Rolul activ al CNSC

Disputa privitoare la limitele rolului activ al CNSC este generată de dispoziţiile legale ambigue din OUG 34/2006, respectiv art. 278 alin. 2, 3 şi 6, care derogă de la prevederile de drept comun din art. 129 alin. 6 Cpc, care statuează răspicat că „judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii”. În rezumat, art. 278 conferă CNSC posibilitatea de a dispune: orice măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire (alin. 2); din oficiu, remedierea oricăror alte încălcări ale prevederilor legale cu referire la actul atacat (alin. 3) şi, în funcţie de soluţia pronunţată, continuarea sau anularea procedurii de atribuire (alin. 6).   

 După cum se observă din textele reproduse mai sus, miza discuţiei este de a stabili dacă CNSC este abilitat să anuleze, din oficiu, o procedură de atribuire. Contrar orientării practicii judiciare a CNSC[1], considerăm că o atare competenţă este acordată de OUG 34/2006 doar în anumite condiţii restrictive[2]. În primul rând, din interpretarea literală a art. 278 alin. 6 rezultă că CNSC se pronunţă asupra continuării sau anulării procedurii de atribuire ca un complement la orice decizie asupra petitelor formulate de părţi şi în funcţie de rezolvarea dată acestora[3]. Astfel, susţinem cu tărie faptul că, CNSC nu poate da o hotărâre de anulare a procedurii de atribuire în situaţia în care  respinge contestaţia formulată, indiferent de motivul acestei respingeri. Spre exemplu, dacă avem de a face cu o contestaţie respinsă ca nefondată, CNSC nu poate analiza alte încălcări ale legii în decursul procedurii de atribuire pentru a o anula. La fel, dacă se respinge contestaţia în urma ridicării  unei excepţii de tardivitate, CNSC nu va mai analiza fondul, nepuntându-se astfel pronunţa în sensul anulării procedurii de atribuire. Exemplele pot continua.

Concluzia noastră este întărită şi de alin. 3 al art. 278 din OUG 34/2006. Acesta statuează că posibilitatea CNSC de a se pronunţa din oficiu este restrânsă la alte încălcări ale prevederilor legale în legătură cu actul contestat. Rezultă cu claritate că, dacă printre petitele contestatorului nu este şi anularea procedurii, atunci, CNSC nu are competenţa ca, în baza rolului său activ, să analizeze o atare chestiune. În schimb, dacă printre acestea s-ar afla şi unul  care solicită anularea procedurii pe motivul X, atunci CNSC va putea reţine în decizia prin care anulează procedura şi motivul Y, analizat din oficiu. Prin raportare la art. 278 alin. 6 din OUG 34/2007, nu credem însă, că ar fi posibilă anularea procedurii doar pentru motivul Y, respingându-se motivul X, pentru considerentele relevate în paragraful anterior.

            Cea mai mare problemă o ridică însă alin. 2 al art. 278 din OUG 34/2006. Acesta lasă să se înţeleagă că CNSC poate dispune „orice altă măsură pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire”. Această afirmaţie nu trebuie însă scoasă din context, alin. 2 al art. 278 făcând referire la remediile pe care le poate dispune CNSC în relaţie cu actul atacat. Întradevăr, rolul activ al CNSC nu este expres statuat cu referire la acest text. Se ridică astfel problema dacă, motivat pe acest alineat se poate anula din oficiu o procedură de atribuire, deoarece, cu referire la celelalte două alineate, 3 şi 6 ale art. 278 din OUG 34/2007, am arătat că acest lucru nu este posibil. Credem că răspunsul este tot unul negativ. Art. 297 din OUG 34/2006 statuează că prevederile de drept comun sunt aplicabile acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel. Ori art. 278 alin. 2 nu tranşează problema, lăsându-se astfel deschisă calea completării prevederilor sale cu cele de drept comun, respectiv art. 129 alin. 6 coroborat cu art. 721 Cpc. Din aplicarea art. 129 alin. 6 Cpc reiese că CNSC nu se poate pronunţa decât asupra obiectului cererii supuse judecăţii. Credem că o atare soluţie este compatibilă cu exigenţele impuse de art. 721 Cpc deoarece acolo unde legiuitorul a dorit să schimbe regula instituită de art. 129 alin. 6 Cpc a făcut-o (art. 278 alin 3 şi 6 din OUG 34/2006). [1] Deciziile CNSC nr. 25/C2/26 din data de 12.10.2006, nr. 29/C3/104 din data de 17.10.2006, nr. 204/C3/122 din 04.12.2006, nr. 278/C3/354 din data de 15.12.2006, nr. 281/C1/280 din data de 18.12.2006, nr. 294/C1/91 din data de 19.12.2006, nr. 307/C1/397 din data de 20.12.2006, nr. 84/C3/428 din data de 23.01.2007.

[2] În acord cu practica CNSC, a se vedea Emanuel Albu, op. cit., pag. 73 şi, în lumina fostei reglementări (OUG 60/2001), Decizia Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, nr. 25 din 13 ianuarie 2005  publicată în Revista de drept comercial, Secţiunea „Jurisprudenţă, nr. 7-8/2006, pag. 228-230.

[3] În sens contrar a se vedea Decizia CNSC nr. 84/C3/428 din data de 23.01.2007 în dispozitivul căreia a fost omisă pronunţarea asupra petitului formulat de contestatoare, procedându-se direct la anularea procedurii.

Comentarii

Disputa nu-si are rostul

Legea 554/2004, art.6 alin.
(1) Jurisdictiile administrative speciale sunt facultative si gratuite. (3) Daca partea care a optat pentru jurisdictia administrativa speciala intelege sa nu utilizeze calea administrativ-jurisdictionala de atac, va notifica aceasta organului administrativ-jurisdictional competent. Termenul prevazut la alin. (2) incepe sa curga de la data notificarii. In cazul achizitiilor publice organul administrativ -jurisdictional este CNSC-ul op. ec. nefiind obligat sa opteze pentru aceasta cale de solutionare. Daca vrea se adreseaza direct
Curtii de apel Competente. Nu degeaba Curtiile de Apel sunt competente sa solutioneze litigiile pe achizitii publice, acest fel de litigiu fiind considerat de contencios administrartiv, contesti in fapt si in drept un act (documentatie, PV, comunicare sau orice act) al unei autoritati contractante care de cele mai multe ori este si autoritate publica. Asa ca partea cu disputa pica din start. CNSC ca instanta administrativ jurisdictionala este abilitata sa dispuna masuri de genul anularea unui act administrativ, insa trebuie sa se raporteze in deciezie si la normele juridice cu forta juridica superioara OUG 34/2006 gen Coduri civile, C proc, civila Legea contenciosului administrativ etc.