care cca 8% din valoarea ofertata se realizeaza de catre un alt producator (respectiv 1 tip de produs din cele 3 tipuri solicitate prin caietul de sarcini), acesta trebuie declarat ca subcontractant sau poate fi pur si simplu indicat ca furnizor in oferta tehnica? Mentionez ca acest producator detine autorizatii, agremente tehnice, ISO pentru produsul solicitat in licitatie).
Va multumesc,

proces verbal sedinta

Buna ziua, sunteti amabila va rog sa-mi trimite-ti si mie un model de proces verbal de deschidere a ofertelor si raportul procedurii si ceea ce mai credeti ca am avea nevoie. Va multumesc din suflet. mail buburuza.ladybug@yahoo.com

va pot contacta pe adresa de mail, pt formulare?

Va pot contacta pentru formularele noi? buburuza.ladybug@yahoo.com, astept raspuns, multumesc

PV sedinta deschidere si raport

Buna ziua,
Va rog, imi trimiteti si mie modelele noi de proces verbal si raport al procedurii in Word, la adresa de e-mail: deliadelu@yahoo.com. Multumesc foarte, foarte mult !

Salut poate sa0-mi trimita si

Salut poate sa0-mi trimita si mie cineva noul model de proce verbalde deschidere a ofertelor si un raport al procedurii dupa noul format in word pe adresa mihaibanciu84@yahoo.com? Multumesc

PV si raport

lucian252006@yahoo.com pt formulare noi daca le aveti multumesc.........

pv nou + raportul procedurii

Trimitemi-l si mie daca vrei te rog la adresa matei58@gmail.com

Proces Verbal si Raportul procedurii

Buna ziua,
Va rog trimiteti-mi si mie noul model de Proces Verbal si Raportul procedurii
la adresa de mail: yvo_2@yahoo.com
Multumesc

Va rog, sa imi trimiteti si

Va rog, sa imi trimiteti si mie noile modelele de proces verbal si raport al procedurii in Word, la adresa de e-mail: dorina.ciolac@hd.anofm.ro.Am nevoie urgenta de ele!!!!!!!!!!!!
Multumesc !

si la concursul de arhitectura/urbanism?

Da, constat inca o data ca orice specialist in cumpararea de pixuri, cearceafuri, seringi sau tractoare de pricep sa organizeze evaluarea proiectelor participante intr-un concurs de arhitectura... Acest formular de proces-verbal reprezinta o mostra de imbecilitate in cazul intentiei de utilizare intr-un concurs. Bravos, functionarilor de la aneremap!

formulare noi

Va rog sa imi trimiteti si mie modelele noi de proces verbal si raport al procedurii (realizate in word), la adresa: silviapetrariu@yahoo.com .
Multumesc anticipat .

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri