PLATA COMISIILOR DE OFERTARE SI LICITATII

In ce baza legala o comisie poate fi renumerata si care sunt aceste prevederi? Am participat la o serie de ofertari si de frica legii nu s-au dat bani comisiilor, cu toate ca fonduri erau.Multumesc pentru ajutor! Iulian M.

DESPRE UN CONTRACT DE SERVICII

CU STIMA ! Se poate contracta un serviciu de consultanta cu un specialist in domeniu ce nu are societate dar face dovada ca are pregatirea si experienta necesare pt. acest serviciu???El trebuie doar sa declare la fisc venitul si sa dea cei 16% din venit.CORECT???? IULIAN M.

criterii de calificare privind capacitatea tehnica sau profesionala

S-a solicitat in fisa de date a achizitiei la informatii privind capacitatea tehnica : Declaratie pe propria raspundere a operatorului economic in care declara ca la elaborarea ofertei sale si pentru perioada de derulare a contractului a tinut cont de regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si masuri de securitate a muncii, precum si la cele de protectie a mediului in conformitate cu legislatia nationala in domeniu, SAU Certificat ISO 9001:2000,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 SAU IN CURS DE IMPLEMENTARE Problema este acest SAU care este interpretabil. Cum este corect se poate prezenta doar declaratia pe propria raspundere in acest caz?

garantia de participare

in cazul in care dintr-o eroare umana s-a trecut cuantumul garantiei cu 36 lei mai mult decat maximul prevazut de lege(2%)se pot face clarificari - rectificari in seap ? Practic garantia de participare se va returna si nu vad un motiv intemeiat de anulare a licitatiei.

TERMENUL DE EXECUTIE CA FACTOR DE EVALUARE

Preţ neobişnuit de scăzut (întrebare utilizator)

"La o procedura de cerere de oferte un operator economic imi prezinta un pret neobisnuit de scazut atat in raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, cat si fata de ceilalti operatori economici. Deasemenea, acelasi operator economic nu imi prezinta formularul de oferta asa cum este in documentatia de atribuire si asa cum l-au prezentat si ceilalti ofertanti, eschivandu-se in felul acesta de la prezentarea unui pret total al contractului.Ca sa fiu mai explicita, am solicitat un pret unitar, in lei /mp fara TVA, pentru fiecare servici in parte (DEZINFECTIE,DEZINSECTIE SI DERATIZARE) si având la dispozitie suprafata totala operatorul economic putea stabili valoarea contractului. In concluzie, am solicitat clarificări şi justificări asupra preţului ofertat cu precizarea operaţiilor şi activităţilor incluse in acel pret. Pot solicita operatorului economic sa-mi prezinte formularul de oferta asa cum l-am cerut prin Documentatia de atribuire? Tanand seama si de faptul ca ceilalti ofertanti s-au conformat cerintelor din documentatie. Va pot spune ca acest operator economic a avut o atitutidine ostila de la inceputul acestei proceduri."

Contracte

Autoritatea contractanta are incheiat un contract de achizitie publica pentru rechizite si materiale de birotica incheiat pentru suma de 146.000 lei fara TVA si care este valabil pana la data de 31.12.2008. Valoarea estimata la demararea procedurii de cerere de oferta a fost stabilita luandu-se in calcul consumul din anul precedent si pretul de pe piata al produselor care fac obiectul acestui contract. Dar pana in prezent s-a achizitionat in valoare de 28.000 lei fara TVA, si prin urmare nu cred ca pana la sfarsitul anului se va indeplini contractul din punct de vedere al pretului stabilit. Avand in vedere ca procedura de atribuire a contractului a fost lansata pe SEAP se poate face o prelungire a contractului pe 4 luni, deci pana pe 30.04.2009. INTREBAREA AR FI: Se poate prelungi contractul pana la indeplinirea pretului stabilit, respectiv pana la achizitionarea produselor care fac obiectul contractului in valoare de 146.000 lei fara TVA?

Aplicarea mijloacelor electronice pentru atribuirea a minim 20% din valoarea totală a contractelor de achizitie publică

Din nou, sub protecţia anonimatului, avem o întrebare:

Aplicarea criteriilor de atribuire (întrebare utilizator)

Sub protecţia anonimatului vă redau următoarea întrebare primită pe contact@forumachizitii.ro:

Decizia Curţii Constituţionale nr. 732 din 24 iunie 2008

DECIZIE nr. 732 din 24 iunie 2008

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-281 şi ale art. 283-285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT:     CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 7 august 2008

 

 

    Ioan Vida               - preşedinte

    Nicolae Cochinescu      - judecător

    Aspazia Cojocaru        - judecător

    Acsinte Gaspar          - judecător

Particularităţi ale contractului de achiziţie publică în ceea ce priveşte momentul încheierii şi executarea obligaţiilor contrac

 Aceste două probleme nu se bucură de atenţie în cuprinsul OUG 34/2006 şi al HG 925/2006, deşi comportă particularităţi faţă de regimul de drept comun.

Recodificare CPV aplicabilă de la data de 15 septembrie 2008

Deşi la nivel naţional ANRMAP nu a anunţat modificarea, la data de 28 noiembrie 2007 a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 213/2008 având ca obiect recodificarea codurilor CPV. Acest regulament modifică expres Directivele nr. 2004/17/CE şi 2004/18/CE şi Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 şi implicit Regulamentul (CE) nr. 2151/2003.

Astfel, începând cu data de 15 septembrie 2008 se aplică direct Regulamentul (CE) nr. 213/2008 fără a fi necesară aprobarea sa la nivel naţional.

În opinia autorului, intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 213/2008 va avea următoarele efecte imediate pe teritoriul României (s.n. "ar trebui să aibă următoarele efecte", dacă autorităţile contractante vor fi informate de modificare):

1. preeminenţa la aplicare a acestui regulament în detrimentul Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 şi, implicit, a Regulamentului (CE) nr. 2151/2003;

2. modificarea implicită a Anexelor 1, 2A şi 2B ale OUG 34/2006, chiar şi fără intervenţia legiuitorului, aceste anexe fiind preluate din Directiva 2004/18/CE;

Decizia Curţii Constituţionale nr. 569 din 2008

DECIZIE nr. 569 din 15 mai 2008

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT:     CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 16 iulie 2008

 

    Acsinte Gaspar                   - preşedinte

    Nicolae Cochinescu               - judecător

    Aspazia Cojocaru                 - judecător

Efectele omiterii notificării contestaţiei către autoritatea contractantă

Conform prevederilor art. 271 alin. 2 din OUG 34/2006 actualizată prin OUG 94/2007, contestatorul trebuie să trimită o copie a contestaţiei, a actului atacat şi a înscrisurilor doveditoare autorităţii contractante concomitent cu înaintarea contestaţiei către CNSC sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare sub sancţiunea nulităţii contestaţiei.

Din textul de mai sus identificăm deja un prim efect al necomunicării în termen a contestaţiei către autoritatea contractantă, nulitatea acesteia. Evident, apare următoarea întrebare, care este natura acestei nulităţi, absolută sau relativă? Credem că avem de a face cu o nulitate absolută care poate fi invocată de orice parte în orice fază a procedurii (s.n. în faţa CNSC sau a Curţii de Apel competente care soluţionează plângerea împotriva deciziei CNSC) şi chiar, din oficiu, de CNSC, respectiv de instanţa competentă pentru soluţionarea plângerii împotriva deciziei CNSC.

Aplicarea factorului de evaluare cifră de afaceri în cazul IMM-urilor

Conform art. 16 alin. 2 din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, "Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia de participare şi de garanţia de bună-execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii". Ştiind de această facilitate aplicată IMM-urilor, autorităţile contractante care vor să eludeze această prevedere legală procedează astfel: nu solicită o cifră de afaceri minimă ca şi criteriu de calificare ci, în cadrul etapei de selecţie de la licitaţia restrânsă, dialogul competitiv sau negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, respectiv în cadrul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" punctează cifra de afaceri aferentă domeniului de activitate sau experienţa similară, cu procente nu de puţine ori substanţiale. 

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri