Legislaţie

Această pagină a fost creată şi este actualizată pentru a vă facilita accesul la ultima variantă a fiecărui act normativ din domeniul achiziţiilor publice. Dacă consideraţi utilă o altă clasificare sau introducerea altor acte normative în listă vă rugăm să utilizaţi pagina Contact pentru a ne informa!

 1. Legislaţie europeană

 1. Directiva 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale
 2. Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii
 3. Directiva 89/665/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări
 4. Directiva 92/13/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor
 5. Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)
 6. Regulamentul (CE) nr. 213/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV (în vigoare de la 15.09.2008)
 7. Comunicarea Comisiei nr. 2006/C 179/02 privind reglementările de drept comunitar aplicabile contractelor nesupuse sau nesupuse în totalitate prevederilor directivelor privind achiziţiile publice (limba engleză)
   
 1. Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă)

 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actualizată 03.01.2011)
 2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actualizată)
 3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 4. Legea nr. 22/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (actualizată)
 6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale (actualizată)
 7. Codul de procedură civilă (actualizat)
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (actualizată)
 9. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (actualizată)

 

 1. Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)

 1. Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actualizată)
 2.  Hotărârea de Guvern nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (actualizată)
 3. Hotărârea de Guvern nr. 198/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006
 4. Ordinul ANRMAP nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea achiziţiilor publice (abrogat)
 5. Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 6. Hotărârea de Guvern nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 7. Hotărârea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 8. Ordinul nr. 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 9. Ordinul nr. 915/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări (în vigoare de la 1 iulie 2008)
 10. Hotărârea de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
 11. Ordinul nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media
 12. Hotărârea de Guvern nr. 827/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat

Legislatie noua (2016):

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri