Rolul activ al CNSC

Disputa privitoare la limitele rolului activ al CNSC este generată de dispoziţiile legale ambigue din OUG 34/2006, respectiv art. 278 alin. 2, 3 şi 6, care derogă de la prevederile de drept comun din art. 129 alin. 6 Cpc, care statuează răspicat că „judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii”. În rezumat, art. 278 conferă CNSC posibilitatea de a dispune: orice măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire (alin. 2); din oficiu, remedierea oricăror alte încălcări ale prevederilor legale cu referire la actul atacat (alin. 3) şi, în funcţie de soluţia pronunţată, continuarea sau anularea procedurii de atribuire (alin. 6).   

 După cum se observă din textele reproduse mai sus, miza discuţiei este de a stabili dacă CNSC este abilitat să anuleze, din oficiu, o procedură de atribuire. Contrar orientării practicii judiciare a CNSC[1], considerăm că o atare competenţă este acordată de OUG 34/2006 doar în anumite condiţii restrictive[2]. În primul rând, din interpretarea literală a art. 278 alin. 6 rezultă că CNSC se pronunţă asupra continuării sau anulării procedurii de atribuire ca un complement la orice decizie asupra petitelor formulate de părţi şi în funcţie de rezolvarea dată acestora[3]. Astfel, susţinem cu tărie faptul că, CNSC nu poate da o hotărâre de anulare a procedurii de atribuire în situaţia în care  respinge contestaţia formulată, indiferent de motivul acestei respingeri. Spre exemplu, dacă avem de a face cu o contestaţie respinsă ca nefondată, CNSC nu poate analiza alte încălcări ale legii în decursul procedurii de atribuire pentru a o anula. La fel, dacă se respinge contestaţia în urma ridicării  unei excepţii de tardivitate, CNSC nu va mai analiza fondul, nepuntându-se astfel pronunţa în sensul anulării procedurii de atribuire. Exemplele pot continua.

Concluzia noastră este întărită şi de alin. 3 al art. 278 din OUG 34/2006. Acesta statuează că posibilitatea CNSC de a se pronunţa din oficiu este restrânsă la alte încălcări ale prevederilor legale în legătură cu actul contestat. Rezultă cu claritate că, dacă printre petitele contestatorului nu este şi anularea procedurii, atunci, CNSC nu are competenţa ca, în baza rolului său activ, să analizeze o atare chestiune. În schimb, dacă printre acestea s-ar afla şi unul  care solicită anularea procedurii pe motivul X, atunci CNSC va putea reţine în decizia prin care anulează procedura şi motivul Y, analizat din oficiu. Prin raportare la art. 278 alin. 6 din OUG 34/2007, nu credem însă, că ar fi posibilă anularea procedurii doar pentru motivul Y, respingându-se motivul X, pentru considerentele relevate în paragraful anterior.

            Cea mai mare problemă o ridică însă alin. 2 al art. 278 din OUG 34/2006. Acesta lasă să se înţeleagă că CNSC poate dispune „orice altă măsură pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire”. Această afirmaţie nu trebuie însă scoasă din context, alin. 2 al art. 278 făcând referire la remediile pe care le poate dispune CNSC în relaţie cu actul atacat. Întradevăr, rolul activ al CNSC nu este expres statuat cu referire la acest text. Se ridică astfel problema dacă, motivat pe acest alineat se poate anula din oficiu o procedură de atribuire, deoarece, cu referire la celelalte două alineate, 3 şi 6 ale art. 278 din OUG 34/2007, am arătat că acest lucru nu este posibil. Credem că răspunsul este tot unul negativ. Art. 297 din OUG 34/2006 statuează că prevederile de drept comun sunt aplicabile acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel. Ori art. 278 alin. 2 nu tranşează problema, lăsându-se astfel deschisă calea completării prevederilor sale cu cele de drept comun, respectiv art. 129 alin. 6 coroborat cu art. 721 Cpc. Din aplicarea art. 129 alin. 6 Cpc reiese că CNSC nu se poate pronunţa decât asupra obiectului cererii supuse judecăţii. Credem că o atare soluţie este compatibilă cu exigenţele impuse de art. 721 Cpc deoarece acolo unde legiuitorul a dorit să schimbe regula instituită de art. 129 alin. 6 Cpc a făcut-o (art. 278 alin 3 şi 6 din OUG 34/2006). [1] Deciziile CNSC nr. 25/C2/26 din data de 12.10.2006, nr. 29/C3/104 din data de 17.10.2006, nr. 204/C3/122 din 04.12.2006, nr. 278/C3/354 din data de 15.12.2006, nr. 281/C1/280 din data de 18.12.2006, nr. 294/C1/91 din data de 19.12.2006, nr. 307/C1/397 din data de 20.12.2006, nr. 84/C3/428 din data de 23.01.2007.

[2] În acord cu practica CNSC, a se vedea Emanuel Albu, op. cit., pag. 73 şi, în lumina fostei reglementări (OUG 60/2001), Decizia Curţii de Apel Cluj, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, nr. 25 din 13 ianuarie 2005  publicată în Revista de drept comercial, Secţiunea „Jurisprudenţă, nr. 7-8/2006, pag. 228-230.

[3] În sens contrar a se vedea Decizia CNSC nr. 84/C3/428 din data de 23.01.2007 în dispozitivul căreia a fost omisă pronunţarea asupra petitului formulat de contestatoare, procedându-se direct la anularea procedurii.

Comentarii

v

v

Pai daca anuntul e din 28.12

Pai daca anuntul e din 28.12 nu-ti mai face griji. In OUG 77, art II zice clar: "Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv, încheierii acestora". Termenul vostru e de 10 zile!

Tardivitatea contestatiei

Da intr-adevar, procedura a fost initiata la data de 28.12.2012. Inainte de introducerea alin. 1^1 al art. 256^2, legea era interpretabila pentru procedurile ce aveau ca si obiect mai multe loturi.
In cazul meu, a fost o licitatie deschisa (pentru mai multe loturi) a caror valoare depasea 130.000 euro.
Lotul cu care am participat noi era sub 130.000 euro.
Conform actualei reglementari e clar ca termenul de contestatie este de 5 zile, dar conform anuntului de participare, nu ar trebui sa se ia in considerare termenul de contestatie de 10 zile?
Va multumesc pentru raspunsuri.

Te referi la alin. 1^1 al

Te referi la alin. 1^1 al art. 256^2, introdus de OUG 77/2012? Daca procedura a fost initiata inainte de 1 ianuarie 2013, nu se supune acestei modificari. Daca anuntul/invitatia s-a publicat dupa 1 ianuarie, intra sub incidenta OUG 77, indiferent ce a scris AC in comunicare. Noi nici nu mentionam termenul pentru contestatii in comunicari, dar ofertantii cunosc termenele legale si fara "ajutorul" nostru, iar cand e cazul... primim contestatii.
Faptul ca ai fost "indus in eroare" de catre AC nu te salveaza in aceasta situatie (in cazul in care intervine acea exceptie de la alin 1^1 de mai sus).
In fisa de date ce termene au fost indicate? Daca tot 10 zile si trebuiau 5... mira-m-as sa fi trecut asa, gresit, de controlul ANRMAP... Dar poate ca nu e cazul sa-ti faci probleme, nefiind aplicabil art 256^2.

Pentru andreea

Nu ne dai destule detalii, andreea. cand ai primit comunicarea privind rezultatul procedurii???? Cand ai depus contestatia?

Potrivit art.256^2 alineatul

Potrivit art.256^2 alineatul (1) din OUG34/2006 (1) persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2). In consecinta termenul de 10 zile nu decurge de la data inregistrarii actului de catre autoritatea contractanta ci de la data de la care ofertantul a luat la cunostinta despre actul respectiv. In general se ia in considerare data postei la care s-a primit comunicarea sau in cazul comunicarii prin email, data la care s-a facut confirmarea ca s-a primit emailul. Vreau sa mai precizez ca in cazul in care comunicarea s-a facut atat prin email cat si prin posta , se va lua in considerare prima data a confirmarii luarii la cunostinta a actului. Cu alte cuvinte daca ati confirmat ca ati primit comunicarea prin email in data de z1/ll/aaaa si prin posta la data de z5/ll/aaaa, se va lua in considerare z1/ll/aaaa .

Tardivitatea contestatiei

Va rog sa-mi raspundeti la o intrebare:
Am inaintat CNSC o contestatie, iar in comunicarea rezultatului procedurii, autoritatea contractanta a mentionat: "termen de contestatie: 10 zile de la primirea comunicarii". Conform modificarii introduse la 01.01.2013, art. 256, contestatia ar fi tardiva.
Poate consiliul sa respinga contestatia chiar daca am trimis ca dovada si comunicarea rezultatului procedurii?
Va multumesc.

Nu mai exista un rol inchizitorial pentru CNSC

Potrivit modificarilor survenite, CNSC nu se poate sesiza din oficiu cu alte motive de nulitate decat cele aratate prin contestatiile inregistrate, insa aceasta nu inseamna ca nu poate dispune masurile de remediere pe care le considera cele mai potrivite.

Ceea ce este de esenta, este ca CNSC nu poate adauga alte motive de nulitate. Daca le observa, nu se poate pronunta asupra lor. Insa, in ceea ce priveste consecintele (masurile de remediere) pe care CNSC le stabili sunt in functie de consecintele logice dintre nulitatea invocata - masura de remediere ce se invoca.

test

test

Clarificari

Tema discutiei este sau, mai bine zis era, alta. In forma veche a art. 278 alin. 3 completul CNSC putea, din oficiu, sa analizeze alte aspecte decat cele supuse judecatii si, in baza concluziilor (s.n. eu sunt patit), desi era respinsa contestatia sa retina alte incalcari ale prevederilor OUG 34/2006 si sa dispuna in temeiul prevederilor art. 287 alin. 6 din OUG 34/2006 anularea procedurii.
P.S.: Competenta materiala a instantelor de contencios administrativ este ceva mai nuantata: Tribunalul daca avem o autoritate publica locala, Curtea de Apel daca avem o autoritate publica centrala si, competenta speciala (materiala si teritoriala) a Curtii de Apel Bucuresti pentru litigiile avand ca obiect procedurile de atribuire referitoare la contractele de infrastructura de transport de interes national (art. 256 alin. 1 indice 1 din OUG 34/2006).

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri