Semnatura electronica

Va supun atentiei urmatoarea speta cu care noi ne confruntam frecvent in ultima perioada. Potrivit notificarii 85/2012 a ANRMAP-ului, in cazul desfasurarii unei proceduri aplicate prin mijloace electronice, operatorii economici au obligatia de a depune oferta in format electronic, semnata cu semnatura electronica. Noi, in calitate de autoritate contractanta, am precizat in cadrul anuntului/invitatiei de participare la sectiunea "Modalitatea de prezentare a ofertei" ca ofertele se vor depune sub forma de fisiere electronice, semnate cu semnatura electronica. Unii operatori economici ofertanti au depus oferte fara semnatura electronica. Au depus documente semnate, stampilate, scanate, in format PDF dar fara acea semnatura electronica. Care considerati ca trebuie sa fie pozitia autoritatii contractante in acest sens, ce sa faca? Sa respinga ofertele nesemnate electronic, doar pe acest motiv? Daca da, in baza carui articol de lege si cum se considera o astfel de oferta nesemnata electronic (inacceptabila, neconforma)? Conditiile de forma pot constitui temei legal de respingere a unei oferte? Mentionez ca SEAP-ul permite postarea ofertelor fara semnatura electronica.
Orice raspuns ne-ar fi de mare folos sau orice speta asemenatoare sau orice punct de vedere din partea ANRMAP-ului. Va multumesc!

Prin contestaţia nr.

Prin contestaţia nr. ■/16.12.2010, înregistrată la CNSC sub nr.
■/17.12.2010, depusă de către SC ■ SRL, cu sediul în ■, având Număr de Înregistrare la ORC ■ şi CUI ■, formulată împotriva adresei nr.
■/14.12.2010 privind comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către ■, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în ■, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”-online, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Construire adăpători pentru animale, ■”, cod CPV 45232150-8, CPV 45247270-3, s-au solicitat anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi declararea ofertei sale ca fiind admisibilă.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite contestaţia formulată de SC ■ SRL, în contradictoriu cu ■. Dispune anularea raportului procedurii nr. ■/14.12.2010 şi a tuturor actelor subsecvente acestuia.
Dispune reluarea procedurii de atribuire, după efectuarea celor mai sus dispuse, prin reevaluarea ofertelor în conformitate cu criteriul de atribuire şi a motivării prezentei, după aplicarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte oferta financiară depusă de SC ■ SRL.
Termenul de aducere la îndeplinere a dispoziţiilor prezentei decizii este de 10 zile de la comunicare.
Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 al. (1) din OUG 34/2006, cumodificările şi completările ulterioare, aprobat prin Legea 278/2010.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele:
SC ■ SRL a formulat contestaţie împotriva adresei nr. ■/14.12.2010 privind comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către ■, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de„cerere de oferte”-online, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Construire adăpători pentru animale, ■”, cod CPV 45232150-8, CPV 45247270-3, solicitând anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi declararea ofertei sale ca fiind admisibilă.
Contestatorul arată că în comunicarea rezultatului procedurii, unul dintre motivele invocate de autoritatea contractantă este faptul că, procedura desfăşurându-se online, nu a transmis documentele aferente procedurii cu semnătură electronică.
Referitor la acest aspect, contestatorul afirmă că, în condiţiile în care comisia de evaluare a ofertelor a considerat că modul de transmitere a documentelor nu corespunde cerinţelor acesteia, ar fi trebuit să nu mai procedeze la evaluarea ofertei sale, ori, comisia de
evaluare a procedat la analiza în detaliu a documentelor depuse, lucru care duce la concluzia şi certifică faptul că a fost acceptată forma de depunere a documentelor.
Contestatorul menţionează că rolul semnăturii electronice este a asigura securitateaoperaţiunilor de transmitere a datelor către autoritatea contractantă, lucru asigurat în aceleaşi condiţii de siguranţă şi de către operatorul SEAP, semnarea documentelor în mod electronic dând garanţia ofertantului ca documentele transmise ajung în condiţii de siguranţă la autoritatea contractantă.
…………………………………………………………………………………………………
Referitor la modalitatea de transmitere a ofertei SC ■ SRL,respectiv fără semnătură electronică, autoritatea contractantă arată că solicitarea din documentaţia de atribuire, ca ofertele să fie însoţite de semnătură electronică, a fost stabilită că urmare a prevederilor art. 61 al. (3) din OUG 34/2006, coroborat cu prevederile art. 17 şi art. 19 al. (1) şi (2) din HG 1.660/22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006.
Ca urmare, conform prevederilor legale, comisia de evaluare a ofertelor având obligaţia să verifice atât forma şi modalitatea de transmitere a documentelor ce alcătuiesc oferta, cât şi conţinutul acestora, a constat că operatorul SC ■ SRL n-a transmis oferta semnată cu semnătură electronică, fapt ce a constituit doar un aspect al neconformităţii ofertei acestuia, şi nu singurul de altfel.
Prin urmare, autoritatea contractantă susţine că SC ■ SRL avea obligaţia ca, toate documentele expres indicate în documentaţia de atribuire, respectiv documentele care alcătuiau oferta operatorului economic şi prin care societatea îşi demonstra îndeplinirea cerinţelor solicitate - criteriile de calificare ş/sau selecţie, propunerea tehnică, să fie transmise în conformitate cu solicitările autorităţii contractante, prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnătură electronică.
………………………………………………………………………………………………
Împotriva adresei nr. ■/14.12.2010 privind comunicarea rezultatului procedurii, SC ■ SRL a formulat contestaţia care formează obiectul dosarului ■/2010.
Examinând susţinerile părţilor, înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi dispoziţiile legale aplicabile, Consiliul urmează a admite contestaţia depusă de SC ■ SRL, având în vedere următoarele considerente:
În primul rând, Consiliul reţine în soluţionare faptul că documentaţia de atribuire conţine o serie prevederi care contravin dispoziţiilor legale în materie.
Astfel se constată faptul că, în mod nelegal, autoritatea contractantă a introdus în fişa de date a achiziţiei, cap. V. „Clarificări privind documentaţia de atribuire” solicitarea ca documentele transmise în format electronic prin SEAP, să poarte semnătura electronică „în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare”, în condiţiile în care modalitatea transmiterii documentelor prin „sistemul electronic a achiziţiilor publice” nu necesită semnătura electronică, iar prevederile legale antemenţionate se referă la „mijloace electronice” cărora „sunt plicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică”. Mai mult, prin această prevedere, autoritatea contractantă încalcă flagrant dispoziţiile al. (1) al aceluiaşi articol, potrivit cărora „Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire”.
Chiar dacă autoritatea contractantă a prevăzut în fişa de date a achiziţiei obligativitatea semnăturii electronice pentru toate documentele de calificare prezentate în cadrul procedurii, potrivit dispoziţiilor art. 17 al. (3) din HG 1660/2006, „În cazul în care, în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică”. În acelaşi sens trebuie interpretate şi dispoziţiile art.19 din acelaşi act normativ, care reglementează situaţia documentelor de calificare.
Prin urmare, în aprecierea Consiliului, modalitatea de transmitere a documentelor cu semnătură lectronică este obligatorie în situaţia în care autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, sauîn scopul verificării îndeplinirii cerinţelor minime de calificare.
PS. Pe aceata speta mai putem discuta la tel. 0746167528

Eu inteleg asa: propunerea

Eu inteleg asa: propunerea tehnica si documentele de calificare se transmit in SEAP in fisiere electronice fara semnatura electronica. In momentul in care autoritatea contractanta solicita clarificari sau completari cu documente in legatura cu documentele de calificare, oferta tehnica si financiara, raspunsurile se transmit in SEAP sau email ,in fisier electronic cu semnatura electronica.

Va multumesc pentru raspuns,

Va multumesc pentru raspuns, insa ....as dori sa va reamintesc de Notificarea 85 a ANRMAP-ului din 22.06.2012 potrivit careia ofertele se introduc in SEAP, in cazul procedurilor online, semnate cu semnatura electronica. Mi s-a respins o documentatie de atribuire transmisa spre validare din acest motiv, si anume ca nu mentionasem expres ca operatorii economici au obligatia transmiterii ofertelor in SEAP semnate cu semnatura electronica, potrivit notificarii 85. Si acum???? Care considerati ca trebuie sa fie atitudinea autoritatii? Ce fac? Declar neconforme ofertele nesemnate lectronic? In baza carui articol de lege? Sau merg mai departe cu toate? Oare nu creez un avantaj celor care nu au semnatura electronica?

HG 1660/2006 actualizata

HG 1660/2006 actualizata precizeaza ca:
ART. 17
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.
(2) Atat elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrarilor ofertate, cat si elementele propunerii financiare sunt transmise in SEAP de catre operatorul economic.
(3) In cazul in care, in scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica.
Deci e clar , alineatul (2) precizeaza ca elementele propunerii tehnice si financiare nu sunt obligatoriu a fi transmise in SEAP cu semnatura electronica. Alineatul (3) precizeaza ca numai la solicitarea de clarificari in legatura cu oferta tehnica si financiara , ofertantul va transmite raspunsurile cu semnatura electronica.
Sfatul meu este sa nu declari neconforma vreo oferta care nu prezinta semnatura electronica.

Multumesc, Dan, cunosteam si

Multumesc, Dan, cunosteam si eu destul de bine continutul art 17 din HG 1660, dar....ma repet pentru a nu stiu cata oara......ce spui de notificarea 85 a ANRMAP-ului??? Chiar nimeni nu stie de aceasta notificare????? Este notificarea prin care primim recomandari despre modul de completare a fisei de date.....Va rog cititi sectiunea IV.1.1.a)

Am vazut notificarea ANRMAP

Am vazut notificarea ANRMAP dar sa nu uitam ca aceasta pana la urma este doar o recomandare nu o prevedere legala. De obicei in documentatie cand formulez o cerinta adaug "conform prevederii art.... din ...." ceea ce ii descurajeaza pe cei de la ANRMAP care-mi verifica documentatia, de a gasi motive (recomandari) sa o respinga. Si sa nu uitam ca contestatiile le judeca CNSC (despre care am auzit ca sunt "la cutite" cu cei de la ANRMAP).

Din moment ce in SEAP

Din moment ce in SEAP intalnim frecvent invitatii/anunturi de participare online validate de ANRMAP si care contin fisiere(oferte) fara semnatura electronica, asta este in contradictoriu cu recomandarea ANRMAP. Concluzia este ca nu trebuie respinse acele oferte pe motiv ca nu poarta semnatura electronica.

Despre licitatia deschisa

Cum anulez o licitatie deschisa deoarece am unele greseli in caietul de sarcini.

Multumesc, Dan, o sa tin cont

Multumesc, Dan, o sa tin cont de precizarea ta si anume de a mentiona art de lege potrivit caruia solicit sau formulez o cerinta si poate asa ANRMAp nu va mai respinge documentatiile pe "recomandarile" lor.

Nicaieri in legislatie nu

Nicaieri in legislatie nu este prevazut dreptul autoritatii contractante de a anula o licitatie, in schimb este prevazuta obligatia anularii in cazurile art.209 din OUG34/2006. Eu as invoca art.209, litera b) din OUG 34/2006 care se refera la erori sau omisiuni ce nu pot fi corectate. Practic, anularea se face in SEAP prin actionarea butonului ANULARE si completarea campului invocand articolul legislativ corespunzator.

multumesc Dan

la licitatia deschisa nu corespund niste suprafete cred ca e mai bine sa anulez

Este normal sa anulezi

Este normal sa anulezi procedura, dupa parerea mea, intrucat fiind modificari de suprafete, automat se modifica valoarea estimata, asa ca vei anula procedura in temeiul art 209 alin 4 lit b) asa cum ti-a sugerat Dan. Cat despre drepturile si obligatiile autoritatii, as vrea sa-i spun lui Dan ca art 209 alin 2 din OUG 34/2006 vorbste despre dreptul autoritatii si nu obligatia, care este stipulata la alin 1.

De la ce firme folositi

De la ce firme folositi semnatura electronica?
Rapuns aici: jeanb90@yahoo.com
Multumesc

Revin la semnatura

Revin la semnatura electronica ...... nici o alta parere nu mai aveti? Am vazut pdv al lui dan_one. Mi-ar prinde bine si un alt punct de vedere. Voi chiar nu cereti semnatura electronica pe oferte? Dar voi introducti documentatia si notele semnate electronic??? Sigur da, ca altfel nu v-ar valida ANRMAP

Da Raluca, conform noului

Da Raluca, conform noului articol 33^1 alineatul (3) din OUG34/2006, toate documentele transmise de AC in SEAP vor fi semnate electronic. In acest sens, pentru ofertanti nu a fost modificat continutul legislativ al HG1660/2006 de a trimite ofertele in SEAP cu semnatura electronica. In schimb, orice comunicare (solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitari de clarificari , completari cu documente) intre AC si ofertanti se face in scris iar transmiterea documentelor (scrise) se face in conditiile utilizarii semnaturii electronice. Cred ca ceea ce ti se pare tie ciudat este urmatorul paradox: la o procedura online un ofertant X depune in SEAP documente de calificare scanate fara semnatura electronica si este ok. Un alt ofertant Y depune doar declratia ca indeplineste conditiile de calificare, si dupa aia la solicitarea ta iti trimite sa zicem pe cale electronica (email) aceleasi documente dar obligatoriu semnate electronic (vezi art.61, alineatul 3 din OUG 34/2006).

Nu, dan_one, stii ce mi se

Nu, dan_one, stii ce mi se pare mie ciudat???? Ca dragii nostri ofertanti se sesizeaza cu privire la aceasta semnatura electronica doar cand sunt impinsi in.......partea dorsala asa ....cu o solicitare din partea autoritatii. Sa fiu mai explicita: am o procedura de cerere de oferte online in care am scris negru pe alb ca ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica (in urma recomandarilor anrmap, care mi-au respins documentatia in prima faza ca nu scrisesm asa, stii, am discutat mai sus). Un ofertant imi depune documentele semnate cu semnatura electronica, doi ofertanti nu. Ca sa fiu "fata buna", zic sa nu-i elimin pe acest motiv si le cer clarificari prin intermediul SEAP sa-mi confirme oferta transmitand-o din nou sub forma unei arhive semnate cu semnatura electronica. Si acum....ce sa vezi???? Cei doi ofertanti sunt foarte ofuscati si incep sa se intrebe ce-i aia semnatura electronica, ba mai imi spune un nene ca el lucreaza in achizitii de ani de zile si n-a mai auzit de asa ceva. Si bineinteles ca termenul limita in care imi putea raspunde in SEAP s-a scurs, a fost depasit....eu acum ce fac? Pai nenea in cauza oare nu trebuia sa vada de la nivelul fisei de date solicitarea mea (buna/proasta) cum ca doresc oferta semnata cu semnatura electronica????? De ce nu mi-a adresat clarificari atunci daca tot n-a auzit de ea???? NUUUU, n-a vazut ca nu se prea obosesc sa citeasca vorbele noastre, ale autoritatilor, ca lasa......ei stiu ce sa faca si cum si vor castiga oricum......ei bine, acum m-am gasit eu sa le spun ca lucrurile nu stau chiar asa. Ce voi face mai departe nu stiu, n-am luat o decizie in acest sens privitor la cei doi ofertanti care nu au semnatura electronica. Inca mai coroborez articole de lege pentru descalificarea lor.

Mai am o rugaminte la tine,

Mai am o rugaminte la tine, dan_one, citeste te rog inca o data art 19 alin 1 si 2 din HG 1660 si zi-mi si mie cum interpretezi acest articol.

Scurt

Daca ai precizat in fisa de date ca trebuie semnate cu semnatura electronica, atunci ai procedat bine trimitand solicitarea de a edpune doc semnate din nou. Daca nu au raspuns in termenul solicitat, declari oferta inacceptabila sau neconforma, in functie de incadrare. Tinand cont ca orice act al AC poate fi contestat in termen de 5 zile de la transmitere, daca ai dovada transmiterii solicitarii de clarificari, nu ai nici o problema sa ii descalifici, mai ales daca au trecut cele 5 zile de la solicitare. Stai linistita, ca daca vor sa faca contestatie o pierd sigur. Si mai si faci rost si de ceva banuti din garantia de participare. Totusi e bine sa mai specifici in fisa de date faptul ca documentele care se prezinta si trebuie semnate electronic intra sub incidenta Legii nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică - de exemplu la capitolul VI.3 din FDA.

Raluca

HG1660/2006 este de pe vremea dinozaurilor, cred ca legiuitorii au si uitat de ea. Art.17 (2) precizeaza ca elementele propunerii tehnice si cele ale propunerii financiare se transmit in SEAP fara a se preciza daca vor avea semnatura electronica sau nu. Eu zic ca nu pt ca altfel se preciza, mai mult propunerea financiara se introduce criptat si nu vad cum poate fi semnata electronic. Recitind articolele 17 si 19 nu am putut sa arunc si o privire peste art.18 in legatura cu dovada constituirii GP,care acum ma bulverseaza pur si simplu. Poate ma lamureste si pe mine cineva cum se interpreteaza sintagma cuprinsa la acest articol si anume "în cazul în care aceasta este solicitată", cand eu stiu ca GP este obligatorie cu exceptia negocierilor care nu sunt derulate online, deci fara sens.
Raluca , adresa mea de email este usamvclujnapoca@yahoo.com Poate mai comentam in privat discutia inainte de a posta ca mi-e teama sa nu inducem in eroare pe cei ce ne urmaresc. ma mai gandesc cum ti-as raspunde la intrebare. Oricum nu cred ca ar trebui sa te complici cu clarificari pe care nici cei de la ANRMAP sau CNSC nu pot sa le dea de capat. Gandeste la esenta achizitiei: sa indeplinesti obiectivul (atribuirea contractului), sa eviti labirinturile care duc la contestatii. In rest nu-ti fa probleme de constiinta. In cazurile postate aici ai vazut cum joaca si ofertantii. Spor.

"în cazul în care aceasta este solicitată"

...pai cum sa te lamurim noi, dan, sa te lamureasca legiuitorul....care probabil sufera de amnezie totala cand modifica o lege si uita s-o modifice si pe cealalta.....sintagma de care amintesti tu e o alta "minunatie" a legii achizitiilor.....

HG 1660/2006 o fi ea de pe

HG 1660/2006 o fi ea de pe vremea dinozaurilor, dar este in vigoare, nu este abrogata, ba mai mult din cand in cand mai modifica cate-un articol la ea (HG 167/2010)

semnatura electrica

As dori sa-mi trimiteti procedura privind semnatura electronica pe adresa kis.katalin@yahoo.com

Procedura??? Care procedura,

Procedura??? Care procedura, Katalin, ti-am dat noi senzatia ca ar fi vorba de vreo procedura????

raspuns anrmap din data de 05.11.2012

Stimate domnule director general,
Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice sub nr. 13233/12.07.2012, vă comunicăm următoarele:
1. Scurtă prezentare a situaţiei de fapt
Din adresa dumneavoastră înţelegem că ne solicitaţi punctul de vedere cu privire la modalitatea de evaluare a unei oferte, în condiţiile în care în cadrul unei proceduri de achiziţie publică desfăşurată integral online comisia de evaluare a constatat că documentele din cuprinsul ofertei transmise prin mijloace electronice prin intermendiul S.E.A.P.. nu au fost semnate cu semnătură electronică, acestea fiind prezentate în forma scanată ulterior ştampilării şi semnării olograf de către reprezentantul legal al ofertantului.
2. Sediul materiei
Art. 60 alin. (1) lit. c) şi art. 61 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006privind atribuirea contactelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 2 alin. (4), art. 37 şi art. 72 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 17 alin. (3) şi art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace
electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Punctul de vedere al A.N.R.M.A.P.
Având în vedere elementele situaţiei de fapt astfel cum au fost prezentate în adresa susmenţionată, în raport cu prevederile legale aplicabile, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice vă comunică următoarele:
încă de la început se impune să precizăm că instituţia noastră nu se poate substitui atribuţiilor comisiei de evaluare, întrucât potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile.
Referitor la speţa prezentată în adresa dumneavoastră susmenţionată, menţionăm că în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază şi derulează o procedură de achiziţie publică prin utilizarea mijloacelor electronice, dispoziţiile art. 61 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006 instituie obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la semnătura electronică.
în completarea celor mai sus enunţate, prevederile art. 17 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 1660/2006 dispun că în cazul în care, în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, precum şi pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică.
Astfel în lumina dispoziţiilor antemenţionate, în cazul aplicării unei proceduri integral prin mijloace electronice apreciem că, lipsa semnăturii electronice de pe documentele care însoţesc oferta nu privează operatorul economic în cauză de posibilitatea de a participa la procedura de atribuire, însă reprezintă un motiv de respingere a ofertei respectivului operator economic, motiv asupra căruia singura în măsură să se pronunţe este comisia de evaluare constituită în cadrul autorităţii contractante în baza prevederilor art. 72 H.G. nr. 925/2006.
Cu stimă,

Raluca , raspunsul ANRMAP

Raluca , raspunsul ANRMAP postat mai sus cred ca te priveste direct pe tine. Tu erai in situatia de a respinge un ofertant care nu a depus elementele ofertei semnate electronic. Sunt curios ce s-a mai intamplat, daca l-ai respins, daca a contestat, etc.

Buna, dan, voi reveni cat de

Buna, dan, voi reveni cat de caurand cu noutati, cand va expira si perioada de depunere contestatii.

Oricum, raspunsul ANRMAP de

Oricum, raspunsul ANRMAP de mai sus, ca sa zic asa, ma unge la suflet :)).

Dupa cum puteti vedea, CNSC

Dupa cum puteti vedea, CNSC da castig de cauza unui ofertant care nu a incarcat in SEAP documentele semnate electronic, in timp ce ANRMAP decide invers dar numai asa cu o juma de gura... "încă de la început se impune să precizăm că instituţia noastră nu se poate substitui atribuţiilor comisiei de evaluare, întrucât potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006 autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică".
Nu era mai usor ca legiuitorul sa fi introdus si in cazul operatorilor econimici un articol precum art. 33^1 alin.(3) in cazul AC, care sa prevada clar ca toate documentele depuse in SEAP sa fie semnate electronic?
Deja mi-e lehamite de jungla legislativa precum si de cei care emit legile si mai recent si de cei care le judeca (in tribunale=targuri, talciocuri)

Multumesc mult de tot, iosta,

Multumesc mult de tot, iosta, pentru acest punct de vedere care a intarit intr-un fel parerea mea.

Exista art 61 alin 3, dan,

Exista art 61 alin 3, dan, din OUG 34/2006, care ste invocat si in pdv al AMRMAP-ului. Dar oricum, ai drepate, ANRMAP niciodata nu va scrie negru pe alb ceva clar, o lasa asa atarnata de fir de ata, lasa o indoiala.

Din punctul meu de vedere ar

Din punctul meu de vedere ar trebui sa existe complete specializate pe achizitii publice in cadrul curtilor de apel, care judeca procesele pe achizitii.

Punct de vedere CNSC citat:

Punct de vedere CNSC citat: "Prin urmare, în aprecierea Consiliului, modalitatea de transmitere a documentelor cu semnătură lectronică este obligatorie în situaţia în care autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, sauîn scopul verificării îndeplinirii cerinţelor minime de calificare."
Punct de vedere ANRMAP citat: "Astfel în lumina dispoziţiilor antemenţionate, în cazul aplicării unei proceduri integral prin mijloace electronice apreciem că, lipsa semnăturii electronice de pe documentele care însoţesc oferta nu privează operatorul economic în cauză de posibilitatea de a participa la procedura de atribuire, însă reprezintă un motiv de respingere a ofertei respectivului operator economic".
Punct de vedere personal:
1.Ma intriga si ma revolta preambulul utilizat de ambele institutii care ne guverneaza achizitiile noastre- una zice "în aprecierea " iar celalat “încă de la început se impune să precizăm că instituţia noastră nu se poate substitui atribuţiilor comisiei de evaluare”. Pai ori e alba , ori e neagra . Nici unii nici altii nu au coloana vertebrala si fac referire la responsabilitatea AC.
2. Deoarece nici un paragraf legislativ nu mentioneaza in mod explicit ca ofertantul este obligat sa transmita in SEAP elementele ofertei(doc.calificare, prop.tehnica, etc) semnate electronic asa cum in cazul AC acest fapt este mentionat explicit prin art.33^1, alin.(30 din OUG34/2006, consider ca ANRMAP comite o mare confuzie intre transmiterea documentelor ofertei in SEAP si transmiterea unor DOCUMENTE ULTERIOARE care sa puna in lumina corespondenta dintre propunerea tehnica si caietul de sarcini.
3.In continuare am sa redau ART. 17 alineatul (3) din HG1660/2006 (uzata si nemodificata) si voi incerca sa interpretez: "In cazul in care, in scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica".
Logica imi spune ca daca solicit un document in scopul de a demonstra ceva , o fac pentru a verifica o stare preexistenta. Eu interpretez acea stare preexistenta prin doc.de calificare, propunerea tehnica, etc. depuse initial si prin document de demonstrare , rapunsuri la solicitari de clarificari.

Noutati

Buna dimineata, asa cum am promis revin cu noutati in ceea ce priveste cele doua oferte nesemnate electronic de doi ofertanti participanti la o procedura. Comisia de evaluare a hotarat respingerea celor doua oferte ca neconforme in temeiul art 79 alin 1 din HG925/2006, intrucat eu le-am adresat clarificari celor doi si ei nu mi-au raspuns, coroborat cu art 61 alin 3 din OUG 34/2006. De asemenea ei au avut probleme si din punct de vedere al doc de calificare prezentate si din punct de vedere al ofertei tehnice, asa ca am mers si pe art 36 alin 1 lit b si art 36 alin 2 lit a din HG 925/2006. Nu am primit nici o contestatie si oricum eram pregatita si daca se depunea vreuna. Atat timp cat autoritatea a scris negru pe alb in fisa de date la modul de prezentare a ofertei ca documentele se vor semna electronic, ofertantii nemultumiti sau care aveau unele neclaritati puteau solicita clarificari sau aveau dreptul de a depune contestatie la documentatia de atribuire. Asa ca ....... am terminat procedura, voi incheia contractul in urmatoarele zile...toata lumea e linistita si fericita :)

Mi-ar placea sa vad si un

Mi-ar placea sa vad si un punct de vedere al operatorilor economici care au "experienta de ani de zile in achizitii". Oare ei intra pe acest forum? Sau doar citesc punctele de vedere si incearca apoi sa intimideze comisiile de evaluare? Oare cine ar trebui sesizat intr-un astfel de caz de intimidare...Consiliul Concurentei? Da....ar fi o idee cred, ce ziceti, stimati colegi? Vi s-a intamplat si voua sa primiti diverse incercari de intimidare a comisiei de evaluare?

Cata liniste s-a asternut in

Cata liniste s-a asternut in acest topic.....nu-mi vine sa cred, nu mai e nimeni intersat de semnatura electronica, nici un ofertant cu experienta de ani de zile in achizitii??????

Uitandu-ma asa peste

Uitandu-ma asa peste anunturile din SEAP am observat ca in general, postarile de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt semnate electronic. Vreau sa aud pareri in legatura cu aspectul.

Te referi la raspunsurile

Te referi la raspunsurile autoritatii la solicitarile de clarificari ale ofertantilor???? Si noi procedam "de la caz la caz" ca sa citez un lector celebru care e omniprezent la cursurile de achizitii publice. Adica am postat si raspunsuri semnate cu semnatura electronica extinsa, dar si fara. Nu avem nici un criteriu de "departajare" in acest sens. Pur si simplu asa am procedat. Tu cum procedezi???

De la caz la caz. Daca

De la caz la caz. Daca raspunsul este scurt nici macar nu ma sinchisesc sa mai intocmesc un fisier word pe care sa il semnez sau nu electronic si pe care sa-l postez. Pur si simplu scriu informatia in cartusul care se deschide cu titlu de comentariu.

Si noi procedam la fel

Si noi procedam la fel

Dar PV si declaratiile

Dar procesele verbale si declaratiile de participare le atasati si cu semnatura electronica, eu le-am scanat si le-am incarcat ,fara sa le mai semnez si electronic.

Noi inca n-am postat nici un

Noi inca n-am postat nici un proces verbal, nu e inca obligatoriu. Cat despre decl de participare, raspunsul e da, am semnat-o electronic

Sunt intr-o situatie

Sunt intr-o situatie asemanatoare in sensul ca, prin deschiderea ofertelor care au fost depuse online am constatat ca un ofertant a depus oferta cu semnatura electronica expirata. Prin vizualizarea raspunsurilor postate in cadrul forumului, sunt in continuare "ïn ceata'" deoarece nu stiu daca sa-l descalific sau sa-l accept? Ce ma sfatuiti?

semnatura electronica

am revazut topicul si comentariile acide cu privire la "operatori economici cu experienta de ani de zile in achizitii". De la mine situatia se vede in felul urmator: semnatura electronica nu face altceva decat sa demonstreze ca respectivul operator economic isi asuma oferta in integralitatea ei, nimic mai mult. De ex. daca prin fisa de date se solicita semnatura si stampila pe fiecare pagina si exista pagini nesemnate, elimini operatorul? nu prea cred, mai ales daca te verifica Autoritatea de Audit sau Comisia Europeana, chiar si numai UCVAP-ul. Temeiul legal de eliminare ca neconforma la deschidere este dat de art. 33 alin. 2 din HG 925/2006. Pentru orice alte "lipsuri", se vor solicita clarificari. Sper ca nu sunteti in situatia in care vreti, in mod artificial, sa eliminati vreun ofertant sau sa anulati procedura :))

Tocmai asta este ideea ca

Tocmai asta este ideea ca vrem sa-l acceptam deoarece este singurul care a depus oferta !

Maria ce mai stai pe ganduri?

Maria ce mai stai pe ganduri? Daca e singurul da-i bataie , cere-i clarificari(la care sa poata si raspunde) pt ca nu favorizezi sau defaforizezi pe nimeni. Importanta e oferta tehnica si financiara in cazul asta. Astea trebuie sa fie musai conforme.

Multumesc !

Multumesc !

Eu nu as fi atat de sigura cu

Eu nu as fi atat de sigura cu ceea ce spune Daniel, de ex. daca in fisa de date la prezentarea ofertei a mentionat ca semnatura electronica sa fie valida ?Procedura fiind online oricine poate vedea ca ofertantul declarat castigator are o semnatura invalida implicit nu respecta ceea ce a solicitat prin fisa de date si nici Art. 17 si 19 din 1660/2006 .
Art. 17 si 19 din 1660/2006 spune clar ca ofertantul trebuie sa aiba semnatura electronica iar semnatura lui electronica este invalida = nu o are in momentul depunerii, atunci .....

Any Mary, semnatura

Any Mary, semnatura electronica este de prin anul 2001 parca. Daca faci achizitii de cand a aparut legislatia (2006) stii foarte bine ca doar de vreo 4-5 ani folosim semnatura. Asta nu inseamna ca daca un ofertant nu a folosit-o , rezulta ca nu ar fi oferta lui. Mai mult, daca te uiti pe semnatura nu apare numele lui SC__SRL (ofertant) sau AC, ci doar un nume de persoana fizica gen POPESCU. Tu nu ai de unde sa stii sa il identifici pe POPESCU daca este imputernicit al SC__SRL sau a AC. Prin urmare asta cu semnatura cred ca e o gaselnita a cuiva dintre marii nostri conducatori prt. imbogatire (mai ales ca sunt doar trei firme pe Romania acreditate). Repet , nu exista o corelatie intre persoana care apare in semnatura si entitatea care ar fi suprapusa semnaturii.

Daca ai o procedura online pe

Daca ai o procedura online pe fonduri europene iar la prezentarea ofertei mentionezi foarte clar ca toate documentele se vor prezenta semnate electronic cu semnatura extinsa iar la depunere constati ca un ofertant nu a semnat toate documentele, ce faci ?il declari admis stiind ca ai incalcat tot ceea ce ai scris prin fisa de date?
Mai mult de atat doi dintre cei care au depus oferta au semnat electronic cum am solicitat prin fisa de date iar al trei-lea nu.
Ce fac incalc principiul tratamentului egal precum si ii ofer si un avantaj operatorului economic.Este OK?
La prima vedere pare banala aceasta semnatura electronica si intr-adevar daca documentele depuse de ofertant sunt numerotate si semnate de reprezentantul imputernicit, atunci pentru ce iti mai trebuie aceasta semnatura?Cu toate acestea eu am solicitat foarte clar aceasta cerinta in fisa de date iar o trecere cu vederea a acestui lucru nu e tocmai OK.
Este discutabil si este normal ca fiecare dintre noi sa privesca din punctului lui de vedere.

Asta cu semnatura e ca si cu

Asta cu semnatura e ca si cu depunerea ofertei offline. Daca ofertantul isi depune personal oferta la tine la registratura e mai valabila decat daca oferta este transmisa si depusa printr-un curier rapid? Cat despre procedura online , din moment ce ofertantul se identifica prin contul sau de utilizator unic in SEAP, nu vad care este rolul semnaturii electronice.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri