O NOUA MODIFICARE A NORMELOR DE APLICARE A O.U.G. NR. 34/2006

In M.Of. nr. 115 din data de 15 februarie 2016 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 66/2016 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Modificari si completarile vizeaza, inter alia, urmatoarele aspecte:

- criteriile de calificare si selectie;
- factorii de evaluare;
- pretul aparent neobisnuit de scazut;
- modificarea ofertelor;
- documentele constatatoare.

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE

O prima modificare introdusa de Hotarare se refera la situatia subcontractantilor si a tertilor sustinatori.
Pe de o parte, a fost abrogata prevederea potrivit careia autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, precum si cea potrivit careia resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

Pe de alta parte, in ipoteza in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui/unor tert/terti, se introduc urmatoarele obligatii si clarificari:
- ofertantul/candidatul trebuie sa prezinte, alaturi de angajamentul ferm, documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;
- in ipoteza in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa asigure autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, - - in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului;
- in ipoteza in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza indeplinirea unei cerinte de calificare legate de situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala, candidatul/ofertantul poate invoca sustinerea acordata de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora urmand a fi cumulata cu cea a ofertantului/candidatului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinta/cerinte.

FACTORII DE EVALUARE

Potrivit reglementarii anterioare, autoritatea contractanta nu avea dreptul de a utiliza criteriile de calificare si selectie drept factori de evaluare a ofertelor.

Potrivit noii reglementari, in cazul in care calitatea personalului ce va realiza efectiv activitatile ce fac obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit poate sa aiba un impact semnificativ asupra nivelului de executare a acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi si la organizarea, calificarea si experienta respectivului personal.

Totodata, fara a afecta dreptul autoritatii contractante de a solicita anumite informatii cu scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a candidatilor/ofertantilor, se specifica faptul ca autoritatea contractanta nu poate folosi calificarea si experienta personalului desemnat pentru a efectua activitatile contractului, ca parte a procesului de calificare si selectie in cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.

In ipoteza in care autoritatea contractanta stabileste cerinte de calificare privind studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, aceste cerinte se vor referi la calificarea si experienta profesionala a personalului, in special de conducere, al candidatului/ofertantului, personal care participa constant la activitatile economice ale candidatului/ofertantului si care ocupa posturi/pozitii reprezentate in structura organizatorica a acestuia.

PRETUL APARENT NEOBISNUIT DE SCAZUT

Hotararea elimina neconcordanta existenta intre prevederile O.U.G. nr. 34/2006 si prevederile H.G. nr. 925/2006 privind pragul sub care un pret este considerat a fi aparent neobisnuit de scazut.

MODIFICAREA OFERTELOR

O alta modificare vizeaza modificarile permise asupra ofertelor tehnice si financiare depuse in cadrul procedurii.

Cu privire la propunerea financiara, noua reglementare prevede ca:
- elementele propunerii financiare si, implicit, pretul total al ofertei, vor fi corectate in cazul existentei unor erori aritmetice care pot fi clarificate cu respectarea principiilor ce guverneaza procedurile de achizitie publica, si cu conditia ca refacerea calculelor aferente sa se realizeze pe baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, fie pentru ca sunt prevazute in legislatia aplicabila, fie pentru ca sunt prevazute in documentatia de atribuire si/sau in alte documente prezentate de ofertant;
- in cazul unei discrepante intre pretul unitar si pretul total, potrivit noii reglementari, va fi luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator, cu exceptia cazului in care documentatia de atribuire prevede explicit ca pretul total, aferent unei activitati din contract, este singurul pret relevant si preturile unitare, daca se solicita, sunt in scopuri de calculare si verificare.

- Cu privire la propunerea tehnica, se introduc reguli pentru determinarea abaterilor tehnice minore care pot fi corectate si acceptate fara ca oferta sa fie considerata neconforma.

Astfel, se definesc abaterile tehnice minore ca acele omisiuni/abateri din propunerea tehnica ce au la baza erori materiale evidente si care pot fi completate/corectate intr-un mod care nu conduce in realitate la depunerea unei noi oferte.

Potrivit Hotararii, o modificare a propunerii tehnice nu va putea fi considerata o abatere tehnica minora in urmatoarele situatii:
- cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale O.U.G. nr. 34/2006 care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice;
- in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor;
modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;
- modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.

DOCUMENTELE CONSTATATOARE

Noua reglementare clarifica faptul ca, in ipoteza rezilierii contractului din culpa exclusiva a contractantului, autoritatea contractanta va emite documentul constatator curpinzand informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant, in termen de 14 zile de la data rezilierii.

Spre deosebire de reglementarea anterioara, nu se va mai intocmi un exemplar separat al documentului constatator pentru a fi transmis Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (in prezent, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice).

Cu toate acestea, se prevede in mod expres ca autoritatea contractanta are obligatia de a publica in S.E.A.P. documentele constatatoare emise la finalizarea contractelor precum si, daca este cazul, informatiile referitoare la suspendarea sau anularea respectivelor documente.

Nu in ultimul rand, Hotararea introduce o obligatie in sarcina comisiei de evaluare ca, atunci cand ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, sa analizeze daca acesta reflecta indeplinirea conditiilor cumulative prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru respingerea unui ofertant, respectiv:
- ofertantul sa nu isi fi indeplinit sau sa isi fi indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale in ultimii 2 ani;
- motivele neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor sa fie imputabile ofertantului in cauza si
acest fapt sa fi produs sau sa fie de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

DISPOZITII TRANZITORII

Procedurile de atribuire in curs de desfasurare si contractele in curs de executare, la data intrarii in vigoare a Hotararii vor ramane supuse legislatiei in vigoare la data initierii, respectiv a incheierii acestora.

Documentele constatatoare emise inainte de intrarea in vigoare a Hotararii si care pot fi utilizate in vederea determinarii existentei unei cauze de respingere a unui candidat/ofertant, vor fi incarcate in S.E.A.P. de autoritatile contractante in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii.

Hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 25 februarie 2015.

Hotararea va intra in vigoare

Hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 25 februarie 2016 :)

Hotărârea nr. 66/2016 privind modificarea şi completarea HG 925

Hotărârea nr. 66/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

În vigoare de la 25.02.2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 11, alineatul (7) se abrogă.
2. La articolul 111, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"
Art. 111.
(1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui/unor terţ/terţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţei/cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
. . . . . . . . . .
(4) În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să asigure autorităţii contractante, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (5), îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului."
3. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"
(7) Atunci când ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerinţe de calificare legată de situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională, acesta poate invoca susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, în condiţiile art. 186, respectiv art. 190 din ordonanţa de urgenţă, capacitatea acestuia/acestora urmând a fi cumulată cu cea a ofertantului/candidatului în ceea ce priveşte respectiva/respectivele cerinţă/cerinţe."
4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 15.
(1) În aplicarea prevederilor art. 199 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv activităţile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului de executare a acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi şi la organizarea, calificarea şi experienţa respectivului personal."
5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
"
(11) Fără a afecta prevederile art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă nu poate folosi calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru a efectua activităţile contractului, ca parte a procesului de calificare şi selecţie în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.
(12) În cazul în care, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă stabileşte cerinţe de calificare, în conformitate cu art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, aceste cerinţe se referă la calificarea şi experienţa profesională a personalului, în special de conducere, al operatorului economic candidat/ofertant, personal care participă constant la activităţile economice ale operatorului economic şi care ocupă posturi/poziţii reprezentate în structura organizatorică a acestuia."
6. La articolul 361, alineatul (1) se abrogă.
7. La articolul 361, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în condiţiile art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă."
8. La articolul 79 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 170 şi 201 din ordonanţa de urgenţă, modificări ale propunerii tehnice se acceptă, în mod excepţional, în următoarele situaţii:".
9. La articolul 79 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, constatate în propunerea tehnică, astfel cum sunt acestea din urmă definite la art. 80 alin. (4), fără a se permite însă şi modificarea propunerii financiare."
10. La articolul 79, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(3) În cazul în care ofertantul îşi modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, preţul/preţurile prevăzut(e) în propunerea financiară, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2)."
11. La articolul 80, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(2) În cazul existenţei unor erori aritmetice care pot fi clarificate în condiţiile art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, elementele propunerii financiare vor fi corectate şi, implicit, preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, documentaţia de atribuire, şi/sau în alte documente prezentate de ofertant."
12. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"
(21) În cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, va fi luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător, cu excepţia cazului în care documentaţia de atribuire prevede explicit că preţul total, aferent unei activităţi din contract, este singurul preţ relevant şi preţurile unitare, dacă se solicită, sunt în scopuri de calculare şi verificare."
13. La articolul 80, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"
(4) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică ce au la bază erori materiale evidente şi care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte. O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei iniţiale în următoarele situaţii:
a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;
b) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul ofertanţilor;
c) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială;
d) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe."
14. La articolul 971, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"
(11) În cazul rezilierii contractului de achiziţie publică din vina exclusivă a contractantului, autoritatea contractantă emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii."
15. La articolul 971, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în două exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii:
a) să elibereze un exemplar operatorului economic; şi
b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice."
16. La articolul 971, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
"
(21) Autoritatea contractantă publică în SEAP, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1), documentul prevăzut la alin. (1), semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, precum şi, dacă este cazul, informaţii referitoare la suspendarea sau anularea respectivului document.
(22) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 181 lit. c1) din ordonanţa de urgenţă."
17. Articolul 1051 se abrogă.
Art. II.
(1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv a încheierii acestora.
(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III.
Documentele constatatoare emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi care pot fi utilizate în aplicarea prevederilor art. 181 lit. c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi încărcate în Sistemul electronic de achiziţii publice de autoritatea contractantă în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. IV.
Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
Bogdan Puşcaş
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul fondurilor europene,
Carmen Aura Răducu
Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,
Marius-Raul Bostan
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Bucureşti, 10 februarie 2016.
Nr. 66.

Pff!

Adica sa inteleg sa subcontractantii nu mai pot indeplinii conditiile minime de calificare referitoare la personal si utilaje?

documente constatoare

Documentele constatatoare se intocmesc ptr fiecare achizitie contract incheiat indiferent de valoare?
Cum se procedeaza se completeaza online la Asministrare/ Documente constatatoare semnat electronic apoi se incarca la Administrare/ sectiunea Documente?
Va rog mult un raspuns

Din urmatorul context "(2)

Din urmatorul context "(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în două exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii: a) să elibereze un exemplar operatorului economic; şi
b) să depună un exemplar la DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE" deducem ca pt achizitiile directe nu se intocmesc si nu se transmit documente constatatoare deoarece in cazul acestor achizitii nu se intocmste dosar de achizitie publica.
Deasemenea obligatia de a publica in S.E.A.P. documentele constatatoare emise la finalizarea contractelor precum si, daca este cazul, informatiile referitoare la suspendarea sau anularea respectivelor documente , conform facilitatii aplicatiei SEAP, se poate face doar pt contractele atribuite in urma invitatiilor/anunturilor de participare ceea ce conduce indirect la ceea ce am spus mai sus.

Documentele constatatoare

pot fi vizualizate si de ofertanti sau numai de autoritati contractante?

Documentele constatatoare se

Documentele constatatoare se transmit ptt fiecare achizitie

Documentele constatatoare se

Documentele constatatoare se transmit ptt fiecare achizitie

O noua modificare ACHIZITII ONLINE

Incepand cu 07 Martie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.20/2016 privind modificarea OUG nr.34/2006.
Din aceste modificari rezulta ca toate autoritatile contractante au obligatia de a realiza achizitii prin mijloace electronice atat pt. proceduri, cat si pt. achizitie directa, astfel:

ART.21 din OUG nr.34/2006:
a) in anul 2016, cel putin 60% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
b) in anul 2017, cel putin 80% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
c) incepand cu anul 2018, 100% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice."

SANCTIUNI:
2. La articolul 293, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) incalcarea prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 23;
3. La articolul 294, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(31) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei."

Fratilor, trebuie sa ne punem serios pe treaba!

Aceasta lege ne pune fata in

Aceasta lege ne pune fata in fata inca odata cu incompetenta alesilor.
In primul rand prevederile ei modifica OUG 34/2006 in loc sa modifice HG 1660/2006 al carei art.66^1 ne spune ca achizitiile online se fac in cuantum de 40% si care RAMANE IN VIGOARE.
In aldoilea rand ma tot sucesc sa pot reusi sa inteleg in "limbajul de lemn "cum se interpreteza sintagma "100% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice"

Ce te faci?

Ce te faci daca conducerea institutiei, semneaza un contract iar biroul (serviciul) achizitii nu afla decat dupa 1-2-3 luni de acest contract?

Anexa 2

Anexa 2 din ORDINUL nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie, mai are valoarea acum cand s-a abrogat articolul 11, alineatul (7) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri