Decontare devize 2018

Buna ziua!
Avand in vedere modificarea salariului in anul 2018, va rog sa imi spuneti cum se poate face decontarea pentru un contract incheiat in 2017?

Mentionez ca la ofertare s-a adoptat un tarif orar de 8.75 lei ( foarte putin peste tariful minim de 8.735 ).
In anul 2018, din discutiile avute cu dezvoltatorul de program de deviz, am primit indrumarea ca in decontare sa majorez tariful orar cu 20.63% ( diferenta dintre 22.88 - total cote 2017 si 2.25 - cote pe 2018.)
Astfel, facand inmultirea, ar rezulta 8.75 x 120.63% = 10.56 lei/ora care ar fi sub minimul pe economie de 11.40 lei/ora.
Prin urmare, adoptand aceste modificari, pretul total se majoreaza, urmand a deconta mai mult fata de devizul oferta acceptat.

Astept cu interes sfaturile dumneavoastra.

Notificare cu privire la

Notificare cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție
Începând cu 01 ianuarie 2018, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a avut loc trecerea contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat, fapt ce afectează structura procentuală a ofertelor, respectiv structura devizului care a stat la baza atribuirii contractului în ceea ce privește manopera și cheltuielile salariale.
I. În acest sens, în ceea ce privește impactul noilor prevederi fiscale generat de apariția O.U.G. nr. 79/2017 asupra contractelor de achiziție publică aflate în derulare, precizăm următoarele:
Înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 79/2017 cotele aferente contribuțiilor sociale obligatorii erau atât în sarcina angajatorului, cât și în sarcina angajatului.
Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ sus-menționat, contribuțiile sociale au fost trecute în totalitate în sarcina angajatului, acesta preluând astfel și partea contribuțiilor datorate de angajator.
De asemenea, prin O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative s-a reglementat obligația inițierii negocierii colective a contractelor de muncă pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017.
În această situație, obligația punerii în aplicare a prevederilor legislative sus-menționate, precum și necesitatea protejării intereselor tuturor părților implicate în derularea contractelor de achiziție publică, fără a aduce prejudicii niciuneia dintre părți, se traduce prin diminuarea cotelor contribuțiilor sociale aferente angajatorului din cadrul devizului și majorarea salariului tarifar brut ofertat cu cotele ce au trecut în sarcina angajatului reflectat în creșterea costului manoperei.
Astfel, aceste modificări aduse devizului aferent contractelor de achiziție publică implică în fapt o redistribuire a costurilor, ce poate avea sau nu impact asupra valorii totale a contractului.
În cazul în care prin redistribuirea costurilor în cadrul devizului nu se aduc modificări valorii totale a contractului, atunci această situație poate fi analizată ca o modificare contractuală nesubstanțială și nu ca o ajustare/actualizare a prețului, implementarea acesteia materializându-se prin încheierea unui act adițional în baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016.
Pe de altă parte, în situația în care redistribuirea costurilor salariale implică o modificare a valorii totale a contractului, aceasta trebuie interpretată ca o ajustare/actualizare a prețului.
Astfel, dacă în documentele achiziției și în contractul încheiat a fost prevăzută posibilitatea ajustării prețului contractului ca urmare a unor modificări legislative în baza art. 28 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, atunci modificarea contractului se face în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
II. În ceea ce privește impactul acestor modificări din domeniul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare, precizăm că, în funcție de etapa în care se află fiecare procedură de atribuire, pot fi luate de către autoritatea contractantă mai multe tipuri de măsuri, după cum urmează:
1. În cazul procedurilor de atribuire aflate la data de 01.01.2018 înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă va putea publica un anunț de tip erată, în baza art. 55 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, pentru clarificarea modului de elaborare a ofertelor de către potențialii ofertanți în sensul respectării prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, precum și, dacă este cazul, pentru modificarea anumitor informații deja publicate care vor necesita corelare cu noile prevederi în domeniul fiscal.
2. În cazul procedurilor de atribuire aflate la data de 01.01.2018 în oricare din etapele de după data limită de depunere a ofertelor, conformitatea ofertelor depuse se apreciază prin raportare la modul de respectare a cerințelor prevăzute în documentația de atribuire, respectiv a instrucțiunilor privind modul de completare a propunerii tehnice și financiare din cadrul fișei de date și cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la momentul depunerii ofertelor.
Conform art. 143 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare prin întrunirea tuturor condițiilor/aspectelor prevăzute atât în documentația de atribuire, cât și de legislația aplicabilă la momentul semnării contractului.
Astfel, autoritatea contractantă va finaliza procedura de atribuire, urmând ca după încheierea contractului să procedeze la modificarea acestuia în vederea respectării noilor prevederi legislative în domeniul fiscal, conform celor expuse la pct. I al prezentei notificări. În acest caz, se recomandă ca încheierea actului adițional de modificare a contractului de achiziție să se realizeze imediat după semnarea contractului, întrucât contractul încheiat după 01.01.2018 în forma inițială, în baza legislației aplicabile la momentul inițierii procedurii, este neconform cu noile prevederi în domeniul fiscal.
02 februarie 2018

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri