Comisia de evaluare

Buna ziua, am dori sa stim daca dintr-o comisie de evaluare a ofertelor, autoritatea contractanta fiind Unitate Administrativ Teritoriala (U.A.T.), poate sa faca parte consilieri locali ce fac parte din Consiliul Local al Comunei ?! Specificam ca in cadrul Compartimentului intern specializat activeaza o singura persoana. In cazul in care raspunsul ar fi afirmativ, va rugam sa ne spuneti modalitatea concreta prin care autoritatea contractanta va desemna printre membrii comisiei de evaluare a ofertelor, persoane ce fac parte din corpul legislativ al U.A.T. ! In cazul de fata avand in vedere existenta unei singure persoane ce activeaza in Compartimentul Achizitii Publice, va rugam sa ne recomandati din ce compartimente/birouri ale autoritatii contractante sa fie desemnati restul membrilor comisiei. Si totodata daca este necesara numirea unui secretar al Comisiei de evaluare si daca acesta ar avea drept de vot ?!

Membrii comisie de evaluare

DA, consilierii locali pot fi membrii în comisiile de evaluare. Numirea lor se face ca pentru orice alt membru prin decizia de numire a comisiei - dispoziţie a primarului pentru UAT locale. Specialişti în cadrul comisiei trebuie numiţi în funcţie de specificul contractului de achiziţie publică: lucrări - inginer constructor sau diriginte de şantier de la serviciul tehnic/patrimoniu, tehnică de calcul - inginer de sistem sau informatician de la centru de comunicaţii, servicii de audit extern - expert contabil de la serviciul financiar-contabil, etc. Referitor la obligativitatea numirii unui secretar, aceasta nu este prevăzută niciunde în legislaţie. Se prevede doar că preşedintele comisiei este cel care stabileşte modalitatea de lucru a acesteia (art. 76 alin. 1 din HG 925/2006) şi, implicit, poate nominaliza secretariatul unei şedinţe sau al întregii evaluări unui membru al comisiei.

Dar consilierii locali sunt

Dar consilierii locali sunt legislativul si UAT-ul este executivul. Nu este o imixtiune si chiar incompatibilitate amestecarea legislativului in treburile executivului !?
Primarul NU poate numi prin dispozitie de primar, consilieri, acestia nefiind angajati si nefiind nici subordonati Primariei. Deci cum va desemna autoritatea contractanta (stim ca nominalizarea se face, DE REGULA, din cadrul compartimentului intern specializat - nu insist pe formularea de persoana/persoane desemnat/e in vederea constituirii comisiei de evaluare) consilierii ca membrii in comisiile de evaluare, prin ce fel de act !?

Pe scurt

Conform Legii 215/2001 personalitate juridică are UAT, adică la nivel local comuna, oraşul sau municipiul. Executivul UAT este Primaria reprezentată prin Primar, iar legislativul este Consiliul Local prin consilierii locali. Din punctul de vedere al OUG 34/2006, autoritate contractantă este UAT nu Primaria şi nici Consiliul Local, indiferent de cum s-au înregistrat greşit în SEAP UAT. Aduceţi-vă aminte vă rog dacă aţi avut litigii în contencios administrativ câte acţiuni au fost respinse de instanţă pentru lipsa de capacitate procesuală pasivă a primarului, primăriei sau consiliului local. De ce? Fiindcă trebuia chemată în judecată UAT, aşa cum în cadrul procedurii de achiziţie publică, autoritate contractantă este UAT (s.n. comuna, oraşul, municipiul). Astfel, UAT neavând angajaţi proprii doar angajaţi în cadrul primăriei, respectiv consilieri locali aleşi în cadrul consiliului local, nu poate numi decât membrii ai comisiei din aceste două categorii. Din practică vă spun că aşa se procedează. Dacă nu v-au convins argumentele mele vă dau o altă soluţie pentru consilieri - numiţii în comisie ca şi experţi externi cooptaţi în condiţiile art. 73 din HG 925/2006. Mare atenţie, experţii externi nu au drept de vot!
Mai este însă de precizat un aspect pe care nu l-aţi amintit: numirea în comisie ca şi membru sau expert extern poate fi refuzată de cel nominalizat. De ce? Pentru angajaţi, nu este legal a se prevede o asemenea obligaţie în fişa postului, ori angajatul este obligat a executa doar atribuţiile din fişa postului, pentru experţii externi/consilierii locali care nu au o relaţie contractuală cu UAT este cu atât mai evident că nu sunt obligaţi să accepte nominalizarea!

ART. 1 d) autorităţi

ART. 1
d) autorităţi deliberative - consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

e) autorităţi executive - primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean;

ART. 6
(2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

ART. 20
(1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale.
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.

ART. 21
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt personae
juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.
(2) În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt
reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean.

ART. 23
(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează
autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.

ART. 36
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

AICI AR TREBUI EXEMPLIFICAT CLAR CE INSEAMNA IN CONDITIILE LEGII !

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
....................................

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

ART. 61
(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.

ART. 62
(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

SECŢIUNEA a 2-a
Lucrările publice

ART. 125
Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean.
ART. 126
Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Imi cer scuze de acest mic compendiu al Legii 215/2001 a administratiei publice locale, dar consider ca era necesar in cadrul discutiei noastre.

Astfel, NU am gasit nici unde faptul ca alesii locali in Consiliul local ar avea atributii executive ci doar legislative, mai clar “deliberative” !

Avand in vedere ca nu exista relatii de subordonare intre primarul comunei si consiliul local este foarte clar ca primarul nu poate emite NICI o dispozitie de numire a vreunui ales local – consilier local – intr-o nici o comisie.

Acuma, avand in vedere ca U.A.T.-urile sunt reprezentate in instanta de Primar si ca au cod fiscal, cu capacitate juridica deplina consider ca autoritatea contractanta este Primaria (in inteles de U.A.T. in orice contract fiind trecute datele de identificare ale Executivului, Deliberativul neavand cod fiscal si nici caliatate de ordonator de credite) si nu Consiliul local, primaria prin primar care este ordonator principal de credite si care executa bugetul aprobat chiar la initiativa sa a primarului !

Referitor la art. 36, parerea mea este scrisa dedesubtul acestuia.

Referitor la aparatul de specialitate (asa cum este el definit in aceiasi lege) consiliul local DOAR aproba statutul si regulamentul de organizare si functionare NU IA PARTE LA ACTIVITATILE ACESTUIA.

Primarul pune in aplicare Hotararile Consiliului local prin aparatul de specialitate pe care il conduce !

Art. 77 este cat se poate de concludent.

Acuma art. 125 si 126 este in stransa legatura cu art. 36 (sic!) insa « … numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. » Aici zic io, avand in vedere si cele expuse mai sus, este cheia de bolta a problemei.

Da, ai putea spune ca intr-o sedinta a Consiliului Local se hotaraste ca din cei 13 consilieri alesi, fiecare sa faca parte din cel putin o comisie de evaluare.
INTREBARE : ESTE LEGAL ?

Re:

In cuprinsul CAPITOLUL VI - Evaluarea ofertelor din H.G.925/2006,avem expuse urmatoarele preve-
deri deosebit de importante:Art. 71. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică persoana/persoanele responsabilă/responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.
(2) Comisia de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1).
(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă.
Deci,secretul este cine ar fi Autoritatea contractanta ?Organele puterii administratiei locale,sunt:
- Consiliul local,ca si organ deliberativ,Primarul ca si organ executiv
Asa prevede intr-adevar ART. 23 al Lg.215/2001(R):
(1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive;
preluandu-se si competentele acestor organe ale puterii locale:ART. 36
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
Iar primarul:ART. 61 din Lg.215/2001(R)
(1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 62
(1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Continand in mod firesc si urmatoarele precizari:SECŢIUNEA a 2-a/Lucrările publice/ART. 125/Lege
nr.215/2001(R):Consiliile locale sau consiliile judeţene pot contracta prin licitaţie efectuarea de lucrări şi servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeţean.
ART. 126 Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
Apar deci SITUATIILE URMATOARE:
1)- In vederea respectarii prevederilor din art.125 al Lg.215/2001,coroborat cu prevederile art.71 din H.G. nr.925/2006,se poate si este de recomandat,ca: Consiliul Local,sa desemneze o Comisie de
evaluare si licitatii,avand caracter permanent,ca si comisie de specialitate a C.L.,care va atribui con-
tractele de achizitii publice de complexitate redusa,art.71 alin(3)/H.G.925/2006:Art. 71. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică persoana/persoanele responsabilă/responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare. (2) Comisia de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul : compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). (3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă.
2)- Respectand cerintele art.125 din Lg.215/2001,C.L. va putea numi la fiecare contract de comple-
xitate marita,intotdeauna o noua Comisie de evaluare.
Apar 2 chestiuni:-1) cand este complexitatea REDUSA/MARE ??? Aici ne vine in ajutor ar.16 si art
19 al Ord.34/2006,definind pragul valoric de efectuare a procedurilor de achizitii publice,care sunt
acelea recunoscute de art.126 al Lg.215/2001:- Licitatia;cererea de oferte;etc....
2)-La acele Mici achizitii sub imperiul art.16 si art.19 din Ord.34/2006,este de preferat ca primarul,sa
se prevaleze de competentele sale de organ executiv,art.61-68 ale Lg.215/2001,si sa dea o Dispozitie
administrativa de nominalizare,a Comisiei de evaluare,alcatuita doar din membrii departamentului in-
tern specializat in achizitii publice,care sunt angajatii din ap.de specialitate al primarului,aceasta poate coopta expertii necesari.
Considerandu-ma responsabil de acest punct devedere,vi-l comunic ca opinie impartasita si de lector:Ioan Sturz-Sibiu,trainerul local in achizitiile publice
Cu stima: - consilier juridic Pintilie Clement;Primaria Ceanu Mare;jud.Cluj;resp.Dep.Achiz.Pb
astept opinia voastra pe forumul de fata si pe e-mailul meu
pintilie_clement@yahoo.com sau pintilie.clement@gmail.com

Re:

Cu permisiune moderatorilor,as propune inca 2 chestiuni deosebit de interesante:
-1) Care ar fi posibilitatea ca Responsabilul sau membrii din Dep.Achizitii/Comisia de evaluare,sa fie
remunerati,pentru activitatea lor,asa cum beneficiaza ,,Manuitorii de valori"-casierul,cenzorul,contabilii
sau Insp.fiscali-de un spor anticoruptie,stiut fiind faptul,ca se deruleaza sume imense in licitatii,cerei de
oferte,etc...???
-2) Oare cum se pune problema TVA-ului,care survine in contractul de achizitii,dupa adjudecarea ofertelor castigatoare si incheierea contractului atribuit,stiut fiind faptul ca:- autoritatile locale si insti-
tutiile publice,nu sunt platitoare de TVA ?? Iar la art.25 alin(1) din ord.34/2006,se arata f.clar...estima-
re,fara TVA...!!!
Astepr fff urgent opiniile voastre,stimati colegi:
- pe forumul acesta
- pe emailul;pintilie_clement@yahoo.com sau pintilie.clement@gmail.com

ceao, acuma, in cazul in care

ceao,
acuma, in cazul in care consiliul local doreste ca dintre consilieri alesi, cativa (si nu tot aceiasi ci impartiti in functie de specificul fiecarei achizitii in parte - adaug eu) sa faca parte din comisii de evaluare, care este modalitatea concreta de realizare a acestui lucru ?

se da o Hoatarare a C.L. prin care se numesc in diferite comisii posibile, anumiti consilieri, ca facand parte dintr-o viitoare comisie de evaluare pe care o va desemna prin dispozitie Primarul, dintre membrii Aparatului specializat (de care vorbeam) - Primarul neavand competenta de a da DISPOZITIE de numire a membrilor comisiei de evaluare din randul Membrilor Consiliului Local (sau ARE ?!) ?

sau cum vedeti, practic, evolutia circuitului actelor in natura !?

ovidiu

p.s. stiut fiind faptul ca dispozitia de numire sau actul de numire a comisiei de evaluare trebuie facut cal tarziu, inainte de data limita de deschidere a ofertelor, iar consilierii alesi se intalnesc o data pe luna in plen si mai o data in comisii inaintea plenului sau in situatii extraordinare ...

multam fain !

Primarul are voie ...

voie sa fie presedintele comisiei de evaluare sau si mai interesant, primarul poate sa faca parte dintre membrii comisiei de evaluare ?!

ca si studiu de caz va rog sa cititi cele de mai jos din directia de jos in sus, aceasta fiind ordinea cronologica :D

si, bineinteles ca astept raspunsurile voastre competente si avizate !

ceao,
nu zic, in mod expres, ca n-ar avea voie ...
dar va intreb, in calitate de ordonator de credite aproba Hotararea comisiei de evaluare pe care tot el o ia in calitate de Presedinte al acesteia !?
adicatelea, tot io centrez tot io dau cu capul ?!
nu vi se pare ca ar exista oaresce incompatibilitati ... eu fiind un biet inginer, las 'telectualii sa ne spuna care ar fi ele ...
incheind cu aceasta nevinovata gluma - pe care sper ca o cunoasteti cu totii,
ovidiu

Primarul are voie sa fie presedintele comisiei de evaluare..nu scrie niciunde in legile achizitiilor publice ca nu ar avea voie...doar ca este oarecum ciudat pe de o parte sa le stie el pe toate ca sa poata evalua si pe de alta parte sa tot semneze atatea acte ...si raport de atribuire si contract cu furnizorul..
Toate cele bune
"Grigore"

De: "Ionela" :
primarul nu are voie sa fie presedintele comisiei de evaluare.Acesta poate face parte dintr-o comisie de evaluare doar in cazul contractelor de concesiune sau de inchiriere.

From: "Christian" :
Da, primarul are voie sa fie presedintele comisiei de evaluare.

On 11/19/08, "claudia" wrote:
Buna ziua,
As avea si eu o intrebare , primarul are voie sa fie presedintele comieisiei de evaluare avand in vedere faptul ca este ordonatorul de credite.
va multumesc

In calitate de membru

In calitate de membru (presedinte) al comisiei de evaluare a ofertelor, conducatorul A.C. (primarul) semneaza Raportul procedurii de atribuire. Prin acest raport, comisia, prin membrii ei, propune conducatorului AC incheierea unui contract de achizitie publica. Daca aceeasi persoana semneaza acelasi document, dar in calitate de conducator al AC, inseamna ca este de acord cu propunerea comisiei de evaluare. Deci aceeasi persoana si propune spre aprobare, si aproba propunerea!!! Ea centreaza, ea da cu capul!!!

comisia de evaluare

PRIMARUL SI CEL CARE ARE VIZA CFP (control financiar preventiv) NU AU VOIE SA FACA PARTE DIN NICI O COMISIE DE EVALUARE A OFERTELOR .
Eu am alta intrebare. Pentru a coopta un expert extern la evaluarea ofertelor tehnice ce trebuie facut? Toti pasii care trebuie urmati. URGENT, VA ROG .

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri