Instructiune ANAP nr. 2

Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

INSTRUCŢIUNE Nr. 2 din 19 aprilie 2017
emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 300 din 27 aprilie 2017

Având în vedere:
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (2), art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
- prevederile art. 29 - 31 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 35 - 37 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- necesitatea emiterii de îndrumări privind modalitatea de formulare şi de evaluare a cerinţelor privind experienţa similară de către autorităţile/entităţile contractante şi modalitatea de îndeplinire a acestor cerinţe de către operatorii economici;
- necesitatea unei abordări unitare de către principalii actori implicaţi în situaţiile în care devine incidentă aplicarea prevederilor legale mai sus menţionate şi necesitatea emiterii unei îndrumări cu privire la modalitatea de formulare a cerinţelor de calificare ce vizează capacitatea tehnică şi/sau profesională privind experienţa similară;
- interpretarea dată de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) principiului proporţionalităţii din dreptul comunitar, respectiv "impunerea ca actele instituţiilor să nu depăşească limitele a ceea ce este adecvat şi necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite, înţelegându-se că, în măsura în care este posibilă o alegere între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puţin constrângătoare, iar inconvenienţele cauzate nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu scopurile urmărite" (Hotărârea Curţii din 5 mai 1998, National Farmers’ Union şi alţii, C 157/96, Rec., p. I 2211, pct. 60, citat în pct. 57 din Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2009, Cauza T-195/08, Antwerspe Bouwwerken NV),
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următoarea instrucţiune:
Cap. I
Dispoziţii generale
Art. 1 - Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, atât prin anunţul de participare/de participare simplificat, cât şi prin documentaţia de atribuire, ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru să facă dovada capacităţii sale tehnice şi profesionale referitoare la experienţa în implementarea unui/unor contract/contracte similar/ similare atât ca tip şi complexitate, cât şi din punctul de vedere al rezultatului/funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce se atribuie prin respectiva procedură.
Art. 2 - (1) Autoritatea/Entitatea contractantă stabileşte cerinţele minime de calificare şi selecţie precizate la art. 1, în corelare cu principiul proporţionalităţii, cu scopul de a obţine o confirmare că operatorii economici care demonstrează îndeplinirea respectivelor cerinţe au capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la bun sfârşit, în condiţiile de performanţă impuse prin caietul de sarcini, contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit.
(2) La stabilirea cerinţelor minime de calificare şi selecţie, autorităţile/entităţile contractante vor ţine cont de aspecte precum: complexitatea, volumul, durata, valoarea şi natura contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează a fi încheiat, fără a se impune îndeplinirea unor condiţii ce nu prezintă relevanţă sau sunt disproporţionate în raport cu scopul menţionat la alin. (1).
Art. 3 - (1) Atunci când stabileşte cerinţele minime de calificare şi selecţie referitoare la experienţa în implementarea/realizarea unui/unor contract/contracte sau unor activităţi similare, autoritatea/entitatea contractantă trebuie să ofere repere suficiente operatorilor economici interesaţi să participe la procedura de atribuire, pentru ca aceştia să poată determina nivelul de complexitate asociat cerinţei în cauză, prin corelare cu modul în care este descrisă, prin rezultatele aşteptate prevăzute de caietul de sarcini, complexitatea contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, precum şi modul în care poate fi demonstrată îndeplinirea respectivelor cerinţe.
(2) În sensul alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă:
a) va preciza ce înţelege prin produse/servicii/lucrări similare cu cele care fac obiectul viitorului contract de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru, făcându-se trimitere la informaţii ce privesc domeniul/ tipologia în care se încadrează acestea şi/sau corelându-se cu scopul la care sunt utilizate;
b) va stabili plafonul valoric/cantitativ şi numărul de contracte prin care se poate atinge acest plafon.
(3) Nivelul impus în sensul alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mare decât:
a) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, în situaţia în care se utilizează un reper valoric asociat cerinţei;
b) cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează să fie atribuit, în situaţia în care cerinţa este formulată în termeni cantitativi sau prin raportare la anumiţi indicatori.
(4) Prin excepţie de la cele prevăzute la alin. (3), nivelul impus cerinţei privind experienţa similară poate depăşi plafoanele menţionate la lit. b) în situaţia în care demonstrarea capacităţii tehnice şi organizatorice a candidatului/ofertantului presupune, prin prisma obiectului contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, realizarea de către respectivul operator economic candidat/ofertant a unui număr mai mare de exerciţii aferente îndeplinirii unor activităţi/acţiuni similare, din punctul de vedere a complexităţii, cu contractul în cauză. Prin noţiunea de exerciţiu se înţelege derularea tuturor activităţilor aferente întregului proces necesar pentru obţinerea rezultatului final, respectiv îndeplinirea indicatorilor de performanţă ce descriu obiectivul urmărit.
NOTĂ:
În cazul în care se doreşte atribuirea unui contract având ca obiect realizarea unor obiective/activităţi cum ar fi, fără a se limita la:
- construcţii ce includ o componentă de proces tehnologic semnificativă din punctul de vedere al funcţionalităţii respectivei construcţii, de tipul staţiilor de epurare a apei uzate, centralelor de producere a energiei electrice şi altele asemenea;
- elaborarea unei/unor analize de impact/cost-beneficiu cu privire la implementarea unei politici publice/ realizarea unei investiţii,
- management de proiect, contabilitate sau audit financiar, prezintă relevanţă, pentru demonstrarea capacităţii de a realiza viitorul contract, ducerea la îndeplinire a unui număr de cel puţin două asemenea exerciţii, similare ca anvergură/ complexitate.
În scopul înţelegerii anvergurii rezultatului ce trebuie îndeplinit, corelarea se face cu dimensiunea, complexitatea şi/sau tipologia în care se încadrează construcţia în cauză, obiectul analizei, respectiv operaţiunile cărora li se adresează activităţile exemplificate mai sus.
Exemplu bună practică: Obiectul contractului de lucrări, ce include inclusiv proiectarea acestora - "Realizarea unei staţii de epurare cu o capacitate aferentă unei populaţii echivalente (PE) de 30.000 locuitori".
Mod de formulare cerinţă de calificare referitoare la experienţa similară:
"Ofertantul trebuie să furnizeze dovada finalizării execuţiei a 2 staţii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum 10.000 PE fiecare, în cadrul unor contracte de tip proiectare şi execuţie."
În scopul înţelegerii complexităţii obiectivului de investiţii se vor considera similare staţiile de epurare cu o capacitate între 10.000 PE şi 50.000 PE.
(5) Autoritatea/Entitatea contractantă nu poate solicita îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară prin impunerea atât a unui nivel valoric, cât şi a unui nivel cantitativ, în situaţia în care prin aceste niveluri se urmăreşte acelaşi lucru, respectiv descrierea, dintr-o singură perspectivă, a complexităţii respectivelor cerinţe, raportat la obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit.
Exemplu de practică defectuoasă: Utilizarea următoarei formulări pentru exprimarea cerinţei de calificare referitoare la experienţa în implementarea unor contracte/activităţi similare: "Prezentarea unui contract de lucrări în valoare de minimum «X» lei la nivelul căruia să se fi realizat minimum «Y» km/m2/tone/etc."
Exemplul de bună practică nr. 1: Experienţă similară formulată într-o procedură de atribuire având ca obiect contract de: "Construcţie centru de afaceri în municipiul X" - valoare estimată lucrări construcţie - 35.000.000 lei, fără TVA.
Se vor prezenta informaţii aferente principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani din care să reiasă că au fost executate lucrări similare în valoare cumulată de minimum 35.000.000 lei, fără TVA, la nivelul a minimum un contract - maximum a 3 contracte.
Experienţa similară trebuie să privească lucrări de construcţii civile cel puţin din categoria de importanţă C, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru înţelegerea cerinţei, prin construcţii din categoria de importanţă C se va înţelege: "Construcţii cu funcţii obişnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură (cum ar fi clădiri de locuinţe cu mai mult de două niveluri, construcţii industriale şi agrozootehnice; construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B), sau construcţii cu caracteristici şi funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi clădiri de cult, muzee de importanţă locală)".
Exemplul de bună practică nr. 2: Într-o procedură de licitaţie deschisă derulată în vederea atribuirii unui contract de lucrări având ca obiect "Construcţie drum expres între localităţile A şi B, în lungime de 20 km, inclusiv lucrări de artă", cu o valoare estimată de 100.000.000 lei, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că:
- a realizat în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, în valoare de cel puţin 100.000.000 lei; şi
- a realizat în ultimii 5 ani un viaduct rutier sau de transport feroviar de cel puţin 100 m lungime în cadrul unuia dintre aceste contracte.
NOTĂ:
În scopul înţelegerii exemplului se consideră că următoarele premise descriu contextul în care se încadrează speţa:
- printre lucrările de artă ce fac obiectul viitorului contract se include un viaduct cu o lungime de 200 m;
- prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/ modernizare/reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa III de complexitate se încadrează: drumuri expres şi drumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie.
(6) În cazul unui acord-cadru, nivelul minim impus al experienţei similare se va raporta, ca regulă generală, cel mult la valoarea celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, aspectele prevăzute la alin. (4) aplicându-se după caz.
(7) În sensul prevederilor alin. (3) lit. a), stabilirea nivelului minim impus al experienţei similare se va face prin raportare la valoarea estimată fără valoarea opţiunilor suplimentare, dacă sunt aplicabile prevederile art. 104 alin. (8) şi art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, şi/sau art. 165 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 117 alin. (3) şi art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi/sau art. 160 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Dacă procedura de atribuire este împărţită pe loturi, plafonul ce poate fi stabilit pentru cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară se va raporta la valoarea estimată sau cantităţile ce fac obiectul lotului pentru care se solicită experienţa similară, indiferent dacă lotul se atribuie prin semnarea unui contract de achiziţie publică/achiziţie sectorială sau unui acord-cadru, în acest ultim caz prevalând prevederile alin. (6).
(9) Nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte pe mai multe loturi să îndeplinească un nivel al experienţei similare provenit din cumularea cerinţelor aferente fiecărui lot, în situaţia în care respectivele cerinţe au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu aceleaşi repere.
NOTĂ:
În situaţia în care, într-o procedură de atribuire organizată pe loturi, un candidat/ofertant participă la mai multe dintre acestea, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită pentru toate loturile la care a depus candidatură/ofertă dacă se respectă următoarele condiţii cumulative:
- îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară formulate în documentaţia de atribuire, pentru lotul la care această cerinţă a avut plafonul valoric sau cantitativ, după caz, cel mai mare; şi
- cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară, aferente loturilor respective, au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu aceleaşi repere.
Art. 4 - Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa similară, autoritatea/entitatea contractantă va menţiona în cadrul documentaţiei de atribuire cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei.
Exemplu: Cursul mediu anual în lei/valută comunicat de Banca Naţională a României/Banca Centrală Europeană pentru fiecare an în parte (Pentru o evaluare unitară autoritatea/ entitatea contractantă va alege o singură instituţie pentru referinţă.)
Art. 5 - (1) Nu se poate solicita demonstrarea experienţei similare prin furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări identice cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru care urmează a se atribui, pentru a nu se restrânge competiţia, fiind necesar să fie permise şi cele similare sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului.
(2) Autoritatea/Entitatea contractantă va explicita similaritatea obiectului contractului într-o manieră care să reflecte categoriile/tipurile de produse/servicii/lucrări de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, utilizând o descriere generală, raportată la sectorul/domeniul în care se încadrează acesta. Se vor evita formulările de tipul "ofertantul a executat/prestat lucrări/servicii similare celor prevăzute în contract ......" sau "a furnizat produse care se încadrează în categoria/clasa CPV XXXXX".
Exemplul nr. 1: Contract având ca obiect - Servicii de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare pentru programul operaţional X aferent implementării fondurilor europene nerambursabile; CPV utilizat 79419000-4 - Servicii de consultanţă în domeniul evaluării.
Practică defectuoasă: Formulare restrictivă a cerinţei "prezentaţi experienţă în activităţi de verificare şi evaluare cereri de finanţare."
Bună practică: Demonstraţi că aţi mai prestat activităţi de consultanţă/asistenţă tehnică în domeniul accesării finanţărilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenţă tehnică în evaluarea proiectelor/cererilor de finanţare; asistenţă tehnică în elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementării fondurilor europene nerambursabile; asistenţă tehnică privind elaborarea cererilor de finanţare; asistenţă tehnică în evaluarea cererilor de rambursare şi altele asemenea.
Exemplul nr. 2: Contract având ca obiect - lucrări de amenajare parcare auto pe orizontală
Practică defectuoasă prin formulare restrictivă a cerinţei: prezentaţi experienţă în execuţia de lucrări de amenajare parcări auto, respectiv lucrări de terasamente, suprastructură, marcaje şi indicatoare pentru parcări, precum şi amenajare pentru scurgerea apelor.
Bună practică: demonstraţi experienţă în activităţi având ca obiect amenajarea teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau de străzi, sau lucrări pentru realizarea de parcări similare din punctul de vedere al complexităţii cu cea care face obiectul achiziţiei.
(3) Experienţa similară nu trebuie să fie solicitată şi pentru activităţi secundare/accesorii, indiferent de ponderea valorică a acestora în obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, în condiţiile în care acestea nu afectează indicatorii de performanţă/nivelul calitativ ce caracterizează obiectul principal sau scopul respectivului contract.
NOTĂ:
Un caz particular îl reprezintă situaţia în care o activitate are o pondere valorică redusă în valoarea totală a contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru, dar influenţează performanţa asociată rezultatului acestuia prin faptul că stabileşte soluţia tehnică ce conduce la îndeplinirea indicatorilor de calitate şi performanţă, îl reprezintă proiectarea lucrărilor ce urmează a fi executate într-un contract de lucrări care include proiectarea şi execuţia acestora.
În acest caz, autoritatea/entitatea contractată formulează la nivelul fişei de date cerinţa referitoare la experienţa similară prin raportare la rezultatul ce trebuie obţinut la finalizarea contractului ce urmează a fi atribuit, respectiv solicitându-se demonstrarea finalizării execuţiei în ultimii 5 ani a unei construcţii similare în cadrul unui contract de lucrări de aceeaşi natură (ce a inclus proiectarea şi execuţia lucrărilor), rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut capacitatea de a gestiona construcţia unui obiectiv de investiţii similar pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi calitate.
Se vor avea în vedere raţionamentul descris la art. 14 alin. (2) - (3), exemplul aferent art. 3 alin. (4), precum şi faptul că, în contextul de mai sus, nu prezintă relevanţă că activitatea de proiectare a fost realizată în ultimii 3 ani, importantă fiind îndeplinirea indicatorilor de performanţă asociaţi obiectivului de investiţii, aspect ce nu poate fi demonstrat decât după punerea în operă a respectivului proiect tehnic. În consecinţă, cerinţa de calificare se formulează astfel încât să nu urmărească separat activităţile de proiectare, respectiv realizare a construcţiei, întrucât nu prezintă relevanţă, în acest context, elaborarea unui proiect tehnic care nu a fost implementat, ci demonstrarea că toate aceste activităţi au fost integrate într-un rezultat final, şi anume construcţia în sine, funcţională la parametrii stabiliţi ca referinţă.
Exemplu de practică defectuoasă: solicitarea demonstrării unei experienţe similare în realizarea de construcţii de drumuri sau realizarea de spaţii verzi în contextul unei proceduri pentru atribuirea unui contract având ca obiect "Construcţie bloc de locuinţe cu 8 etaje", motivat de faptul că în caietul de sarcini sunt incluse şi sistematizarea verticală, sub forma aleilor de acces, precum şi realizarea unor spaţii verzi. În exemplul prezentat, aleile sau spaţiile verzi sunt necesare, dar nu reprezintă obiectul contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit şi nu influenţează indicatorii de performanţă asociaţi acestuia, fiind doar parte a caracteristicilor constructive şi funcţionale.
Art. 6 - (1) Autoritatea/Entitatea contractantă are următoarele variante de formulare a cerinţei legate de numărul minim (un contract)/maxim de contracte, în relaţia cu un anumit nivel minim stabilit pentru experienţa similară, excepţia menţionată la art. 3 alin. (4) fiind aplicabilă după caz:
a) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror valoare a fost de minimum "X" lei (valoare ce nu depăşeşte, ca regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) la nivelul unui contract;
b) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror valoare cumulată a fost de minimum "X" lei (valoare ce nu depăşeşte, ca regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) la nivelul a maximum "X" contracte (număr stabilit de către autoritatea/entitatea contractantă);
c) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror valoare cumulată a fost de minimum "X" lei (valoare ce nu depăşeşte, ca regulă generală, valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/ acordului-cadru ce urmează a fi atribuit) la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici;
d) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror cantitate a fost de minimum "X" buc./ km/mp etc. (cantitate ce nu depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce va fi atribuit) la nivelul unui contract;
e) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror cantitate cumulată a fost de minimum "X" buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce va fi atribuit) la nivelul a maximum "X" contracte (număr stabilit de către autoritatea/entitatea contractantă);
f) furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări a căror cantitate cumulată a fost de minimum "X" buc./km/mp etc. (cantitate ce nu depăşeşte, ca regulă generală, cantitatea de produse/servicii/lucrări ce urmează a fi furnizate/prestate/executate prin contractul de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce va fi atribuit) la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul aplicării procedurii simplificate prevăzute la art. 113 din Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, respectiv art. 126 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă va formula cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară numai în variantele menţionate la alin. (1) lit. b), c), e) sau f), având în vedere că în cazul acestui tip de procedură de atribuire se poate invoca susţinerea unei terţe părţi pentru îndeplinirea plafonului aferent criteriului referitor la experienţa similară doar pentru maximum 50% din nivelul acestuia.
Exemplul de bună practică nr. 1 pentru formularea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se caracteristici cantitative pentru contracte de servicii (în cazul contractelor în care există o relaţie directă între volumul resurselor necesare - date de intrare aferente implementării contractului şi rezultatul ce urmează a fi obţinut - date de ieşire):
Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect prestarea de "Servicii de curăţenie în interiorul clădirii cu destinaţie birouri - suprafaţă de curăţat 10.000 mp" ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii 3 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, servicii de curăţenie similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii, pentru o suprafaţă de cel puţin 6.000 mp, aferentă unor clădiri cu utilizare similară din punctul de vedere al activităţii desfăşurate în clădirea respectivă.
NOTĂ:
La formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de curăţenie interioară pentru spitale, caz în care cerinţa de calificare trebuie considerată îndeplinită deoarece serviciile de curăţenie asociate activităţii într-un asemenea context (unităţi sanitare/laboratoare etc.) sunt mult mai complexe decât cele de curăţenie aferente unei clădiri de birouri.
Exemplul de bună practică nr. 2 pentru formularea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se caracteristici cantitative, pentru contracte de lucrări:
Într-o procedură de atribuire a unui contract având ca obiect execuţie lucrări de izolare termică blocuri de locuinţe pentru o arie utilă de 50.000 mp, ofertantul trebuie să facă dovada că a realizat în ultimii 5 ani, în cadrul a maximum 3 contracte, fie lucrări de reabilitare termică/izolare termică, în suprafaţă cumulată de minimum 30.000 mp, fie lucrări pentru partea de arhitectură aferentă unor clădiri civile cu o suprafaţă construită desfăşurată cumulată de cel puţin 30% (0,30*50.000 mp = 15.000 mp) din aria utilă menţionată mai sus.
În acest sens se vor prezenta în cadrul DUAE informaţii referitoare la principalele lucrări executate, făcându-se trimitere la certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă execuţia de lucrări similare pentru suprafaţa solicitată (pentru contractele de lucrări similare prezentate în vederea îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară), din care să rezulte beneficiarul contractului; tipul lucrărilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; suprafaţa - aria utilă (mp) pe care s-au executat lucrările similare.
NOTĂ:
În formularea cerinţei în acest fel s-au avut în vedere potenţialele situaţii în care se prezintă la procedura de atribuire operatorii economici care au îndeplinit, de exemplu, contracte de construcţii clădiri civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora, contracte ce au inclus, pe lângă partea de lucrări de arhitectură (faţadele clădirilor - similare cu lucrările de reabilitare/izolarea termică), toate tipurile de activităţi aferente (cum ar fi lucrările la partea de structură a clădirilor). În această situaţie cerinţa de calificare trebuie considerată îndeplinită deoarece asemenea lucrări, ce au presupus realizarea tuturor activităţilor aferente (partea de arhitectură fiind numai una dintre acestea), sunt de o complexitate superioară celor de reabilitare termică/izolare termică. Nivelul asociat cerinţei formulate în corelaţie cu lucrările de arhitectură realizate în cadrul unor contracte de construcţii clădiri civile noi sau reabilitări/consolidări ale acestora a fost stabilit tot prin aplicarea principiului proporţionalităţii, pornind de la logica faptului că un operator economic ce a realizat lucrări de acest tip ar îndeplini cu dificultate, numai din lucrări de arhitectură, o suprafaţă egală cu cea aferentă cerinţei de calificare ce a fost formulată cu trimitere directă la lucrări de reabilitare termică/izolare termică. Prin urmare, s-a aplicat un coeficient de ponderare de 30% la suprafaţa construită desfăşurată cumulată a clădirilor pe care le-a construit, apreciindu-se astfel că se demonstrează şi capacitatea tehnică şi organizatorică necesare pentru gestionarea unei suprafeţe superioare în care să fie realizate lucrări mai puţin complexe (cele de reabilitare/izolare termică, similare cu partea de lucrări de arhitectură - faţadele clădirilor).
Exemplul de bună practică nr. 3 pentru formularea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară, utilizându-se caracteristici cantitative, pentru contracte de furnizare: Într-o procedură având ca obiect atribuirea unui contract pentru furnizarea de microscoape pentru Spitalul "X", ofertantul trebuie să facă dovada că a mai furnizat în ultimii 3 ani echipamente de cercetare medicală sau cercetare de laborator, avându-se în vedere şi situaţia în care se prezintă la procedura de atribuire operatori economici care au îndeplinit contracte de furnizare a unor echipamente din acelaşi domeniu/sector, fără a fi comercializat neapărat acelaşi echipament cu cel ce urmează să fie achiziţionat.
(3) În vederea posibilităţii de formulare a cerinţei privind demonstrarea experienţei similare conform alin. (1) lit. a), autoritatea/entitatea contractantă va prezenta, în strategia de contractare, constrângerea autorităţii privind îndeplinirea nivelului valoric impus doar la nivelul unui singur contract, având în vedere că această condiţie poate fi limitativă în cazul operatorilor economici care pot îndeplini nivelul minim impus prin însumarea valorilor sau cantităţilor, după caz, ale produselor/serviciilor/lucrărilor furnizate/prestate/executate la nivelul a două sau mai multe contracte.
Exemplu: serviciile de proiectare aferente unor obiective de investiţii cu grad ridicat de complexitate, cum ar fi: centre de date, spitale, clădiri multifuncţionale etc.
(4) În cazul în care nu există o justificare în acest sens, autoritatea/entitatea contractantă va permite demonstrarea îndeplinirii nivelului minim valoric impus prin prezentarea de informaţii/documente care atestă furnizarea/prestarea/execuţia de produse/servicii/lucrări similare în valoare/cantitate cumulată de minim "X" lei, realizate în cadrul a cel mult "X" contracte, după caz, cu respectarea principiului proporţionalităţii.
Art. 7 - (1) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la experienţa similară, autoritatea/entitatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, precum şi necesitatea solicitării acestora în raport cu natura şi anvergura contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, în cadrul strategiei de contractare. Prin intermediul acesteia vor fi prezentate argumentele pentru care un operator economic ce nu îndeplineşte nivelul de complexitate asociat cerinţei de către autoritatea/entitatea contractantă sau nu îl poate atinge prin numărul de contracte impus nu ar avea capabilităţile necesare pentru a duce la bun sfârşit contractul ce urmează a fi atribuit.
(2) Încadrarea în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 3 alin. (4), în care este posibil ca valoarea/cantitatea produselor/serviciilor/lucrărilor furnizate/prestate/executate la nivelul a mai multe contracte să depăşească valoarea estimată/cantitatea contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, se argumentează la nivelul strategiei de contractare pe baza specificului şi particularităţilor acestuia.
Cap. II
Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul contractelor de achiziţii de produse
Art. 8 - (1) Este considerată restrictivă formularea de către autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de furnizare semnat(e)/încheiat(e)/ început(e) strict în ultimii 3 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/ încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată.
(2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract de achiziţie publică de produse similare finalizat în ultimii 3 ani devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi să furnizeze asemenea produse fără să fi finalizat contractul, în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate. Respectivul ofertant poate invoca pentru dovedirea experienţei similare partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiţia ca produsele prezentate să fie recepţionate.
(3) Cerinţa de calificare trebuie să se refere la produsele livrate şi, dacă este cazul, instalate de către un operator economic la un beneficiar, solicitându-se dovedirea faptului că au fost recepţionate în cadrul perioadei de 3 ani calculată conform art. 13.
(4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind furnizarea de produse similare într-o perioadă mai mare de 3 ani, în situaţii cum ar fi cea în care la nivelul pieţei de profil relevante se înregistrează o cerere mică pentru asemenea produse şi/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorită nivelului ridicat de tehnologizare şi/sau specializare, faptului că acestea se încadrează într-un segment de nişă sau au un ciclu lung de fabricaţie.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul strategiei de contractare.

Cap. III
Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul contractelor de servicii
Art. 9 - (1) Este considerată restrictivă formularea de către autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de servicii semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 3 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 3 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată.
(2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract similar de prestare servicii, finalizat în ultimii 3 ani, devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi să presteze asemenea servicii fără să fi finalizat contractul, în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, respectivul ofertant putând invoca, pentru dovedirea experienţei similare, partea de contract prestată până la momentul solicitării, cu condiţia ca serviciile prezentate să fie duse la bun sfârşit.
(3) Cerinţa de calificare se va formula făcându-se referire la activităţi/servicii duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de 3 ani calculată conform art. 13, prin această sintagmă înţelegându-se:
a) servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
b) servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC.
(4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind prestarea de servicii similare într-o perioadă mai mare de 3 ani, în situaţia în care la nivelul pieţei de profil relevante se înregistrează o cerere mică pentru asemenea servicii şi/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorită nivelului ridicat al competenţelor necesare pentru prestarea serviciilor în cauză şi/sau specificitatea acestora, faptului că acestea se încadrează într-un segment de nişă sau implică perioada lungă de timp pentru obţinerea rezultatelor prestării serviciilor.
Exemplu:
- Studii de fezabilitate ce cuprind activitatea de elaborare a analizei cost-beneficiu pentru proiecte de complexitate ridicată ce privesc infrastructura rutieră/cale ferată, apă şi apă uzată, gestionarea deşeurilor etc.
- Servicii de realizare a unor studii/analize de complexitate ridicată ce privesc realizarea şi implementarea unor documente strategice cum ar fi Master planul general de transport sau alte strategii de dezvoltare la nivel macroeconomic.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul strategiei de contractare.

Cap. IV
Formularea cerinţelor privind experienţa similară în cazul contractelor de lucrări
Art. 10 - Documentele-suport solicitate de autoritatea/entitatea contractantă în vederea demonstrării experienţei similare de către ofertantul clasat pe primul loc ca urmare a aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile, respectiv candidaţii selectaţi ca urmare a aplicării criteriilor de preselecţie în cazul procedurilor cu mai multe etape, trebuie să fie relevante, putându-se solicita procese-verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia lucrărilor şi, după caz, cel mult extrase din contract, fără a se solicita contractul integral.
Art. 11 - (1) Este considerată restrictivă formularea de către autoritatea/entitatea contractantă a cerinţei minime privind experienţa similară prin solicitarea prezentării unui/unor contract(e) similar(e) de lucrări semnat(e)/încheiat(e)/început(e) strict în ultimii 5 ani, din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să fi semnat/încheiat/început un astfel de contract în urmă cu mai mult de 5 ani, dar să poată prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată.
(2) Solicitarea unei cerinţe minime de calificare şi selecţie referitoare la prezentarea unui contract similar de execuţie lucrări finalizat în ultimii 5 ani devine restrictivă din considerentul că există posibilitatea ca un operator economic să deruleze un astfel de contract şi să execute asemenea lucrări fără să fi finalizat contractul, în aşa fel încât efectele contractului să se răsfrângă asupra perioadei solicitate, respectivul ofertant putând invoca pentru dovedirea experienţei similare partea de contract executată până la momentul solicitării, cu condiţia ca lucrările prezentate să fie duse la bun sfârşit.
(3) Cerinţa de calificare se va formula făcându-se referire la lucrări duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de 5 ani calculată conform art. 13, prin această sintagmă înţelegându-se:
a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau
b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau
c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.
(4) Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind execuţia de lucrări similare care să fie finalizate într-o perioadă mai mare de 5 ani, în situaţia în care la nivelul pieţei de profil relevante se înregistrează o cerere mică pentru asemenea lucrări şi/sau aceasta apar la intervale mari de timp datorită specificul obiectului contractului ce presupune o complexitate ridicată a procesului de implementare care necesită etape succesive şi, deci, timp îndelungat.
Exemple: obiective de investiţii aferente infrastructurii de transport transeuropean situate pe reţeaua de transport (TEN-T) Centrală (Core) şi Globală (Comprehensive), astfel cum este aceasta definită de prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, cum ar fi, fără a se limita la: construcţii de autostrăzi; infrastructură de cale ferată.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a prezenta aceste argumente la nivelul strategiei de contractare.

Cap. V
Modalităţi de îndeplinire/demonstrare şi evaluare a experienţei similare
Art. 12 - (1) Autoritatea/Entitatea contractantă menţionează la nivelul fişei de date a achiziţiei faptul că pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse pentru cerinţa în cauză.
(2) Autoritatea/Entitatea contractantă menţionează explicit în fişa de date a achiziţiei modul de completare a DUAE, astfel încât să poată fi asigurată o abordare unitară a candidaţilor/ofertanţilor, precum şi pentru facilitarea activităţii comisiei de evaluare.
NOTĂ:
Se va indica în fişa de date a achiziţiei faptul că la nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.
În situaţia în care, în aplicarea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 7/2016 al Comisiei, autorităţile/entităţile contractante consideră oportună solicitarea ca DUAE să fie depus, ca dovadă a îndeplinirii/neîndeplinirii cerinţelor de calificare impuse, cu asumarea într-un singur loc, la nivel general, a acestui aspect, va aduce precizări, în acest sens, la nivelul fişei de date a achiziţiei, urmând a solicita prezentarea de documente-suport doar operatorilor economici menţionaţi la alin. (3).
(3) Autoritatea/Entitatea contractantă precizează la nivelul fişei de date a achiziţiei faptul că pentru contractele de achiziţie publică/sectorială doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, face dovada îndeplinirii cerinţei privind experienţa similară prin prezentarea documentelor justificative, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, situaţie în care documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.
(4) Autoritatea/Entitatea contractantă nu va îngrădi dreptul operatorilor economici de a demonstra livrarea de produse/ prestarea serviciilor prin orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum şi dreptul de a demonstra execuţia de lucrări prin orice tip de certificat sau document de bună execuţie.
(5) Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, o clauză în acest sens trebuind să fie introdusă în documentaţia de atribuire, respectiv în fişa de date a achiziţiei.
(6) Documentele prin care operatorii economici menţionaţi la alin. (3) pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:
- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- certificate de predare-primire;
- recomandări;
- procese-verbale de recepţie;
- certificări de bună execuţie;
- certificate constatatoare.
Art. 13 - (1) Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează în oricare dintre următoarele variante:
a) prin raportare la data publicării anunţului de participare/de participare simplificat, în condiţiile în care, prin prevederile art. 12 din Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, respectiv art. 17 din Legea nr. 99/2016 este stabilit că valoarea estimată trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare/de participare simplificat, iar nivelul experienţei similare se raportează la complexitatea contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează să fie atribuit, dată de această valoare sau de cantităţile aferente, care, prin înmulţire cu preţurile unitare aplicabile, relevă valoarea estimată a achiziţiei, rezultând că nivelul cerinţelor privind experienţa similară trebuie să fie valabil la momentul publicării în SEAP a anunţului de participare/de participare simplificat; sau
b) prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/de participare simplificat, care este calculată prin aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor; sau
c) prin raportare la oricare moment din întreaga durată disponibilă între cele două termene menţionate la lit. a) şi b).
(2) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă optează pentru calcularea termenului de raportare a experienţei similare în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), dar este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3/5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat.
NOTĂ:
Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea candidaturilor/ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui candidat/ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 3/5 ani raportate la noua dată-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare/de participare simplificat, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată.
(3) În cazul contractelor de servicii/lucrări, comisia de evaluare are obligaţia ca, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, să ia în calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi de servicii/lucrări aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul de timp urmărit.
Art. 14 - (1) În situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi, caz în care experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
(2) În situaţia în care se solicită îndeplinirea cerinţei prin prezentarea unui singur contract, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a), cerinţa va fi îndeplinită în situaţia în care asocierea respectivă, care participă la procedură, a îndeplinit un asemenea contract.
Exemplu: Dacă autoritatea/entitatea contractantă a solicitat, în cuprinsul documentaţiei de atribuire, prezentarea unui singur contract în valoare de minimum 1.000.000 lei, iar asocierea formată din operatorii economici A şi B prezintă, ca experienţă similară, un contract în valoare de 1.100.000 lei, realizat în comun de respectivii operatori economici A şi B, acest lucru conduce la îndeplinirea cerinţei în discuţie.
(3) Cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită:
a) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experienţă, a avut calitatea de antreprenor general în contractul prezentat drept experienţă similară, indiferent dacă acesta a avut subcontractori, urmând a fi luată în calcul întreaga valoare a respectivului contract (deoarece antreprenorul general a avut răspunderea ducerii la îndeplinire a contractului în cauză);
b) în situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experienţă, a realizat lucrări/activităţi în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor general, cu condiţia ca respectivele lucrări/activităţi să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor.
NOTA Nr. 1:
În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere formată din 2 operatori economici, ce prezintă fiecare acelaşi contract pentru îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, în cadrul acesteia unul fiind antreprenor general, iar celălalt subcontractant, se va lua în calcul valoarea lucrărilor/activităţilor contractului în cauză prezentat de antreprenorul general, pentru a nu dubla suma şi a crea un avantaj nejustificat ofertantului în cauză.
NOTA Nr. 2:
În situaţia în care un operator economic participă la procedura de atribuire singur sau în asociere cu alt (alţi) operator(i) economic(i) şi prezintă pentru îndeplinirea cerinţei de calificare un contract ce a fost realizat într-o asociere (alta decât cea în care participă acum), vor fi avute în vedere de către comisia de evaluare următoarele repere în luarea deciziei cu privire la admisibilitatea în raport cu experienţa similară:
A. În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită în corelaţie cu un plafon valoric (valoare monetară):
A.1. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili, fiecare, pentru anumite activităţi/lucrări, atunci întreaga valoare a activităţii respective va fi considerată ca fiind atribuită acelui membru care a avut-o în responsabilitate.
Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, în care operatorul economic A a fost responsabil pentru construcţia unui viaduct, în valoare de 30.000.000 lei, şi operatorul economic B pentru restul. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează: - pentru operatorul economic A: viaduct autostradă în valoare de 30.000.000 lei;
- pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare de 70.000.000 lei.
A.2. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului, punând resursele lor în comun, atunci se va considera că fiecare membru al asocierii a executat un contract având valoarea aferentă procentului său de participare în asocierea respectivă.
Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B într-un contract de construcţie de autostrăzi de 100.000.000 lei, fără ca fiecare în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către cei 2 asociaţi prin cumularea resurselor acestora. Procentele de asociere au fost: operatorul economic A - 55% şi operatorul economic B - 45%. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează:
- pentru operatorul economic A: construcţie de autostradă în valoare de 55.000.000 lei;
- pentru operatorul economic B: construcţie de autostradă în valoare de 45.000.000 lei.
B. În cazul în care cerinţa privind experienţa similară este stabilită în corelaţie cu un plafon cantitativ:
B.1. Dacă membrii asocierii care au derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili, fiecare în parte, pentru anumite activităţi/lucrări, aşa cum rezultă din acordul de asociere dintre aceştia sau orice alt document echivalent, atunci întreaga cantitate aferentă activităţii respective va fi considerată ca fiind atribuită acelui membru care a avut-o în responsabilitate.
Exemplu: Operatorul economic A a fost asociat cu operatorul economic B într-un contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic A era responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul economic B pentru implementarea procesului tehnologic.
Operatorul economic C a fost asociat cu operatorul economic D într-un contract de construcţie de staţie de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 50.000 PE (persoane echivalent). Operatorul economic C a fost responsabil pentru realizarea lucrărilor civile, iar operatorul economic D pentru implementarea procesului tehnologic.
În situaţia în care, la procedura de atribuire, operatorul economic A vine în asociere cu operatorul economic D, activităţile realizate de aceşti 2 operatori economici, în cadrul celor două contracte distincte, în care au fost implicaţi fiecare în parte, vor fi recunoscute, raportat la această asociere, ca echivalente cu realizarea unui singur contract întreg. Această logică nu se aplică în situaţia în care, la procedura de atribuire, operatorul economic A vine în asociere cu operatorul economic C.
B.2. Dacă membrii asocierii care a derulat contractul prezentat ca referinţă erau responsabili pentru ansamblul contractului fără ca fiecare în parte să fie responsabil strict cu îndeplinirea unei/unor anumite/anumitor activităţi ce poate/pot fi individualizată/individualizate, fiecare fiind realizată în comun de către asociaţi prin cumularea resurselor acestora, aşa cum rezultă din acordul de asociere dintre aceştia sau orice alt document echivalent, atunci se va considera că fiecare membru al asocierii, cu un procent egal sau mai mare de 40% din asocierea respectivă, a executat întregul contract. Contractul nu va fi considerat ca relevant pentru membrii asocierii care au fiecare un procent mai mic de 40% din asocierea respectivă.
Exemplu: Operatorii economici A şi B au fost asociaţi într-un contract de proiectare a unui pod de 500 de metri, ce este prezentat pentru îndeplinirea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară. Cei 2 asociaţi au realizat contractul în comun, fără ca vreunul să fie responsabil de vreo activitate anume în parte. Din acordul de asociere rezultă că asociere era după cum urmează: operatorul economic A - 57% şi operatorul economic B - 43%. Astfel, contractul respectiv va fi considerat ca referinţă în îndeplinirea cerinţei de calificare privind experienţa similară după cum urmează: în situaţia în care cerinţa de calificare se referă la proiectarea unui pod de o lungime de peste "x" metri: - pentru operatorul economic A: proiectarea unui pod de 500 de metri; - pentru operatorul economic B: proiectarea unui pod de 500 de metri.
NOTĂ:
În situaţia în care participă la procedura de atribuire o asociere formată din 2 operatori economici care prezintă fiecare, pentru îndeplinirea cerinţei referitoare la experienţa similară, acelaşi contract, realizat în conformitate cu cele prezentate în cazul B.2, se va lua în calcul o singură dată cantitatea de lucrări/activităţi aferentă contractului respectiv (pentru a nu dubla suma şi a crea un avantaj nejustificat ofertantului în cauză).

Cap. VI
Dispoziţii finale
Art. 15 - Exemplele şi notele care se regăsesc precizate în prezenta instrucţiune nu au un caracter limitativ în practica în domeniu, logica ce a stat la baza formulării acestor exemple, aşa cum rezultă din explicaţiile asociate, prevalând în faţa exemplului propriu-zis.
Art. 16 - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
Bogdan Puşcaş
_____________