Valoare estimata si modalitate de achizitie in cazul serviciilor de proiectare

Avand in vedere:

1. Legea nr. 98/2016, art. 3 pct. 13. m) contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării pct. construcţiei;
pct. 15.o) contract de achiziţie publică de servicii - contractul de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii, altele decât cele care fac obiectul unui contract de achiziţie publică de lucrări potrivit lit. m);

2. Legea nr. 98/2016, art. 16: În cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări valoarea estimată a achiziţiei se calculează luând în considerare atât costul lucrărilor, cât şi valoarea totală estimată a produselor şi serviciilor puse la dispoziţia contractantului de către autoritatea contractantă, necesare pentru executarea lucrărilor.

3. HG 395/2016 privind Normele metodologice ale Legii nr. 98/2016: (4) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, pentru contractele de lucrări aferente obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente, cu condiţia ca respectivele investiţii să nu facă parte dintr-un proiect sau dintr-o strategie de dezvoltare integrată la nivel naţional, regional, sau local:
a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;
b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract sau se atribuie contracte diferite;
c) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte.

Intrebari: 1. Seriviciile de proiectare tehnica pot face obiectul unei proceduri separate, de atribuire printr-un contract de achizitie publica de servicii sau data fiind definitile de la lit. m) si o), serviciile de proiectare pot fi atribuite doar impreuna cu cele de lucrari, in sensul definitiei date serviciilor si al referirii la serviciile de proiectare doar in contextul asocietii lor cu executia si nu se face referire la acestea separat?

2. In sensul art. 16 din lege, valoarea estimata ca si criteriu de alegere a procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare cuprinde cumulat costul lucrarilor si al serviciilor de proiectare, pentru stabilirii valorii estimate si a procedurii de achizitie publica?

3. Avand in vedere prevederile legale de la pct. 1-3, in cazul unei investitii aprobate prin Strategia de dezvoltare locala a unei localitati, in cazul achizitiei publice de servicii de proiectare estimate ca valoare sub pragul de 132519 lei, insa valoarea lucrarilor de construire este peste 441730 lei, se pot achizitiona servicile de proiectare prin achizitie directa? Cele doua valori estimate separat, influenteaza modalitatea de achizitie de utilizat pentru serviciile de proiectare?

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri