Depăşirea valorii estimate

În cadrul procedurii de achiziţie publică valoarea estimată este definită ca fiind însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului (art. 25 alin. 1 din OUG 34/2006). De menţionat este şi faptul că valoarea estimată a contractului trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire pentru contractul respectiv. Ea trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau a invitaţiei de participare (art. 26 din OUG 34/2006).

Problematica valorii estimate se relevă în momentul lecturării normelor de aplicare ale OUG 34/2006. Astfel, art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 prevede că oferta operatorului economic este considerată inacceptabilă dacă preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. Având în vedere acest text normativ, se naşte următoarea întrebare – valoarea estimată este totuna cu valoarea fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv? Altfel spus, oferta financiară care depăşeşte valoarea estimată este inadmisibilă?

Confuzia este alimentată şi de art. 4 alin. 3 din L 500/2002 privind finanţele publice, care prevede că angajarea cheltuielilor se face în limita creditelor bugetare aprobate. Acest text se aseamănă foarte mult ca înţeles cu cel al art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006, ducându-ne spre un răspuns favorabil admisibilităţii unei oferte financiare care depăşeşte valoarea estimată, în situaţia în care aceasta din urmă este mai mică decât creditul bugetar, iar oferta de preţ se încadrează între valoarea estimată şi creditul bugetar disponibil.

Nu credem însă că acesta este răspunsul corect. Aceasta deoarece, aşa cum rezultă din art. 26 al OUG 34/2006, valoarea estimată trebuie determinată anterior iniţierii procedurii de atribuire. Modificarea acestei valori după publicarea anunţului de participare sau chiar după deschiderea ofertelor ar fi lăsată la arbitrarul autorităţii contractante, contravenindu-se astfel principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi trasparenţei. Afirmaţia noastră se bazează pe următoarea stare de fapt ipotetică: la o procedură cu valoarea estimată de 10.000 euro participă 2 operatori economici A şi B cu oferte financiare de 11.000 euro şi, respectiv, 11.500 euro. Dacă autoritatea contractantă „agreează” operatorul economic aflat pe locul I, în exemplul nostru A, aprobă majorarea valorii estimate la 11.000 euro (cu condiţia existenţei unui credit bugetar de 11.000 euro). Dacă pe locul I ar fi fost B, care nu este „agreat” de autoritatea contractantă, nu s-ar fi aprobat majorarea valorii estimate. Ori în situaţia de faţă este destul de clar că se încalcă cel puţin trei principii ale procedurii: nediscriminarea – majorarea valorii estimate este lăsată la liberul arbitru al autorităţii contractante, care ia o decizie prin raportare la persoana operatorului economic clasat pe locul I în cadrul procedurii de atribuire; tratamentul egal – dacă valoarea estimată ar fi fost de la început 11.000 euro, poate ar fi participat şi operatorul economic C cu o ofertă financiară de 10.500 euro, el neparticipând deoarece ştia că nu se poate încadra în valoarea estimată de 10.000 euro; transparenţa – toate datele referitoare la procedura de achiziţie publică trebuie puse la dispoziţia operatorilor economici la momentul publicării anunţului de participare, inclusiv valoarea estimată a contractului.

Referitor la problema admisibilităţii depăşirii valorii estimate prin propunerile finaciare depuse de către ofertanţi, în practica CNSC nu s-a ajuns la un numitor comun. În unele decizii[1] s-a apreciat corect că ofertele care depăşesc valoarea estimată sunt respinse ca inadmisibile în baza art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006, fără a se face însă corelaţia dintre noţiunile de „valoare estimată” şi „fonduri care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică”, aşa cum am făcut-o noi mai sus. O altă decizie[2], pornind de la aceeaşi stare de fapt – depăşirea valorii estimate, constată, din punctul nostru de vedere eronat, următoarele: valoarea estimată din fişa de date a achiziţiei este de 1.700.000 RON fără TVA, dar în bugetul Primăriei Turnu Măgurele la subcapitolul 81.02.50 – alte cheltuieli privind combustibilii şi energia, unde este inclusă şi investiţia în discuţie este prevăzută suma de 4.335.000 RON, existând posibilitatea de a fi disponibilizată suma necesară pentru finalizarea investiţiei conform art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006. Totuşi această sumă nu a fost disponibilizată înainte de începerea procedurii, aşa cum prevede OUG 34/2006 şi nici măcar până la pronunţarea decizie de faţă, fapt ignorat de CNSC în motivarea hotărârii sale. Asupra aceleiaşi probleme s-a pronunţat şi Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal prin Decizia nr. 1003/03.07.2006, având însă ca temei legal fosta reglementare (OUG 60/2001)[3]. Instanţa a apreciat corect că ofertele financiare nu pot depăşi valorile maxime stabilite prin programul anual de achiziţii, sume care se determină pe baza alocaţiilor bugetare, dar nu coincid necesar putând fi mai reduse. Pentru a ajunge la această concluzie instanţa a avut ca temei legal art. 68 lit. c teza ultimă din OUG 60/2001, text care asemeni art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 face referire la fondurile alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, putând crea la rândul său confuzie între valoarea estimată a contractului şi creditele bugetare aprobate în vederea angajării cheltuielilor.

De lege ferenda, pentru a veni în întâmpinarea dezideratului unei practici unitare, considerăm că textul art. 36 alin. 1 lit. e din HG 925/2006 ar trebuie modificat în sensul de a face referire la valoarea estimată a contractului şi nu la valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică aşa cum o face în prezent.[1] Deciziile CNSC nr. 25/C2/26 din data de 12.10.2006 şi nr. 131/16.11.2006 (Deciziile CNSC sunt preluate de pe www.revista-achiziţii.ro, singurul site care publică şi motivarea acestora).

[2] Decizia CNSC nr. 274/1C1/312 din data de 14.12.2006.

[3] Decizia Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, nr. 1003 din 3 iulie 2006 publicată în Pandectele Române, nr. 1/2007, Secţiunea  „Jurisprudenţa Curţilor de apel, Tribunalelor, Tribunalelor specializate, Judecătoriilor”, pag. 102-103.

Comentarii

Si la mine

Nici eu nu stiu unde sa incadrez anumite cheltuieli, ca de ex. cursuri de specializare, salubritatea incheiata de alta autoritate contractanta si in numele nostru, servicii de telefonoe, intenet etc

valoare estimata URGENT!!!

Anul trecut am incheiat doua contracte pt dirigentie de santier in valoare de 8000 si 6000 euro prin atribuire directa - valoarea era la jumatate fata de cea estimata in studiul de fezabilitate pentru ambele investitii. Datorita unor probleme ce nu au tinut nici de executant/proiectant/beneficiar, una din lucrari s-a prelungit ca durata de executie cu inca 5 luni si au determinat aparitia unor lucrari suplimentare semnificative, fapt pt care a determinat dirigintele de santier sa solicite o majorare a pretului cu inca 2500 euro. Ce pot face in acest caz?
Daca inchei act aditional, depasesc pragul (8000+6000+2500); daca fac cerere de oferte nu stiu daca o sa am acelasi diriginte si nici nu stiu daca pot aplica procedura de negociere. Pot incheia un nou contract care sa nu-mi afecteye valorile de anul trecut? In cazul in care nu rezolv aceasta situatie, dirigintele va rezilia contractul. ASTEPT SOLUTII!

DIVERSE CHELTUIELI

Urmatoarele cheltuieli se considera achizitii in sensul ca se tine cont de le cand se calculeaza procentul de achizitie electronic?
- taxa rovigneta
- ziare, reviste, abonament monitorul oficial
- taxe postale: timbre, confirmari de primire
- apa plata/minerala pentru angajati cand este foarte cald afara

dilema

In cazul in care la o licitatie deschisa conform fisei de date nu se face impartirea in loturi si oferta se face pe fiecare produs in parte de la nr. 1,2.......... 200 estimarea autoritatii fiind de 200000 ron si participa op. ec. X si op.ec Y ..... etc., cu oferta financiara (exemplu op.ec. Y de 300000 iar op.ec X de 190000), iar unele pozitii nu corespund dpdv tehnic la op.ec X si constati ca unele din produsele operatorului Y corespund ce faci?
Intrebare:
Daca conform fisei de date sau a anuntului de participare impartirea nu se face pe loturi se va tine cont de art. 36 alin.(1) lit. e) din H.G. nr. 925/2006, in care "pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv?

Multumesc anticipat,

Punctul de vedere al A.N.R.M.A.P.

Pe site-ul A.N.R.M.A.P. se găseşte următorul punct de vedere:
(http://www.anrmap.ro/index.php?page=intr15)
"15. Care este decizia pe care trebuie sa o adopte autoritatea contractanta in situatia in care una sau mai multe oferte primite depasesc valoarea estimata a contractului de achizitie publica?
In conformitate cu art.6 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, "(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) produsele/serviciile/lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau caz fortuit;
b) sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica;
c) este intocmita documentatia de atribuire."
Potrivit art. 36 alin.(1) lit. e) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta este considerata inacceptabila in situatia in care "pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.
In acceptiunea noastra, identificarea surselor s-ar putea interpreta prin stabilirea oportunitatilor de finantare ale autoritatilor contractante, oportunitati traduse prin certitudinea existentei sumelor necesare efectuarii platilor aferente, la momentul incheierii contractului.
Prin urmare, in masura in care autoritatea contractanta poate identifica, in sensul celor mentionate, fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica de furnizare ce se doreste a fi atribuit, are dreptul de a continua aplicarea procedurii competitive potrivit legislatiei in vigoare, insa la momentul semnarii contractului, ce reprezinta angajamentul legal, sursele de finantare trebuie asigurate in mod obligatoriu.
In subsidiar, apreciem ca estimarea facuta de catre autoritatea contractanta nu reprezinta o valoare maxima pe care o poate avea contractul ce urmeaza a fi incheiat, ci este o estimare a valorii contractului elaborata pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, estimare ce nu poate reprezenta intotdeauna raspunsul pietii din momentul in care ofertantii isi depun ofertele.
Art.36 lit.e) din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ce face referire la faptul ca oferta este considerata inacceptabila in situatia in care "pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv", trebuie interpretat ca o limitare a pretului prezentat de catre ofertant in interiorul fondurilor ce pot fi disponibilizate de catre autoritatea contractanta in vederea incheierii contractului de achizitie publica."

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri