Achiziţia directă

Cu toate că transparenţa procedurilor de achiziţie publică a avut de câştigat prin intrarea în vigoare a OUG 34/2004, în continuarea există posibilitatea de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări în limita a 10.000 euro fără TVA[1]. Ceea ce ne propunem să elucidăm în această secţiune este dacă această sumă de 10.000 euro se referă la fiecare procedură de achiziţie în parte sau, din contră, la achiziţia de produse, servicii sau lucrări similare (având acelaşi cod CPV[2]) cumulat pe parcursul unui an bugetar?

Punctul de plecare în demersul nostru este textul art. 19 din OUG 34/2006, aşa cum a fost modificat prin OUG 94/2007, care reglementează achiziţia directă astfel: „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, ..., nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări...”

Din acest text nu reiese obligaţia autorităţii contractante de a cumula toate achiziţiile publice efectuate direct pe parcursul unui an fiscal în cadrul aceluiaşi cod CPV.

O atare obligaţie reiese însă din anexa la Ordinul ANRMAP nr. 155/02.10.2006[3]: „Cumpărarea directă se aplică în cazul în care se achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare (fără TVA), cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro[4].” Art. 4 al Ordinului sus-menţionat, precizează însă, că acesta este „... un instrument de lucru util...”, neavând forţă obligatorie pentru autorităţile contractante. De altfel, chiar dacă ar fi avut forţă obligatorie, un act juridic de forţă inferioară (Ordin al ANRMAP) nu poate modifica un act juridic cu o forţă juridică superioară (OUG 34/2006 aprobată cu modificări prin L 337/2006).

            Pentru a spori confuzia prezentăm textul art. 19 din OUG 34/2006 în forma sa iniţială (înainte de aprobarea cu modificări prin L 337/2006) - „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, ..., nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare...” şi textul referitor la cumpărarea directă din fosta reglementare (art. 8 alin. 6 din OUG 60/2001) – „Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpăra direct, ..., fără a avea obligaţia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9 (n.n. licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, etc.) în cazul în care achiziţionează produse, lucrări sau servicii a căror valoare, fără TVA, cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 2.000 euro.”  

            De remarcat este că ambele puncte de vedere se bucură de argumente pro şi contra, sens în care ne vom limita la a le expune, urmând ca practicienii care vor alege una dintre variante să îşi asume răspunderea pentru alegerea făcută în baza principiului cu acelaşi nume (art. 2 alin. 2 lit. g din OUG 34/2006).

            În favoarea cumulului pe coduri CPV pentru întreg anul bugetar stau următoarele argumente. În primul rând, art. 2 alin. 1 din HG 925/2006 prevede că orice situaţie care nu este reglementată expres de OUG 34/2006 se interpretează prin prisma principiilor acestei proceduri. Este evident, de exemplu, că principiul transparenţei nu este respectat atunci când se atribuie direct un contract, astfel, orice limitare în calea achiziţiei directe vine să asigure transparenţa. Acelaşi argument este valabil şi în ceea ce priveşte nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă şi eficienţa utilizării fondurilor publice. Principiul eficienţei utilizării fondurilor publice poate fi şi un contraargument aşa cum vom arăta mai târziu. Un al doilea argument în favoarea cumulului este şi raportarea la fosta reglementare (OUG 60/2001), care prevedea expres obligativitatea acestuia, lipsa unei asemenea obligaţii din textul OUG 34/2006 putând fi considerată o omisiune din partea legiuitorului. Un ultim argument, am putea spune de echitate, este acela că nimeni nu poate fi tras la răspundere fiindcă a făcut mai mult decât prevede legea, respectiv că a aplicat legea mai restrictiv decât o cere litera acesteia, încercând să respecte spiritul ei.

            În favoarea achiziţionării directe în limita a 10.000 euro, fără a ţine seama de cumulul codurilor CPV la nivel de an fiscal vom releva câteva aspecte din practică. Referitor la principiul eficienţei utilizării fondurilor publice constatăm că în cazul organizării unei proceduri care obligă la publicarea unui anunţ de participare şi, respectiv, a unui anunţ de atribuire în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziţii Publice[5], costul cumulat al celor două este de 300 RON. De remarcat este şi faptul că, OUG 60/2001 care impunea cumulul anual al achiziţiilor directe, consfinţea în art. 104 alin. 3 gratuitatea tuturor anunţurilor publicate în Monitorul Oficial Partea a VI-a – Achiziţii Publice. Această sumă de 300 RON poate părea nesemnificativă, dar dacă o raportăm la o valoare estimată de 1.000 euro vom constata că reprezintă aproape 10% din valoarea contractului, în condiţiile în care, în urma aplicării procedurii de atribuire, s-ar putea să nu se obţină un preţ semnificativ îmbunătăţit faţă de preţul de listă al furnizorului de produse/ prestatorului de servicii/ antreprenorului, dată fiind valoarea mică a contractului. De asemenea, s-ar putea ca operatorii economici să nu fie interesaţi să participe la o procedură de o valoare atât de mică, care implică un efort comparabil pentru întocmirea ofertei tehnice şi financiare cu o procedură având valoarea estimată mult mai mare. Un alt argument în favoarea achiziţiei directe fără cumul este legat de insuficienta precizie a codurilor CPV. Exemplificativ, pe codul CPV 33253454-5 – Echipament biomedical autoritatea contractantă X are în planul anual de achiziţii pe anul 2007 un total de 32 de tipuri de aparate diferite (NU similare) cu o valoare totală de 770.600 euro fără TVA. Dintre aceste tipuri de aparate, unele au valori estimate de ordinul sutelor de euro (900, 500, 600, etc.) iar altele de ordinul sutelor de mii (200.000, 400.000). Consideraţi echitabil a aplica procedura de atribuire prin raportare la valoarea totală per cod CPV, adică licitaţie deschisă sau restrânsă internaţională cu publicarea anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)? Un argument în defavoarea acestei teorii ar fi tendinţa evidentă de a eluda pragurile valorice de aplicare a procedurilor de atribuire impuse de OUG 34/2006 prin împărţirea contractelor cu o valoare mai mare de 10.000 euro în mai multe contracte cu valori individual estimate sub acest prag. Suntem convinşi că acesta ar fi primul ecou în practică al adoptării acestei teorii, dar nu trebuie să uităm că, art. 23 din OUG 34/2006 interzice divizarea contractelor în scopul de a eluda obligaţiile impuse de actul normativ prin raportare la pragurile valorice stabilite, sancţionând o atare faptă contravenţional între 35.000 şi 70.000 RON (art. 293 lit. a coroborat cu art. 294 alin .1). De asemenea, trebuie remarcat că în conformitate cu art. 5 alin. 1 din HG 925/2006, autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea circumstanţelor specifice pentru aplicarea fiecărui tip de procedură de atribuire.

            Indiferent de opinia pe care doriţi să o îmbrăţişaţi în practică, pentru achiziţiile directe Comisia Europeană a adoptat Recomandarea 2006/C179/02[6] care trasează câteva linii de bună-practică referitoare la procedurile de achiziţie publică nereglementate de Directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE. Elementele de bună-practică se referă respectarea prevederilor Tratatului CE, ale jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europeană şi la relevanţa contractului pentru piaţa internă. Publicitatea procedurii trebuie să fie în măsură să permită oricărui operator economic din statele membre să decidă dacă va participa sau nu la procedură. Adjudecarea trebuie să respecte principiile nediscriminării, recunoaşterii reciproce, transparenţei şi recursului efectiv împotriva deciziilor autorităţii contractante.

 [1] Pragul era de 5.000 euro fără TVA în varianta iniţială a OUG 34/2006.

[2] Clasificarea şi modul de întrebuinţare al codurilor CPV este cuprinsă în Regulamentul european 2151/2003, acesta modificând Regulamentul 2195/2002.

[3] Ordinul ANRMAP 155/02.10.2006 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 894 bis.

[4] Ordinul 155/2006 nu este corelat cu modificările aduse de OUG 94/2007, dar este clară interpretarea propusă.

[5] Publicarea acestor anunţuri devine facultativă de la 1 ianuarie 2008 (art. 299 alin. 4 din OUG 34/2006 introdus de OUG 94/2007).

[6] Textul integral poate fi consultat la adresa http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/key-docs_en.htm

Comentarii

Abrogare Ordin 155/2006

Tinand cont de faptul ca Ordinul ANRMAP nr. 155/02.10.2006 a fost abrogat, mai exista obligatia autorităţii contractante de a cumula toate achiziţiile publice efectuate direct pe parcursul unui an fiscal în cadrul aceluiaşi cod CPV pentru a nu depasi 15000 euro?

achizitie directa

"In conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 337/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, serviciu sau lucrare.
Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art.204 alin.(2) conform caruia autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice.
Pe cale de consecinta, autoritatea contractanta trebuie sa pastreze documentul prin care justifica efectuarea achizitiei directe, acest document poate fi, spre exemplu, factura fiscala, neexistand obligativitatea incheierii unui contract.
In conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.34/2006 "Compartimentul intern specializat prevazut la art.3 alin.(1) are obligatia de a elabora o nota justificativa, in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat una dintre cele prevazute la art.20 alin.(1) din ordonanta de urgenta sau, in cazul atribuirii unui contract sectorial, la art.251 alin.(1) din ordonanta de urgenta."
Totodata, potrivit art.18 si art.19 din O.U.G. nr.34/2006, procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cererea de oferta, concursul de solutii.
Prin urmare, intrucat achizitia directa nu este o procedura, precizam ca autoritatea contractanta nu are obligatia elaborarii notei justificative privind alegerea procedurii in situatia in care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 de euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari." (site anrmap)

achizitie directa

Va rog sa-mi spuneti si mie ce lege reglementeaza achizitiile directe. In afara de art.19 din OUG 34 care specifica pragul valoric nu am gasit nici o lege in care sa se mentioneze pasii de urmat intr-o achizitie directa.
Faci caiet de sarcini??;ceri oferte de la 3,4,5 firme????;pe care o alegi???
Sfaturi am primit multe dar nimeni nu a stiut sa-mi spuna si legea.
Va multumesc anticipat.

Achiztie directa- asa se procedeaza

Achizitia directa se aplica in cazul in care se achizitioneaza produse, servicii lucrari (pe un singur cod CPV) a caror valoare, fara TVA, cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro. Ca sa se evite depasirea pragului prevazut pe parcursul unui an pt achizitii directe se va elabora planul achizitiilor publice dupa recomandarea ANRMAP astfel:
Planul achizitiilor publice se intocmeste , intr-o prima varianta, inainte de elaborarea propunerii de buget in functie de nevoile din anul anterior ale AC si care se identifica anual ex: consumabile, carburanti, etc; se definitiveaza dupa aprobarea bugetului propriu al autoritatii contractante si se poate modifica si/sau completa ori de cate ori este nevoie, daca apar modificari in buget, respectiv sunt identificate noi resurse financiare sau apar noi necesitati. Planul achizitiilor publice se pune in acord cu programul investitiilor care corespunde strategiei de dezvoltare a AC. Pentru gestionarea eficienta a fondurilor , ANRMAP recomnda a se elabora o anexa la planul achizitiilor publice care sa cuprinda achizitiile directe.
In cazul tau la al doilea operator economic stiai ca vei depasi val de 15.000 de euro si automat erai obligata sa aplici procedura de cerere de oferta pentru al doilea operator economic. EXemplu: Daca ati incheiat achizitie directa pt furnizare de carburant in valoare de 10.000 si nu va ajunge si mai aveti nevoie de o cantitate de carburant de 7.000 de euro aplicati procedura cerere de oferta chiar daca valoarea este sub pragul prevazut de art. 124. Puteti aplica si regula, adica sa faceti licitatie deschisa sau restransa, insa ar dura prea mult. Daca aveti o valoare estimata a contractului sub 15.000 de euro asta nu inseamna ca nu puteti aplica procedura de cerere de oferta sau licitatie deschisa. achizitia directa reprezinta o exceptie de la regula. In concluzie veti fi sanctionata oricum cu conditia sa descopere ANRMAP-ul greseala, pt ca de la al 2-lea op ec stiati ca veti depasi pragul de 15.000. In ceea ce priveste licitatia deschisa pe care ati inceput-o nu pot decat sa sper ca o organizati pentru un contract viitor de achizitie publica si nu pt contractele si sumele pe care le-ati atribuit deja direct. Daca mai aveti nevoie de produsul/sevicul/lucrarea respectiva pt care ati azhizitionat peste 15.000 de euro va recomand sa identificati o necesarul pana la sfarsitul anului si sa incheiati un acord cadru cu apliucarea procedurii de cerere de oferta sau licitatie deschisa daca valoarea estimata nu depaseste pragul prevazut de art. 124. Toate cele bune.

depasire prag

Am facut achizitie directa cu 2 operatori economici pe acelasi CPV. Suma totala depasind pragul de 15000 euro.
In acelasi timp am derulat licitatie deschisa pe acest CPV, inca nefinalizata.
Ce pot face in cazul acesta? Este posibil sa fiu amendata?

NU SE INCHEIE ACORD CADRU

Acordul cadru reprezinta o modalitate speciala de atribuire a unui contract de achizitie publica (titlul cap IV). Regula spune ca (art. 142 ) "Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.". PRIN EXCEPTIE pentru incheierea unui acord-cadru autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 numai in circumstantele specifice prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. (nu art. 19) Pentru exceptiile de la procedura stim cu totii ca se redacteaza o nota justificativa privind alegerea procedurii daca aceasta nu e licitatie deschisa sau restransa (vezi art. 20). In NICI UN CAZ nu poti semna un acord cadru prin achizitie directa din moment ce nu sti de la bun inceput cantitatea pe care o vei achizitiona. Ce te faci daca depasesti pragul prevazut la art. 19? Amenda.

Nu esti sanctionat cu nimic

Ai voie sa achizitionezi produse si servicii pe un singur cod CPV, direct, pana in limita a 15.000 euro. Pentru ce depaseste trebuie sa aplici celelalte proceduri in functie de ce valoare mai vrei sa cumperi. Daca ai organizat cerere de oferta pt codul CPV combustibili sau carburanti si ulterior mai ai nevoie de ceva combustibil dar pana in 15.000 de euro faci si tu un referat de necesitate in care motivezi ca la inceputul anului nu s-a putut estima cantitatea exacta de combustibil necessara AC si inchei contract cu cine vrei tu pentru restul de combustibil.

achizitionare bonuri benzina

Buna ziua!Spuneti-mi va rog care este sanctiunea in cazul in care am achizitionat prin cerere de oferta bonuri carburanti auto, in luna a 4 a, si in decembrie am achizitionat alte bonuri , prin cumparare directa!Multumesc!Ce se va intampla la un control al Curtii?

multumiri

Multumesc. In ce priveste demararea cumpararii directe prin incheierea acordului fara sa fie finalizat bugetul autoritatii contractante implicit programul achizitiilor?sau se poate demara,finaliza fara sa se incheie primul contract subsecvent pana la finalizarea bugetului si atunci cand apare bugetul inchei contrcatul subsecvent?

Achizitie directa finalizata cu acord cadru

Incheierea unui acord-cadru nu trebuie vazuta ca o procedura distincta. Acordul-cadru, daca vreti, este echivalentul contractului atunci cand nu stiti de la un bun inceput cantitatea totala pe care doriti sa o achizitionati. Astfel, din moment ce achizitia directa se poate face pe baza de document justificativ (s.n. factura fiscala) fara incheierea unui contract sau acord-cadru, nu vad de ce nu ati putea sa incheiati, in plus fata de prevederile minimale ale art. 19 din OUG 34/2006, un contract sau un acord-cadru.
Pe scurt, raspunsul meu este: DA, puteti incheia un acord-cadru prin achizitie directa!