Factori de evaluare

2.3. Punctajul pentru factorul de evaluare “ Programul calităţii propus pentru execuţia lucrării ” se va acorda, având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmeză să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus.

Se acorda punctajul maxim 15 puncte astfel:
A. Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare – 6 puncte
Criteriul a1. Inspectia calitatii –a1.1. Supravegherea executantilor – 2 puncte
Criteriul a2. Controlul calitatii – daca se particularizeaza la specificul lucrarii - 2 puncte,
astfel: a2.1. Corespondenta cu specificatiile – 1 punct
a2.2. Desfasurarea normala a procesului de executie – 1 punct
Criteriul a3. Asigurarea calitatii – daca se particularizeaza la specificul lucrarii - 2 puncte,
astfel: a3.1. Modul de eliminare a factorilor si cauzelor non – calitatii – 1 punct
a3.2. Modul de urmarire a lucrarii in toate fazele de realizare – 1 punct
Algoritmul de calcul:
Punctaj a1 = Punctaj a1.1
Punctaj a2 = Punctaj a2.1 + Punctaj a2.2
Punctaj a3 = Punctaj a3.1 + Punctaj a3.2
Punctaj A = Punctaj a1 +Punctaj a2 +Punctaj a3

B. Timpii necesari pentru solutionarea remediilor in perioada de garantie – 3 puncte astfel:
Pentru Durata de solutionare a remedilor in perioada de garantie, punctajul se acorda astfel:
 pentru durata de solutionare a problemelor cea mai mica Dmin – 3 puncte;
 pentru alta durata decat cea prevazuta la pct. de mai sus -Dn, punctaj se acorda astfel:
punctaj B = ( Dmin/Dn)* punctaj maxim alocat
Durata se exprima in zile si nu se accepta valori subunitare. Daca valorile sunt subunitare se va rotunji la o zi.

Prin Durata de solutionare a remediilor in perioada de garantie se intelege perioada de timp cuprisa intre data sesizarii problemelor aparute, in scris, a beneficiarului catre constructor si data de solutionare a remediilor aparute.

C. Modalitati de exercitare a controlului calitatii, adaptate la specificul lucrarii – 4 puncte
d1. Autocontrolul – 1 punct
d2. Controlul in lant – 1 punct
d3. Controlul pe puncte fixe – 1 punct
d4. Controlul final – 1 punct
Punctajul D = Punctaj d1+Punctaj d2+Punctaj d3+Punctaj d4

D. Planificarea procesului de asigurare a calitatii ( existenta unor procedee de lucru bine stabilite, verificate si esalonate in timp, corelate cu graficul de executie al lucrarii respective), conform unui Plan de control calitate, verificari si incercari, adaptate la specificului lucrarii- 2 puncte
e1. Plan de control al executiei – 1 punct
e2. Laboratoarele utilizate şi autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor – 1 punct
Algoritmul de calcul:
Punctaj D=Punctaj e1+Punctaj e2

Punctaj 3 = Punctaj A+Punctaj B + Punctaj C + Punctaj D

ovidius

p.s. menționez că se solicită și ISO 9001, vi se pare că e ceva în neregulă și dacă da, ce ? și nu uitați să aduceți și argumentația la obiect, fără generalizări de genul : așa zice legea :D

Variantă

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Factori de evaluare Punctaj maxim

Propunerea financiară (Pondere 30%) 60 de puncte
 Preţul ofertat pentru execuţia lucrărilor ce fac obiectul contractului  60 puncte
Propunerea tehnică (Pondere 70%) 100 de puncte
P1) Organizare / Program de Lucru :
Punctarea se va face in functie de gradul de detaliere a fiecaruia dintre aspectele relevante identificate de catre Autoritatea Contractanta si care trebuie luate in considerare in elaborarea Programului de Lucru pentru executarea contractului.
Ofertantul care va prezenta Programul de Lucru (grafic de executie – formular 26) cu cel mai ridicat grad de detaliere si de corelare a tuturor aspectelor relevante, care sa cuprinda in mod exhaustiv activitatile necesare executiei lucrarilor si indeplinirii tuturor obligatiilor Antreprenorului asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Caietului de Sarcini si care sa asigure finalizarea lucrarilor in termen de la data de incepere a contractului va obtine punctajul maxim.
In cadrul acestui factor, comisia de evaluare va urmarii urmatoarele : 50
 Descrierea activitatilor majore ce vor fi identificate in graficul de executie pentru executarea contractului, ordinea derularii si durata in care Ofertantul isi propune sa le desfasoare. Corelare cu celelalte aspecte relevante identificate;  29
 Alocarea Resurselor Financiare pentru fiecare activitate identificata in parte. Corelare cu celelalte aspecte relevante identificate;  7
 Alocarea Resurselor Umane implicate in derularea fiecarei activitati, cu detalierea sarcinilor fiecarui membru al personalului implicat in fiecare etapa de executie a lucrarilor. Corelare cu celelalte aspecte relevante identificate;  7
 Alocarea Resurselor Materiale necesare derularii fiecarei activitati un parte (echipamente, utilaje etc.). Corelare cu celelalte aspecte relevante identificate.  7

P2) Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului.
Punctarea se va face, având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la toate activitatile aferente executarii contractului, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus.
Pentru fiecare aspect ramas neacoperit in demonstrarea modului in care sistemul de management al calitatii este adaptat la toate activitatile identificate in executarea contractului, scorul va fi scazut cu 1 punct, dar nu cu mai mult de 12 puncte.
In cadrul acestui factor, comisia de evaluare va urmarii urmatoarele : 40
 Descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea contractului, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;  30
 Listele cuprinzând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări, planul de control al calităţii, verificării şi încercării;  10
P3) Garantia acordata lucrarilor
Ofertantii vor folosi materiale, utilaje şi echipamente pentru care perioada de garanţie asigurată de producător este cel puţin egală cu perioada de garanţie de bună execuţie a investiţiei.  10

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile (fără T.V.A.), prevăzute în formularul de ofertă.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul :

1. Punctajul pentru factorul de evaluare Preţul ofertat pentru execuţia lucrărilor ce fac obiectul contractului se acordă astfel :
a) Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertate pentru execuţia lucrărilor se acordă 60 de puncte
b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel :
PPret(n) = [preţ minim ofertat / preţ(n)] x [ 60 ].

Nota: Pentru acceptarea preţului ofertei autoritatea contractantă impune următoarele condiţii :
- Calitatea materialelor puse în operă trebuie să respecte prescripţiile şi specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini. Calitatea materialelor se certifică prin agrementele tehnice, certificatele de calitate, alte documente similare emise de producător (nu de furnizor).
- Preţurile oferite trebuiesc justificate prin oferte furnizor din care să rezulte clar şi fără echivoc de ce preţurile din ofertă sunt mai mici decât media pieţei (daca este cazul).
- Ofertantul trebuie să facă dovada că lucrările se vor executa cu salariaţii firmei şi/sau cu angajaţi pe bază de convenţii, alte asemenea, etc., cu calificarea impusă de prescripţiile tehnice pentru lucrări cerute în Caietul de sarcini.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare Organizare / Program de Lucru cu cel mai ridicat grad de detaliere si de corelare a tuturor aspectelor relevante, punctajul maxim acordat este de 50 de puncte, iar punctajul celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relaţia :
Puncte ”n” = (nivelul ofertei ”n” / nivelul maxim solicitat ) x [50].

3. Punctajul pentru factorul de evaluare Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii contractului se acordă astfel :
a) pentru modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la toate activitatile aferente executarii contractului, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de execuţie care urmează să fie aplicate şi prin planul efectiv de control propus, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv ; punctajul maxim acordat este de 40 de puncte, iar punctajul celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relaţia :
Puncte ”n” = (nivelul ofertei ”n” / nivelul maxim solicitat ) x [40].

4. Punctajul pentru factorul de evaluare "garantia acordata lucrarilor" se acorda astfel:
a) pentru perioada de garantie acordata lucrarilor mai mica de 1 an oferta se considera
necorespunzatoare
b) pentru perioada de garantie acordata lucrarilor mai mare sau egala de 5 ani, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 10 puncte.
c) pentru o alta perioada de garantie acordata lucrarilor decat cea prevazuta la alin. a), se acorda
punctajul astfel : G= (perioada de garantie acordata lucrarilor MINIM ofertata / 5 ani) x punctaj maxim alocat

Oferta câştigătoare, ce va fi stabilită de către comisia de evaluare, va fi numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.

Cea mai avantajoasă ofertă economică se stabileşte prin aplicarea ponderii ofertei tehnice (70%) punctajului tehnic obţinut şi a ponderii ofertei financiare (30%) punctajului financiar,

Acest calcul se face prin înmulţirea:
- punctajul tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 70%
- punctajul financiar acordat fiecărei oferte admisibile tehnic cu 30%
Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine punctajul final cel mai mare va fi declarată câştigătoare.

În ordinea descrescătoare a punctajului final acordat, comisia întocmeşte clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare, respectiv cea clasata pe locul întâi.
Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare.
Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul.

EVALUAREA OFERTELOR
La evaluarea ofertelor, se va ţine cont de următoarele (HG 925/2006 Art. 36 modificat prin H.G. 834/2009) :
Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:
a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3), respectiv nu este însoţit de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate in Documentaţia de Atribuire, sau a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare,;
b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante ăn acest sens în conformitate cu prevederile art. 11 alin 4-5 din H. 834/2009;
c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:
- în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;
d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă si
de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile
art. 34 alin. (2) din OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare.;
e) preţul fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
e1) preţul fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie respective, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii:
- preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare;
- Încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;
f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 si 203 din OUG 34/2006 se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/executat/prestart, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.
(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respective situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe si care nu pot fi justificate.
d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.
ART. 36^1
(1) În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
(3) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
(4) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f).

ovidius

p.s. evident că se solicită ISO 9001, rămânân valabilă întrebarea de mai sus de la p.s. :D

Într-o

săptămână nici un răspuns. E un record !

ovidius

nu prea am timp acum...

... dar, asa, la prima mana: punctajul total acordat este de 60pct (financiara)+ 100pct (tehnica) = 160 pct. La 160 pct, o pondere de 30%, inseamna, daca nu gresesc si daca nu m-am ramolit de tot, 160pct x 30% = 48pct; in mod evident si similar, 160pct x 70%=112pct... ????!!!!
O sa revin... pentru ca si eu am o mare boala pe tipul asta "elaborat" de inventare a unor falsi factori de evaluare! Dar care au un mare succes la publicul larg...

Acuma,

ca să fiu cârcotaș până la capăt și ca să mă raliez lui D-lui Siubad, noi adesea uităm o mică vorbuliță din HG:
”(2) Algoritmul de calcul, precum si factorii de evaluare a ofertelor (...) vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.”
.
Care ar fi, îmi permit să întreb cu tot respectul, avantajul care rezultă pentru AC din ”Program de Lucru cu cel mai ridicat grad de detaliere si de corelare a tuturor aspectelor relevante”. De asemenea, multe dintre cele de mai sus au devenit interzise explicit prin noua legislație.
Cu stimă

Apunake

Ideea e ca ofertantul să-și arate capacitatea de a realiza contractul, în condițiile tehnice stipulate de caietele de sarcini și financiare asumate de către el prin ofertă astfel fiindu-ți, ție ca autoritate contractantă, mai ușor de verificat fiecare etapă a derulării ulterioare a contractului,ar fi un răspuns, nu știu cât de sustenabil ...

ovidius

p.s. care din factori și unde e explicitat că este interzisă folosirea lor, te-aș mai ruga să precizezi, ca să nu rămânem la mirifica formulare : după unii oameni de știință :D

JUSTIFICARE factori evaluare

Va rog sa-mi trimiteti, daca ati facut asa ceva, NJ pentru stabilirea factorilor de evaluare si a ponderilor acestora. A fost solicitata de ANRMAP pentru o DA cu criteriul oferta cea mai avantajoasa dpdv economic".
Multumesc

Ce oameni dom'le

Ai draq aștia de la ANRMAP. Și dacă nu vi-o cereau nu o făceați? ;)
Un mail, ceva acolo nu ne dați ca să vă putem ajuta?

Ovidius

după mintea mea puțină, capacitatea de îndeplinire a contractului o verificăm prin factorii de calificare pe care i-am stabilit, după cum ne învață și clasicii (... nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, (...) trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, .... - art. 179 OUG). Prin urmare, dacă nu are capacitatea de a îndeplini contractul pleacă acasă. Ideea că dacă are o capacitate mai mare de îndeplinire a contractului (un concept la fel de invalid ca acela de ”sănătate parțială”) primește puncte în plus mi se pare generatoare de riscuri.
Factorii de evaluare, având o influență directă asupra prețului, ar fi de dorit să reflecte în mod direct ce avantaje poate obține AC prin angajamentele suplimentare asumate de ofertanți.
Spre exemplu sus-zisul ”Program de lucru”. Oricât de detaliat și mărunțit ar fi el, poate și mai mărunt ca pătrunjelul, nu văd cum ar putea produce avantaje suplimentare pentru AC. Ideea este că mergea să îl califici pe chestia asta, să faci o restrânsă eventual, dar să îi dai puncte pe el și implicit să îi accepți o majorare de preț că a venit cu programul detaliat mi se pare că nu ar fi foarte dezirabil. Repet, nu văd ce avantaje obții tu, Autoritate, de aici având în vedere că oricum nivelul de calitate la care ești dispus să accepți lucrarea finalizată este clar definit. Și atunci întreb, unde e avantajul pe care îl poți obține?

Apunake

drag prieten și coforumist de nădejde.

Unde, hăbălaica mea ai scris un răspuns la ce te-am întrebat ? Bag sama că vrei a intra în politică, ceea ce la un bărbat e de înțeles, uneori :D

Apoi, nu înțeleg, io fiind inginer, de unde ai tras concluzia că dacă are o detaliere a programul de lucru, recte de alocare de resurse materiale, financiare sau/și umane, aceasta va duce neapărat la majorarea prețului ofertei ?
Evident că voi dori să intru într-o relație contractuală, io ca autoritate contractantă cu un operator economic serios, ce știe ce este un grafic Gantt (chiar dacă s-a instaurat până acuma ideea că numai la contractele cu finanțare europeană ar trebui să fim scrupuloși) și care, măcar pe hârtie se prezintă ireproșabil.

În mod cert, dacă n-am mai lucrat cu acel operator economic sau nimeni din prietenii mei, autorități contractante și ei, nu voi avea de unde ști cât de serioasă este firma așa cum în mod cert nimeni nu poate afirma acest lucru sau reciproca lui.

Nimeni nu a definit încă : "... nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, (...) trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, .... - art. 179 OUG" dar sunt de acord cu ideea că dacă îmi vei oferi niște avantaje, acestea să poată fi cuantificate și evidențiate cumva în contradictoriu cu cel "ce merge pe burtă" (și care, poate, se bizuie pe cele 50 de procente, prietenii știu de ce nu m-am oprit la 20).

Sper că ești de acord cu zicala : tot ce e ieftin e prost dar nu tot ce e scump e și bun ... iar noi, așa ar trebui, conform dogmelor achizițiilor publice, să dorim eficiență maximă la un raport preț/calitate cât mai convenabil.

ovidius

p.s. am expus avantajul sau n-am expus avantajul, aicea-i întrebarea :D
p.p.s. bucuria-mi mare e datorată de faptul că se pare că restul condițiunilor sunt acceptate de către onorabilii noștrii colegi fără rezerve :*

Asta

ca să nu mai pomenesc de faptul că se propun niște termene nerealiste de execuție, având, ce-i drept, e drept, un grafic de execuție dar acesta nefiind corelat cu nimic altceva, nu poate deveni un instrument de verificare și măsurare exacte a propunerii operatorului.

ovidius

p.s. această corelare va pune cei doi parteneri în fericita postură de a nu argumenta pro și contra despre : nu mi-a venit materialul, io de unde să știu, n-am avut la dispoziție utilajul că io încă nu am unul, mi s-au îmbolnăvit ambii angajați, secretara și muncitorul, prima neanunțându-mă de acest tragic eveniment, etc.

Asta...

nu pot pentru ca să accept. După mine, treaba stă în halul următor.
La o achiziție ne stau în față două probleme majore:
a) capacitatea ofertantului de a îndeplini contractul de achiziție publică. Adică exact ce ați zis matale la postul ”Mie, 2011/11/02 - 11:19”. Asta, în conformitate cu clasicii (mult ignoratul art. 179 din OUG) o verificăm prin criteriile de calificare pe care nu avem voie să le stabilim decât la un nivel care să ne asigure că ofertantul ARE într-adevăr capacitatea de a îndeplini contractul.
b) prețul ofertat precum și alte avantaje FINANCIARE pe care le putem obține (adică exact ceea ce ne aduc factorii de evaluare și modul în care îi stabilim). Și aici intervine un foarte ignorat art. 15 alin. 3) din HG care ne spune că algoritmul trebuie să reflecte AVANTAJELE de natură financiară pe care le putem obține prin angajamentele suplimentare pe care ofertanții și le asumă. Ori un Gantt, în afara unei emoții şi mâncărimi estetice, nu ne produce nici un alt avantaj, mai ales financiar.
Deci în categoria AVANTAJELOR FINANCIARE în niciun caz nu intră un grafic Gantt bine făcut sau o detaliere a programului de lucru, oricât de amănunțită.Ideea e că de pe urma acestora nu obțin nimic, oricât de strălucite ar fi ele.
Și acum să trecem la preț. Dacă eu, AC, îi dau nu număr de puncte pentru preț și un număr de puncte pentru Programul calității, tendința naturală a oricărui ofertant va fi să facă un program foarte, foarte, foarte detaliat cu care să ia puncte și să mai ridice prețul că îşi permite. Asta e oarecum contra naturii pentru tine ca AC, deoarece vei obține o creștere de preț fără a avea în contrapartidă un avantaj financiar real și pipăibil (nu vă gândiți la prostii).
Aici mai vine peste noi și art. 35 alin. 3) din Ordonanță, iarăși foarte mult și pe nedrept ignorat, care zice că în caietul de sarcini putem prinde inclusiv ”tehnologii şi metode de producţie” precum și ”verificarea...procedeelor şi metodelor de execuţie”. Iată deci că graficele și programele detaliate sunt o componentă a ofertei tehnice prin aceea că se referă la metode de execuție. Să îi mai dau şi punctaj adică pentru că îşi cunoaşte meseria? Păi dacă am vreun dubiu în sensul ăsta nu mai intru în concubinaj comercial cu el.
De asta zic că cei doi factori de la poz. 2 și 3 pot fi doar o capcană prin care se va obține un preț mai mare fără contrapartidă în prestație, adică fără avantajul financiar pe care îl cere art. 15 alin. 2) lit. b).
Un grafc Gantt corect și realist sau o detaliere a programului de lucru ne arată că ofertantul chiar își cunoaște meseria. Iar pentru asta îl declarăm admisibil, dar nu îi dăm bani în plus. Dacă însă ne dă o perioadă de garanție mai lungă sau un pomișor mai înalt, îi mai dăm și ceva bani, dar nu mulţi.
Garanția unei achiziții reușite, fezabile și viabile pe șantier, nu pe hârtie cred că o reprezintă un Caiet de sarcini pertinent și un contract bun. În niciun caz un punctaj, oricât de bun nu va complini lipsa celor de mai sus. Mie îmi pare că lucrul bun nu se obţine din punctaj ci din cele de mai sus. Preţul corect trebuie să fie reflectarea aceea ce am eu nevoie să cumpăr, nu a ceea ce îmi dă el suplimentar peste ceea ce îmi trebuie.
M-am cam lungit cred şi încep să par inteligent. Cu stimă.

Dragi colegi intru suferinte...

... „cu mintea mea putina” de injiner (la baza - si de moasa comunala in viata de toate zilele si noptile) nu pot pricepe in ruptu capului de ce trebuie sa dau puncte pe grafice si metodologii, chestii pe care oamenii aia trebuie sa le stie din capu locului sa le faca - de nu stiu, sa steie la mamitzica lor acasa!
Graficul, in faza de ofertare, oricat de colorat si orict de multe dungi o avea, e o poveste despre ce si cum ar trebui sa se intample, nicidecum de ce va sa fie de-adevaratelea. Iar daca e vorba de un contract de proiectare si executie, mi se pare de-a dreptul o ineptie sa ceri grafic la oferta. Despre avantaje, nici nu poate fi vreo vorba!
Iar cu metodologia, doamne ma iarta, dar multi nici nu stiu ce-i aia! Sintagma „metodologie detaliata”, mult indragita si la rang inalt saltata, este o contradictie - n-ai cum sa detaliezi ceva ce, prin definitie, implica un grad general de cunoastere.
O alta chestie care ma omoara e legata de punctaj acordat pe sistemul calitatii adaptat, cica, la lucrare. Adicatelea dau puncte alora ca stiu sa apese CTRL+A - CTRL+C intr-un document creat acu nishte ani si CTRL+V intr-un document proaspat, botezat Planul calitatii lucrarii. Unde mai pui ca documentu ala vechi este si vizat, aprobat, certificat de oamenii aia destepti de dau certificarile pe fel si fel de sisteme de management - si viu eu, umil slujbas in administratia publica, sa zic „Stai nene, ca aci nu-i bine!”. Pai poate sa nici nu fie bine, ca... calificarea mea nu-mi da voie sa-l bat la fund pe unul cu tot felul de TUV-uri prin sertare si pe pereti! Sa vie expertu cooptat, zice legea! Sa vie, ca trebuie si el sa traiasca... Dar corb la corb nu scoate ochii! Si-atunci, unde-i avantajul? Ma refer la avantajul ala de care graieste legea...
Stau si ma-ntreb - cand vad documentatii, scoase in lume de undeva dintr-un strafund de comuna, pline de termeni pretiosi si de punctaje d-astea imbarligate, de stai juma de ceas sa tot citesti la ele ca sa-ti dai seama ce si cum o sa puncteze amarata aia de comisie - cine mama dracu scorneste toate porcariile alea? Si ma mai intreb eu si altele, dar nu va spui ce!

Dragilor

țin să vă mulțumesc pentru părerile voastre atât de avizate și pertinente. Ele fiind rodul experienței și științei domniilor voastre profesionale și nu numai. Mă bucur că această dezbatere s-a mai încins un pic, asta pentru a oferi radioascultătorilor noștri un regal de interpretare virtuoasă a legislației în materie.

ovidius

p.s. plăcându-mi rolul avocatului ('telectual oricum față de injinere) chiar și al diavolului, nu mă pot "obține" în a nu face remarci, ca de pildă :
- dubiile nu intră în posibilitățile de a nu intra în concubinaj comercial, cu orice ofertant, și asta da, ar fi un păcat ;
- au existat garanții de 99 de ani, pentru execuția unor lucrări, ghici dacă asta îți aduce foloase financiare sau de orice natură ție, autoritate contractantă și asta o spun, evident - retoric ;
- în mod cert, de ai un proiect bine întocmit nici nu văd de ce ai merge pe alt criteriu decât sau de cât pe "cel mai mic preț" ;
- există diferențe clare într-un sistem al calității aplicat la o lucrare concretă și faptul de a avea un management al calității implementat și dacă vei întreba aneremapul vei vedea că ei acceptă ca în documentație să coexiste ambele (întrebarea asta chiar am adresat-o io în persoană) ;
- și să ști, colege Siubad că io chiar am și spus ce întrebări am avut, e drept că nu-ți spun aici și acum ce răspunsuri am primit :D ;
- și dragă Siubad vezi dacă găsești timp fă o corelare între ponderi și ai să descoperi că de fapt (cel puțin teoretic, cu asta suntem cu toți de acord) cerințele acelea tehnice (chiar așa cu metodologii și grafice) nu ridică prețul.

Într-un final, mă mulțumesc să constat că restul factorilor, cu tot cu ponderile lor cu tot, descriși sunt acceptați și nu cred că asta mă bucură :*

Criteriul de atribuire oferta avantajoasa

Cata dreptate ai apunake. Si eu merg pe principiul unui caiet de sarcini bine intocmit , scur si la obiect si pe un contract cu clauze bine definite.

factori de evaluare

Consider ca permiterea evaluarii ofertei in functie de sistemului calitatii este total eronat. Ma mir cum a putut sa iasa in SEAP o astfel de modalitate de evaluare a ofertelor. Legea 10 a calitatii in constructii zice, destul de clar, ca-i obligatoriu definerea, din partea executantului, a sistemului de calitate (cu toate componentele lui) pentru fiecare lucrare in parte. (art.23 lit.m). De aici si concluzia: ofertantul are sistemul calitatii definit ca la lege - oferta conforma. Nu are - neconforma, si gata.

Iată ce zice art. 23, lit. m din L 10/1995

Forma actualizata valabila la data de : 9 noiembrie 201
ART. 23
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare

ovidius

p.s. observăm că nu e vorba nicidecum de sistemul calității aplicat vreunei lucrări în particular (nici n-ar avea cum, fiecare lucrare fiind deosebită de cealaltă, chiar dacă poate au denumiri asemănătoare, specificul fiind dat chiar și de amplasament) ci doar de stabilirea răspunderilor (interne ale constructorului) vis-a-vis de managementul calității. De aceea se și cere demonstrarea existenței acelui certificat ISO 9001 (ce poate fi cumpărat, teoretic, numai după avizarea de către specialiști a îndeplinirii unor cerințe) ce reprezintă cadrul general.

ISO9001 si?

ok cerem ISO 9001 si ce facem cu art 193 din OUG 34 : În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
Trebuie sa acceptam un plan de management intern. Asa faceam in Franta, si nu am avut mai multe probleme. Dar intotdeuna am verificat procedurile aplicate pentru proiectul meu.
ISO 9001 ne spune ca exist proceduri pentru verificare calitatea furnizorilor (care de obicei au si ei 9001) si produselor-lor. Dar ce inseamna asta. In domeniul apei am avut o speta in care toata lumea a fost certificat si m-am trezit cu vane (producator din Germania dar cu fabrica in Turcia) care au sarit la test de presiune.
Atunci in caietul de sarcini era prevazut situatia si am cerut inlocuirarea si penalitati pentru intarziere.
Nu ma acopar niciodata numai cu o hartie mai ales daca este un certificat care se poate cumpara in Romania cu 1000 de Euro impreuna cu ISO 14001 si OHSAS 18001(pentru o firma mica de 5-10 angajati nu pentru una mai serioasa)!
Si altceva, cine vrea inca acum de legea 10? Imi pare rau dar in Franta am lucrat cu proiectanti care faceau si SF si PT si DDE si supervizare si care raspundeau, nu am impartit raspunderea intre proiectantul, verificatorul, diriginte de santier... Si mai mult, an lucrat si intr-o primaria si la ministerul mediului (agentia de bazin) si am instruit ingineri din institutiile pentru a fi capabil sa discut si cu consultanti si cu constructori.
In contracte trebuie sa fiim foarte clar cu conditiile contractuale si legaturile intre teste, neconformitatile si penalitatile. Daca este si clar in caiet de sarcini este si mai bine. Nu zic ca e usor dar daca aplicam penalitati serioase se poate ca se va imbunatati situatia (din cauza crizei situatia nu este superba nici in Franta acum).
Chiar daca sunt consultant nu imi place cand vad o institutia publica pacalita de un operator privat care stie mia bine legislatia sau care a gasit o mica greseala in DA dar cu efect mare. Atunci pentru a fi mai puternici trebuie o DA beton. Atunci va rog pentru conditiile contractuale folositi si FIDIC verde ca baza si incercati sa-l adaptati la proiecte si va rog numai scoateti anumite clauze. Cine stie daca nu o sa aveti nevoie mai tarziu.

poate fi diriginte de santier?

Buna ziua.
Avand in vedere functia de director tehnic detinuta de o persoana la o societate concurentiala din zona, are dreptul legal de a presta serviciul de diriginte de santier la o lucrare adjudecata societatii noastre?
Precizam ca la licitatia obiectivului mai sus mentionat a participat si societatea la care persoana respectiva este angajata ca si director tehnic. Poate ma ajutati si cu o baza legala.

Factori de evaluare - experti

Procedură proiectare si execuție lucrari. În caietul de sarcini s-a solicitat pentru partea de PROIECTARE ca documente justificative pentru demonstrarea experienței specifice: ”Documentele-suport relevante care atesta experienta specifica pot fi fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare, din cadrul unor asemenea documente”. Daca in procedura de evaluare, unul dintre ofertanți depune ca documente-suport relevante: decizie interna numire personal si pagina din Proiectul tehnic sau Studiul de Fezabilitate semnata de colectivul de elaborare, aceste documente pot fi considerate documente-suport pentru demonstrarea experientei specifice a unui expert?

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri