Legea nr. 72/2013

Se aplica si retroactiv sau doar de la 05.04.2013 ?

Se aplica doar contractelor

Se aplica doar contractelor incheiate dupa intrarea in vigoare (vezi art. 21).

Pt cumparari directe

Legea aceasta se aplica cumva si cumpararilor directe pe baza de factura? (fara contract)..Aveti idee?

Completare intrebari ref Lege 72/2013

Supun atentiei urmatoarele chestiuni cu privire la legea 72/2013, intrucat pare ca are implicatii si asupra contractelor de achizitie publica (pe langa reglementarea obligatiilor de plata, legea stabileste si caracterul abuziv al unor clauze contractuale - a se vedea cap. 5)

1/ Prevederile legii 72/2013 intra in vigoare de la data publicarii. Conform art. 21, prevederile acestei legi sunt aplicabile contractelor care se incheie dupa data intrarii in vigoare a legii. In aceste conditii, un contract de achizitie publica inca neincheiat, datorita faptului ca procedura de atribuire a fost initiata dar inca nu este finalizata, trebuie sa faca obiectul conformarii la aceasta noua lege daca operatorul economic pune in vedere AC sa faca acest lucru (existand motive in acest sens) in etapa de elaborare a ofertelor ?

2/ Art. 5, alin. 3 precizeaza: "Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta."
In cadrul contractelor de achizitii publice exista clauze contractuale care reglementeaza modul de decontare (facturare/plata), de exemplu: "Factura se va emite in baza situatiei de lucrari inaintata de catre antreprenor de regula lunar si aprobata de catre achizitor." Este aceasta clauza conforma cu prevederea sus-mentionata? in sensul in care aceasta nu stabileste niste date explicite pentru emiterea facturii, insa ar putea fi interpretata ca precizand un termen (interval de timp) pentru emiterea facturii (de regula lunar) ? In opinia mea, textul prevederii legii nu clarifica suficient obiectul/contextul de aplicare a acesteia, respectiv poate genera interpretari diferite ale partilor contractuale implicate.

3/ De regula o AC stabileste un termen de plata a facturilor (de la data emiterii acestora de catre antreprenor, sau de la data inregistrarii acestora la registratura achizitorului), care sa spunem ca este de maxim 60 zile, conform art. 5 alin. 1 si art. 7 alin. 1. Mai departe, AC foloseste o clauza pentru stabilirea penalitatilor de intarziere a platilor la termen, de felul urmator: "Penalitatile de intarziere la plata se aplica pentru situatiile in care exista intarzieri mai mari de 30 zile fata de expirarea termenului de plata, iar acestea vor fi in cuantum de 0.X % din valoarea obligatiilor de plata neonorate, pentru fiecare zi de intarziere". O astfel de clauza poate fi considerata abuziva, intrucat nu prevede posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare si fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor, spre exemplu (art. 14, lit. a,b,c,d + art. 3 alin. 2). Daca sa spunem ne aflam in perioada de elaborare a ofertelor si una din cerintele din DA este aceea ca obligatiile contractuale cu privire la plata si penalitati sunt conditii obligatorii, neamendabile, nenegociabile, iar pe de alta parte operatorul economic solicita o clarificare pentru remedierea DA in scopul conformarii la noua lege 72/2013 inainte de incheierea (semnarea) acestuia, cum va proceda AC ?

Modificari clauze contractuale in baza legii nr.72/2013

Are cineva un model de contract cu modificarile in conformitate cu legea 72/2013 privind obligatiile principale ale achizitorului si sanctiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor.
Sau poate un jurist sa imi spuna daca este corecta formularea mea de mai jos:
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit, procedura de recepţie nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor.
10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta, respectiv în cel mult 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor.
10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile respectand termenul stipulat la art.10.2, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României) la data înregistrării contractului la Autoritatea Contractantă, plus 8 puncte procentuale din obligațiile de livrare neîndeplinite, pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile stipulate la art.10.2 atunci acestuia ii revine obligatia de a plăti o dobândă penalizatoare pentru plata cu întârziere la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României (este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României) la data înregistrării contractului la Autoritatea Contractantă, plus 8 puncte procentuale din obligațiile de plată neîndeplinite, pentru fiecare zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Mai trebuie adaugat ceva?...sau macar o parere

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri