Eliberarea garanţiei de participare pentru ofertanţii necâştigători

Textul de la care pleacă discuţia de faţă este art. 88 alin. 2 din HG 925/2006 care prevede următoarele: „Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost  stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.” Întrebarea care se naşte este următoarea: Care este motivul pentru care mai este reţinută garanţia de participare a unui operator economic necâştigător din moment ce în temeiul art. 87 alin. 1 lit. b şi c din HG 925/2006 nu poate fi executată decât garanţia de participare a ofertantului câştigător în situaţia în care acesta nu constituie garanţia de bună-execuţie a contractului sau, respectiv, nu vrea să semneze contractul?

Un posibil răspuns este oferit de fosta reglementare referitoare la achiziţiile publice, OUG 60/2001, prin art. 71 alin. 2 care prevede că, în cazul în care autoritatea contractantă nu poate semna contractul cu ofertantul declarat câştigător, are dreptul de a alege între a chema la semnarea contractului pe ceilalţi ofertanţi în ordinea descrescătoare a clasamentului şi a anula procedura de atribuire.  Totuşi, o atare prevedere nu mai este reglementată de OUG 34/2006, în forma sa iniţială, sau de HG 925/2006. Mai mult, considerăm că nu avem de a face cu o omisiune din partea legiuitorului deoarece menţinerea soluţiei din fosta reglementare ar promova arbitrariul din partea autorităţii contractante care ar avea libertatea de alege în funcţie de preferinţe personale dacă atribuie contractul ofertanţilor în ordinea descrescătoare a clasamentului sau dacă anulează procedura. Nici din partea operatorilor economici nu ar fi o opţiune ferită de abuzuri. Astfel, operatorul sau operatorii câştigători s-ar putea înţelege să se retragă rămânând în competiţie doar operatorii cu cele mai mari preţuri, dezideratul eficienţei utilizării fondurilor publice nemaifiind atins.

Având în vedere criticile de mai sus, nu ne rămâne decât să analizăm modificarea adusă de legiuitor prin OUG 94/2007. Aceasta introduce la art. 204 al OUG 34/2006 alin. 1¹ care readuce în actualitate posibilitatea autorităţii contractante de a opta, în caz de imposibilitate a încheierii contractului cu ofertantul de pe locul I, între anularea procedurii şi declararea ca şi câştigătoare a ofertei de pe locul al II-lea. Două aspecte diferenţiază reglementarea de cea a fostei legislaţii (art. 71 alin. 2 din OUG 60/2001): autoritatea contractantă are această opţiune doar dacă câştigătorul este împiedicat să semneze contractul de un caz de forţă majoră şi este aplicabilă doar în raport cu ofertantul situat pe locul al II-lea. Considerăm că circumscrierea discuţiei la cazurile de forţă majoră este în măsură să cenzureze abuzurile ambelor părţi cu condiţia asigurării imparţialităţii forului competent să constate existenţa unui caz de forţă majoră aplicabil ofertantului câştigător. Nu putem să nu remarcăm însă ca cel puţin ciudată limitarea acestui drept de opţiune între anularea procedurii şi desemnarea unui alt ofertant ca şi câştigător, în ordinea clasamentului, la ofertantul aflat pe locul al II-lea. Credem că raţiunea legiuitorului pentru introducerea acestei opţiuni a fost una dublă: de a proteja autoritatea contractantă de înţelegerile dintre operatorii economici menite să crească preţul contractului de achiziţie publică şi de a evita reluarea procedurilor în cazul în care nu se poate încheia contractul cu ofertantul locului întâi. Dacă primul deziderat este atins prin introducerea limitării dreptului de opţiune la situaţiile de forţă majoră, al doilea nu poate fi la rândul lui atins decât prin conferirea posibilităţii pentru autoritatea contractantă de a contracta cu oricare dintre operatorii economici care au depus oferte admisibile, în ordinea clasamentului rezultat după aplicarea criteriului de atribuire. Cum forţa majoră este de cele mai multe ori consecinţa unor evenimente naturale care îşi răsfrâng efectele asupra actelor juridice, nu putem să nu ne întrebăm care mai este utilitatea acestei noi reglementări dacă o calamitate naturală afectează doi operatori economici clasaţi pe locurile I şi II, în timp ce operatorul economic aflat pe locul al III-lea şi având sediul în altă regiune nu se află într-o situaţie de forţă majoră, dar nu poate fi declarat câştigător, de dreptul de opţiune neputând beneficia decât ofertantul de pe locul al II-lea.

Reîntorcându-ne la problema restituirii garanţiei de participare, de lege ferenda considerăm că textul de faţă ar trebui înlocuit cu unul care să prevadă că pentru ofertanţii declaraţi necâştigători[1] garanţia de participare se eliberează imediat după comunicarea rezultatului procedurii, cu excepţia cazului în care aceştia ar alege să conteste rezultatul procedurii. Într-o atare situaţia, garanţia de participare ar trebuie menţinută pentru ipoteza în care admiţându-se contestaţia s-ar ajunge să se semneze contractul cu un ofertant declarat iniţial necâştigător.

Răspunsul de mai sus nu este totuşi în măsură să lămurească situaţia garanţiilor de participare depuse de mai multe categorii de ofertanţi. Aceştia sunt ofertanţi respinşi în cadrul şedinţei de deschidere deoarece: au depus oferta după termenul limită sau au depus oferta la o altă adresă sau nu au depus garanţia de participare în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire[2]. Acestora ar trebui să li se restituie pe loc garanţiile de participare însoţite de ofertele nedeschise în conformitate cu art. 33 alin. 3 din HG 925/2006, care impune eliminarea acestor oferte în şedinţa de deschidere, dar nu face nicio precizare cu privire la soarta garanţiei de participare.

Decizia CNSC nr. 278/C3/354, citată mai sus, ridică încă o problemă, aceea a perioadei pentru care trebuie să fie valabilă garanţia de participare[3]. Aceasta trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Ce se întâmplă în situaţia în care, aplicând prevederile art. 72, art. 80 sau art. 93 din OUG 34/2006, autoritatea contractantă amână termenul limită de depunere a ofertelor şi, implicit, pe acela de deschidere, situaţie care nu mai este notificată ofertantului? Credem că, într-o atare situaţie, ofertantul care a depus oferta ţinând cont de data limită de depunere iniţială şi, implicit, calculând perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare prin raportare la aceasta nu ar trebui eliminat în temeiul art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, garanţia sa de participare fiind constituită, aşa cum prevede textul legal, în conformitate cu exigenţele impuse de documentaţia de atribuire, în forma pe care aceasta o avea la momentul procurării ei. Orice modificare operată de autoritatea contractantă după punerea la dispoziţie a documentaţiei trebuie să fie notificată de aceasta celor care au achiziţionat documentaţia, operatorilor neputându-le fi imputată nerespectarea unor condiţii pe care nu aveau cum să le cunoască.[1] Cu excepţia celui aflat pe locul al II-lea, dacă luăm în discuţie introducerea art. 204 alin. 1¹ în OUG 34/2006.

[2] Decizia CNSC nr. 278/C3/354 din data de 15.12.2006.

[3] Referitor la problema garanţiei de particpare sub imperiul OUG 60/2001 a se vedea Decizia Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal nr. 528 din 28 aprilie 2006 publicată în Revista de Drept comercial nr. 3/2007, Secţiunea „Jurisprudenţă” , pag. 149-157.

Comentarii

Se face un proces verbal de

Se face un proces verbal de anulare a procedurii invocand motivul si se anuleaza online in SEAP.

Raportul procedurii

Este obligatorie elaborarea raportului procedurii in cazul unei proceduri simplificate cu un singur ofertant care a fost respins in faza de evaluare a DUAE? Sau trebuie numai sa anulam procedura online in SICAP?

Executare garantie de participare la licitatie

Buna seara!
Ca operator economic ma confrunt cu urmatoarea situatie: in luna decembrie conturile societatii au fost blocate ca urmare a unui sechestru asigurator. acest eveniment a blocat activitatea companiei. societatea participase ca ofertant la o procedura licitatie deschisa care se finaliza cu un acord - cadru cu toti ofertantii declarati castigatori.
Am informat autoritatea contractanta de faptul ca nu ne putem sustine oferta deoarece suntem in imposibilitatea de a mai presta serviciile pentru care am participat la licitatie.
Ca urmare, autoritatea contractanta ne-a informat ca urmeaza sa execute garantia de participare la licitatie pe motiv ca ne-am retras oferta in perioada de valabilitate a ofertei.
In OUG 34/2006 cu modif si completarile ulterioare si in HG 925/2006 nu am gasit un articol care sa poata fi interpretat in favoarea ofertantului. In perioada urmatoare societatea noastra nu va putea oferi servicii conform caietului de sarcini si implicit a propunerii tehnice prezentate la licitatie.
Eu cred ca AC putea sa ceara informatii suplimentare si sa ne declare oferta neconforma.
Ma gandesc ca poate cineva s-a mai confruntat cu o situatie asemanatoare si imi poate spune cum s-a procedat.
Va multumesc pentru un raspuns prompt!

Am avut o situatie similara

Am avut o situatie similara in care ofertantul desemnat castigator nu a dorit semnarea contractului pentru ca-si daduse seama ca-si gresise oferta financiara neluind in calcul anumite elemente. Fiind un proiect european trebuia sa atribui urgent contractul si am solicitat oficial ANRMAP clarificari. Acestia mi-au recomandat sa anulez procedura desi erau inca 3 oferte admisibile si asa am pierdut banii. Deci nu exista loc 2 decat in cazuri de exceptie legate de forta majora sau imposibilitatea semnarii contractului.

Iar garantia se executa,

Iar garantia se executa, chiar si pentru cel clasat pe locul 2, din cate spune art. 87. Pentru ca "refuză să semneze in perioada de valabilitate a ofertei".

OUG 34: Art. 204 - (1)

OUG 34: Art. 204 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.
(1^1) În cazul în care AC nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

HG 925: Art. 87 - (1) AC are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) (...);
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Prin urmare, singura solutie: anularea procedurii si demararea alteia...

1. Se atribuie contractul

1. Se atribuie contractul celui clasat pe locul 3, daca exista.
2. Se anuleaza procedura daca exista doar doi in clasament.
3. Se retine garantia de participare a celui de pe locul 1 care refuza semnarea contractului.

Succes.

refuz semare contract

Buna ziua,
Intrebare: Atunci cand un operator economic refuza sa semneze contractul de lucrari, si cel clasat pe locul II nu-si prelungeste oferta, atunci ce este de facu?

garantia de participare la procedura de achizitie

Laura, eu sincer din ce citesc nu inteleg cu ce anume nu esti lamurita de fapt?
1. Daca ofertantul intarzie cu depunderea ofertei (nu conteaza cu cat timp), oferta acestuia se va returna nedeschisa inclusiv garantia de participare la procedura inainte de a se analiza celelalte oferte (in ziua depunerii sau in urmatoarele zile lucratoare)
2. Daca ai depus o declaratie initiala privind indeplinirea conditiilor de participare si dupa deschiderea ofertelor ti s-au cerut documentele si nu le-ai depus atunci ti se va returna garantia dupa semnarea contractului de achizitie publica conform OUG 34/2006 si HG 925/2006.

Garantie de participare

Buna ziua,

Intrebare: Se restituie garantia de participare unui ofertant care a intarziat cu 2 ore (fata de termenul limita de depunere) la sediul AC pentru verificarea documentelor de calificare (ca urmare a unei declaratii privind indeplinirea criteriilor de calificare) si semnarea contractului?
Operatorul economic a fost declarat innacceptabil ca urmare a nedepunerii tuturor documentelor.

Oferta se returneaza nedeschisa?!

Mersi mult,

Laura

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri